Ръководство за решаване на задачи по математика за кандидат-студенти

  • 1 0
  • (Rated 5 Stars)
  •  18-3-2019
  •  169

Автор:Р. Русев, В. Георгиев
Издателство:Наука и изкуство
Страници:333
Корици:Твърди
Година:1973
Броя:1
ISBN: Тегло (гр.): Формат: 155 / 215 Състояние: Добро
Книгата представлява системно ръководство за решаване на задачи по математика върху материала, изучаван в средните училища. В нея се разглеждат основни методи за решаване на различни групи задачи. По-голямата част от тях са решени или имат упътвания. Включени са и задачи, давани на конкурсни и зрелостни изпити о математика, а също така и вариантите на задачите за тези изпити.

Ръководството е предназначено за всички, които ще кандидатствуват във ВУЗ. Постройката на книгата и изложението й са такива, че позволяват кандидат-студентите па се подготвят самостоятелно за приемния изпит.

Книгата може да бъде използуване и от учители и ученици при преговора за зрелостните изпити, както и за работа в кръжоците и школите по математика.

***
СЪДЪРЖАНИЕ
Предговор 7

Част I
АЛГЕБРА
Глава 1
ТЪЖДЕСТВЕНИ ПРЕОБРАЗУВАНИЯ
§ 1. Преобразуване на цели рационални изрази ... ... 9
§ 2. Разлагане на полиноми на множители  '. 13
§ 3. Преобразуване на дробни рационални изрази 18
§ 4. Преобразуване на ирационални изрази 27
§ 5. Преобразуване на показателни и логаритмични изрази . 36
§ 6. Тъждествени преобразувзния на тригонометрични изрази. Доказиане ня тригонометрични тъждества 44
§7. Задачи за доказване на неравенства 78
Г л а в а 2

УРАВНЕНИЯ И НЕРАВЕНСТВА
§ 8. Линейни уравнения с едно неизвестно .. 79
§ 9. Системи линейни уравнения 85
§ 10. Уравнения от втора и по-висока степен с едно неизвестно ...... 92
§ 11. Системи уравнения от втора и по-висока степен . 108
§ 12. Линейни неравенства и системи линейни неравенства 116
§ 13. Неравенства от втора и по-висока степен и приложения 120
§ 14. Задачи, които водят до съставяне и решаване на уравнения и системи уравнения 13S*
§ 15. Уравнения, съдържащи неизвестното под знака на модул (абсолютна стойност) 152
§ 16. Ирационални уравнения и неравенства 157
§ 17. Показателни и логаритмични уравнения. Показателни и логаритмични  неравенства 174
§ 18. Тригонометрични уравнения ' , 192

Г л а в а 3 РЕДИЦИ
§ 19. Прогресии 208
§ 20. Безкрайни редици 223

Глава 4 ФУНКЦИИ И КОМПЛЕКСНИ ЧИСЛА
§ 21. Функции. Дефиниционна облает на функция. Специални функции . 23®
§ 22. Граница на функция. Непрекъснатост на функция 242
§ 23. Производна на функция • 257
§ 24. Екстремуми на функции . .. 263
§ 25. Изследване изменението и построяване графиките на функциите . . . 268
§ 26. Комплексни числа 274
§ 27. Общи задачи към част 1 . * 286

Част II
ГЕОМЕТРИЯ
Глава 1 ПЛАНИМЕТРИЯ
§ 28. Отсечки и ъгли 300
§ 29. Триъгълник ........ 303
§ 30. Успоредник 346
§ 31. Трапец 353
§ 32. Произволен четириъгълник 358
§ 33. Взаимно положение на окръжност и права и на окръжност и ъгъл . . 364
§ 34. Взаимно положение на окръжности 379
§ 35. Зависимости между елементите на триъгълника и четириъгълника . . 387 § 36. Конструктивни задачи 406

Глава 2 СТЕРЕОМЕТРИЯ
§ 37. Взаимни положения на точки, прави и равнини в пространството . . . 44/
§ 38. Сечения на многостени с равнини » 467
§ 39. Многостени : ... л - 474
§ 40, Ротационни тела 506
§ 41. Общи задачи 523.

Здраво книжно тяло, без забележки в текста, незначително позахабени корици.

1-Ръководство-за-решаване-на-задачи-по-математика-за-кандидат-студенти

Все още няма коментари...

Info! За съжаление само регистрираните потребители могат да публикуват коментари.Моля, влезте или се регистрирайте.