Земна механика

  • 1 0
  • (Rated 5 Stars)
  •  14-3-2019
  •  37

Автор:Б. Балушев
Издателство:Печатна база УАСГ
Страници:40
Корици:Меки
Година:б.г.
Броя:1
ISBN: Тегло (гр.): Формат: 130 / 200 Състояние: Отлично
Земна механика - Д-ръ инж. Балушъ Балушевъ (Тираж 50 броя)

Фототипно издание от 1942 г.
Стереотипно издание на книжката "Земна механика" по повод: 100 години от рождението на проф. д-р инж. БАЛУШ БАЛУШЕВ и  60 години ЗЕМНА МЕХАНИКА в България
София, Декември 2001 год.


СЪДЪРЖАНИЕ
Земна механика

Стр.

I. Сущность на земната механика.....• .... 7

Вземане земни проби ............. 7

Лабораторни изследвания и уреди ...... 9

1. Обемъ на поритe............10

2. Водно съдържание ... .......10

3. Структура и естествена гжстота......11

4. Съставъ на зърната ..........12

5. Капилярность............... . 13

6. Пластичность..............13

7. Водопроводность...........15

8. Вжтрешно триене и кохезия..............15

9. Слегване на почвата..........17

II. Използване на лабораторните изследвания . . 19

1. За фундаментъ на сгради.......19

2. За фундаментъ на мостове......19

3. За пжтни насипи............19

4. За основа на пжтни настилки.......20

III. Действието на мраза върху почвитЪ........21

IV. Средства за борба съ мраза по пжтищата.....29

***
ПРЕДГОВОРЪ
Настоящиять трудъ представлява накратко поукитгъ, извлечени отъ едно мое научно пятуване до Германия презъ 1940/1941 год.

Изненадано бгъхъ отъ колосалния развой и широко приложение на новата наука .земна механика" въ петното дгьло, чужда до сега за нась.

Понеже въ страната ни се постави началото на пж-тища съ трайни, настилки, то време е да приложимъ не-раздгълно свързанитгъ съ тгьхъ принципи на земната механика, установени съ богатия опитъ на голгьмитгъ страни, включително Германия.

Цельта на следващото изложение е, да запознае накратко читателитгъ съ тп>зи принципи и да възбуди ин-тересъ къмъ по-основното имъ изучване, а на мљродавнитњ фактори — да засили становището къмъ необхобимостьта отъ прилагането имъ въ нашето пятно строителство.

Дрезденъ, 1941 г.

Д-ръ инж. Б. Балушевь

Заключение.........•..........37

БЗ-Земна-механика

Все още няма коментари...

Info! За съжаление само регистрираните потребители могат да публикуват коментари.Моля, влезте или се регистрирайте.