Военноисторически сборник. Бр. 1-3 / 2009

  • 1 0
  • (Rated 5 Stars)
  •  10-3-2019
  •  38

Автор:Сборник
Издателство:Военно издателство
Страници:220
Корици:Меки
Година:2009
Броя:1
ISBN: Тегло (гр.): Формат: 200 / 280 Състояние: Отлично

Три броя в две книжни тела

***


Военноисторически сборник. Бр. 1 / 2009


60 ГОДИНИ НАТО


Пламен ДИМИТРОВ


ВАСИЛ ЛЕВСКИ И РЕВОЛЮЦИОННАТА ВЛАСТ


ДО МАЙ 1872 г.


Цветана ПАВЛОВСКА


ИВАН АСЕН II СРЕЩУ ТЕОДОР КОМНИН


Игнат КРИВОРОВ


ДЕЙСТВИЯТА НА ЧЕТАТА НА ВОЙВОДАТА ПЕТЪР


ЮРУКОВ В ТИКВЕШКО ПРЕЗ 1902 г.


Елена АЛЕКСАНДРОВА


БЪЛГАРСКИТЕ ВЪЗГЛЕДИ ЗА СЪЩНОСТТА И ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО НА ВОЙСКАТА


Веселин ЯНЧЕВ


БЪЛГАРСКО-ГРЪЦКИЯТ КОНДОМИНИУМ ПО ВРЕМЕ


НА ПЪРВАТА СВЕТОВНА ВОЙНА


Светлозар ЕЛДЪРОВ


ГРАНИЦИ, НАРОДИ, ГАРАНЦИИ


Огняна И ХРИСИМОВА


ГЕНЕРАЛ ИВАН ЛУКОВ


Стефан СТЕФАНОВ


ЗА ОБУЧЕНИЕТО И КАРИЕРАТА Н А МОРСКИЯ ОФИЦЕР ДИМИТЪР КАРАМАЖДРАКОВ


Асен КОЖУХАРОВ


ГЕНЕРАЛ ДАНАИЛ НИКОЛАЕВ - УЧРЕДИТЕЛ НА ФОНД „ПОДПОЛКОВНИК НИКОЛАЙ ДАНАИЛОВ НИКОЛАЕВ“ ПРИ ВОЕННОТО НА НЕГОВО


ВЕЛИЧЕСТВО УЧИЛИЩЕ


Марина КАЛЧЕВА


ИТАЛИАНСКО-ГРЪЦКАТА ВОЙНА (1940-1941 г.)


Бисер ПЕТРОВ


ПЪРВИТЕ ВЛАДЕТЕЛСКИ ЩАНДАРТИ НА КНЯЗЕТЕ


АЛЕКСАНДЪР I И ФЕРДИНАНД I


Христо И ДЕРМЕНДЖИЕВ


РАЗВИТИЕ НА БЪЛГАРСКАТА ВОЕННА УНИФОРМА


ПРЕЗ 1919-1936 г.


Даниела ЦАНКОВА-ГАНЧЕВА


60 YEARS NATO


Plamen DIMITROV


VASIL LEVSKI AND THE REVOLUTIONARY AUTHORITY UP TO MAY 1872


Tsvetana PAVLOVSKÁ


IVAN ASEN II VERSUS THEODORE COMNENOS


Ignat KRIVOROV


ACTIVITIES OF THE GROUP OF ARMED VOLUNTEERS OF PETAR YURUKOV VOEVODE IN TIKVESH DISTRICT IN 1902


Elena ALEXANDROVA


BULGARIAN CONCEPTS ON THE ESSENCE AND PURPOSE OF THE TROOPS


Veselin YANCHEV


BULGARIAN-GREEK CONDOMINIUM DURING THE FIRST WORLD WAR


Svetlozar ELDAROV


BORDERS, PEOPLES, GUARANTEES


Ognyana P. HRISIMOVA


GENERAL IVAN LUKOV


Stefan STEFANO V


ABOUT THE TRAINING AND CAREER DEVELOPMENT OF NAVAL OFFICER DIMITAR KARAMAZHDRAKOV


Asen KOZHUHAROV


GENERAL DANAIL NIKOLAEV, FOUNDING FATHER OF THE LIEUTENANT COLONEL NIKOLAY DANAILOV NIKOLAEV FUND AT HIS MAJESTY’S MILITARY SCHOOL


Marina KALCHEVA


THE IT ALI AN-GREEK WAR (1940-1941)


Biser PETROV


THE FIRST RULERS’ STANDARDS OF KNYAZ ALEXANDER I AND KNYAZ FERDINAND I


Hristo P. DERMENDZHIEV


DEVELOPMENT OF THE BULGARIAN MILITARY UNIFORM IN THE PERIOD 1919-1936


Daniela TSANKOVA-GANCHEVA


***


Военноисторически сборник. Бр. 2-3 / 2009


ТУТРАКАНСКАТА ЕПОПЕЯ


ЗА НАЧАЛОТО НА ВИСШЕТО ВОЕННОМОРСКО ОБРАЗОВАНИЕ В БЪЛГАРИЯ


УСТАНОВЯВАНЕ НА РАЗУЗНАВАТЕЛНО СЪТРУДНИЧЕСТВО МЕЖДУ САЩ И СССР ПРЕЗ 1944


КМЕТЪТ, БОРБАТА И СВОБОДАТА


МИЛИЦИЯТА НА ВМРО В ПИРИНСКИЯ КРАЙ


1926-1934 г.


ВОЕННАТА ПРОМИШЛЕНОСТ В УСЛОВИЯТА НА ВОЕННОВРЕМЕННА ОРГАНИЗАЦИЯ НА НАЦИОНАЛНОТО СТОПАНСТВО (1939-1944)


НАГРАДИТЕ В ЗАКЛЮЧИТЕЛНИЯ ПЕРИОД НА ВТОРАТА СВЕТОВНА ВОЙНА (1944-1945)


РЕЛИГИОЗНИ ТРАДИЦИИ В СРЪБСКАТА АРМИЯ


1839-1918 г.


ПЪРВИТЕ ВЛАДЕТЕЛСКИ ЩАНДАРТИ НА КНЯЗЕТЕ АЛЕКСАНДЪР I И ФЕРДИНАНД I


БАЛКАНСКАТА ВОЙНА 

---

Уважаеми читатели,


Истината само по себе си е сила. За да стане обаче още по-силна, за да бъде неопровержима и необорима, тя трябва да бъде въоръжена с доказателства. Статиите в този и във всеки друг брой на " Военноисторически сборник " са силни и ярки доказателства за характера и същността на българската военна история, за причините, мотивите и целите на борбите и войните за национално освобождение и обединение, за съкровените въжделения и свидните жертви на българския народ. Освен със силата на доказателствата настоящият двоен брой на списанието въоръжава историческата истина и с многообразието на научни проблеми и гледни точки. На пръв поглед тематично различни и хронологически раздалечени, статиите са ду-ховно близки и генетично сродени помежду си. Онова, което свързва ведно Тутраканската епопея, отделни аспекти на военното образование, борбите на македонските българи в един или друг период, военната промишленост или символиката и наградната система на българската войска, е тяхната интегрирана цялост в рамките на най-великия български проект - България. Поставени в такава национална и научна перспектива, наглед изолирани и откъслечни фрагменти от историческото развитие на българския народ се сливат в една обща книга, която разказва историята на България. Не подлежи на съмнение, че най-славните героични и драматични страници в нея се падат на военната история. Но ако и сред тях трябва да откроим една, която е най-славна, най-героична и най-драматична, това без съмнение ще бъде Балканската война. Балканската война през 1912-1913 г., в която България и българската армия игра решаваща роля, вече близо цяло столетие привлича вниманието на историческата наука. Затова и публикуването в този брой на отдавна забравената, но иначе изключително ценна като съдържание и оценка монография на Военноисторическата секция на Генералния щаб на германската армия за Балканската война в Тракия ще обогати познанието ни за собственото ни минало с нови научни факти и гледни точки.


ВИС 6

Редакционна колегия

Георги Марков, Димитър Минчев, Марко Златев, Светлозар Елдъров, Соня Пенкова, Тодор Петров

1-БЗ-Военноисторически-сборник-Бр-1-3-2009

Категория › Периодични издания

Допълнителни снмики

Все още няма коментари...

Info! За съжаление само регистрираните потребители могат да публикуват коментари.Моля, влезте или се регистрирайте.