Речник по политическа икономия

  • 1 0
  • (Rated 5 Stars)
  •  13-3-2019
  •  99

Автор:Емилия Иванова
Издателство:Партиздат
Страници:736
Корици:Твърди
Година:1975
Броя:1
ISBN: Тегло (гр.): Формат: 120 / 180 Състояние: Добро
Речник по политическа икономия - Съставител:  Емилия Иванова

ПРЕДГОВОР
У нас отдавна се чувствува потребност от речник по политическа икономия. Това важи с особена сила за съвременните условия, когато интересът към икономическите проблеми е всеобщ и съществува широко организирана система за усвояване на икономическите знания от трудещите се.

В настоящия речник са включени около 700 заглавия, чрез които е дефинирано и разкрито съдържанието на основната част от категориите на политическата икономия. При съставянето на речника са използвани материалите от съветския« По-литiкономический словарь». Около 400 заглавия са преведени от него и допълнени в духа на развитието на икономическата наука и приблизително 300 са написани от български автори.

Положени са сериозни усилия за допълването на речника със заглавия, които отразяват типично българската проблематика. За тази цел са разработени поредица от статии, посветени на приноса на БКП за развитието на икономическата теория и обществената практика, които осветляват проблемите на аграрната политика на БКП до и след революцията, на нейните съвременни аспекти, на приноса на ръководителите на БКП за развитието на икономическата теория на марксизма-ленинизма, на етапите на социалистическото строителство и характеристиката на развитото социалистическо общество, на чертите на икономическия механизъм за управление на социалистическото народно стопанство и др.

В този дух са направени и значителни допълнения и актуализации в значителен. брой от преведените статии, отразяващи постановките и приносите на БКП за развитието на икономическата теория и особено в тези, които разкриват съдържанието на материално-техническата база на обществото, на социалистическата обществена собственост и личната собственост на трудещите се, на икономическите` 
интереси, жизненото равнище, номиналните и реалните доходи на трудещите се, планомерното развитие на икономиката, производителността на труда, социалистическата икономическа интеграция и др.

Положени са усилия за по-точното дефиниране на съответните категории и разкриването на тяхното съдържание.

Издаването на речник по политическа икономия е сложно и отговорно дело, при което някои недостатъци са почти неизбежни. Въпреки желанието и усилията на издателството някои заглавия останаха извън речника. В дефинирането на понятията бяха внесени съществени подобрения, но все още има какво да се желае. Необходимо е да се има предвид, че по някои от тях няма единно мнение. Друга част от понятията са дефинирани най-общо и не съдържат всички свои белези, тъй като съществуват при различни обществено-икономически формации и имат различно социално-икономическо съдържание. Следователно поясненията ще се намерят след първо-началната дефиниция. Трета част от понятията не са формулирани задоволително, тъй като общо взето такова е дефинирането им в икономическата наука. Независимо от тези и други недостатъци речникът несъмнено представлява важно помагало за учащите се, за студентите, за изучаващите проблемите на икономиката в системата на икономическото образование, както и за всички граждани, които проявяват интерес към тях.

В написването на статии за речника участвуват следните български икономисти: акад. Ж- Натан, проф. Т. Трендафилов, проф. Ив. Костов, проф. Н. Великов, проф. Ст. Савов, проф. Ст. Шаренков, проф. Н. Царевски, ст. н. с. Т. Вълчев, ст. н. с. Б. Илиев, ст. н. с. К■ Занев, ст. н. с. Т. Колева, доц. Ст. Паскалев, доц. М. Дунчовска, к. ик. н. Е. Иванова, гл. ас.Ив. Гаврилов. Н. Недков.

Издателството с благодарност ще приеме всички критични бележки и съображения, които са от естество да допринесат за неговото подобряване при бъдещото му издаване.

***
СЪСТАВИТЕЛ к. ик. н. ЕМИЛИЯ ИВАНОВА

ОТГОВОРЕН РЕДАКТОР проф. НИКОЛА ВЕЛИКОВ
РЕЧНИК ПО ПОЛИТИЧЕСКА ИКОНОМИЯ

Първо издание

Рецензенти проф. Стоядин Савов проф. Иван Костов Редактор на из/а-гелството X. Челебочвв Художник Мария Табакова Художествен редактор Тотю Данов Технически редактор Тодор Бъчваров Коректор Донка Пенева
Литературна група 11/4 Издателски N° 5472 Дадена за набор на 27.V.1975 г. Подписана за печат на 28.VIII.1975 г.
Излязла м. август Печатни коли 46. Издателски коли 26,91 Формат 70x100/32 Тираж 60 0С0 (1 — 30101) Книжно тяло 1,61 лв.
Цена 1,98 лв.
Партиздат — София, бул. «В. И. Ленин* №47 ДПК «Д. Благоев» — София, ул. «НРакитин» №2

Внимателно използвана книга.

1-Речник-по-политическа-икономия

Все още няма коментари...

Info! За съжаление само регистрираните потребители могат да публикуват коментари.Моля, влезте или се регистрирайте.