Сборник от задачи по висша алгебра

  • 1 0
  • (Rated 5 Stars)
  •  13-3-2019
  •  115

Автор:Колектив
Издателство:Наука и изкуство
Страници:301
Корици:Твърди
Година:1958
Броя:1
ISBN: Тегло (гр.): Формат: 160 / 230 Състояние: Много добр
Сборник от задачи по висша алгебра - A. ПЕТРОВА—ДИНЕВА, B. ДИМОВА—НАНЧЕВА, ИВ. КОЖУХАРОВ, Г. БОЯДЖИЕВ

СБОРНИК ОТ ЗАДАЧИ ПО ВИСША МАТЕМАТИКА - ВЪВЕДЕНИЕ КЪМ ДИФЕРЕНЦИАЛНОТО СМЯТАНЕ НА ФУНКЦИИ НА ЕДНА И ПОВЕЧЕ ПРОМЕНЛИВИ — ВИСША АЛГЕБРА — ДИФЕРЕНЦИАЛНА ГЕОМЕТРИЯ НА ПРОСТРАНСТВОТО — ВЕКТОРЕН АНАЛИЗ — ФУНКЦИИ НА КОМПЛЕКСНА ПРОМЕНЛИВА - ЧАСТНИ ДИФЕРЕНЦИАЛНИ УРАВНЕНИЯ - ВАРИАЦИОННО СМЯТАНЕ - ТЕОРИЯ НА ВЕРОЯТНОСТИТЕ - ОПЕРАЦИОННО СМЯТАНЕ

СЪДЪРЖАНИЕ 
Отдел I
залачи
Въведение в диференциалното смятане решения
§ 1. Функции на една променлива и тяхното представяне 5 69
§ 2. Граници на функции. Непрекъснатост, точки на прекъсване и сравнение
на безкрайно малки величини , 10 82

Отдел II
Въведение във Висшата алгебра
§ 3. Комбинаторика. Нютонов бином . • 13 91
.§ 4. Полиноми .... 16 96
§ 5. Елементарни симетрични функции .• > 18 101
§ 6. Правило на ХОрнер . . 19 104
§ 7. Интерполационни формули ... 20 107
§ 8. Определяне броя на реалните терени 21 110
§ 9. Рационални корени , .21 113
§ 10. Чиблено и графично решение на уравненията 22 116
§ 11. Комплексни числа .23 120
§ 12. Алгебрично решение на уравнения от 3. и 4. степен . . , 26 136

Отдел III
Функции на повече променливи
§ 13. Дефиниционна област 28 144
§ 14. Граници и непрекъснатост 29 149

Отдел IV
Диференциална геометрия на пространството
§ 15. Пространствени криви 31 152
§ 16. Повърхнини . 33 155

Отдел V Векторен анализ
' § 17. Линеен интеграл. Формула на Гаус 36 161
§ 18. Лицев интеграл 38 165
§ 19. Градиент 39 169
§ 20. Дивергенция и ротация. Силови линии . . 41 170
§ 21. Оператор на Хамилтон . . . - .42 174
§ 22. Формула на Стокс . . 43 176
§ 23. Формула на Гауе -—Остроградски . ... 44 177

Отдел VI
Функция на комплексна променлива
§ 24. Аналитични функции .... 46 180
§ 25. Конформно изображение . . : 47 185
§ 26. Инт,еграли от комплексна функция 48 195

Отдел VII
Линейни частни диференциални уравнения от втори ред
§ 27. Привеждане на линейни частни диференциални уравнения в канонична
форма 49 200
§ 28. Образуване на час ни диференциални уравнения • . . 49 204
§ 29. Метод на характеристиките ... 50 214
§ 30. Метрд на отделяне на променливите ... 52 222

Отдел VIII
§ 31. Вариационно смятане 56 252
Отдел IX
§ 32. Теория на вероятностите • . 59 271

Отдел X
§ 33: Операционно смятане 66 289
Използувана литература 299

София — 1958

1-Сборник-от-задачи-по-висша-алгебра


Категория › Математика

Все още няма коментари...

Info! За съжаление само регистрираните потребители могат да публикуват коментари.Моля, влезте или се регистрирайте.