Оптимизация на производствените системи

  • 1 0
  • (Rated 5 Stars)
  •  4-3-2019
  •  157

Автор:Колектив
Издателство:Техника
Страници:269
Корици:твърди
Година:1987
Броя:1
ISBN: Тегло (гр.): Формат: 145 / 200 Състояние: Много добр
В книгата са изложени от позициите на системния подход основни принципи и методи за оптимизация на производствените системи. Последователно са разгледани модели и решения на оптималното управление при квадоатичен критерий за качеството, при непълна информация и при структурни и функционални ограничения. Описани са модели, схеми и методи за оптимизация на йерархични и децентрализирани системи и на организационно-управленски задачи.

Книгата е предназначена за специалисти по управление на производствени системи. Тя може да се ползува от студенти и аспиранти по автоматика и системо-техника, автоматизация на производството, изчислителна техника, приложна математика, системни изследвания, организация, програмиране и управление на промишленото производство.
Авторски състав:
© Иван Петков Попчев, Хинко Миков Хинов, Стоян Михов Цонков, Георги Руменов Сотиров, Димитър Василев Живков, Георги Нешев Сапунджиев, Траяна Димитрова Патаринска, 1987' с/о Jusautor, Sofia

***
СЪДЪРЖАНИЕ
Предговор 7
Г л з в а 1
Управление на производствени системи
1.1. Съшност и особености на системите за управление 9
1.2. Производството като система 10
1.3. Структура на производствените системи . 11
1.4. АСУТП—цели, критерии и функции 14
1.5. Същност на процеса на вземане на решения в системите за управ¬ление 15
1.6. Основни задачи при оптимизацията на производствените системи . . 20
1.6.1. Оптимизация при паралелна структура 20
1.6 2. Оптимизация при последователно включване на агрегатите ... 22
1.6.3. Оптимизация при последоРателна структура с рециркулация . . 23
1.6.4. Оптимизация при смесена структура 24
1.7. Вземане на оптимални решения в системите за управление .... 24
1.7.1. Общи сведения . ». 24
1.7.2. Вземане на решения при определеност . 25
1.7.3. Вземане на решения при риск . . 26
1.7.4. Вземане на решения при неопределеност 27
1.7.5. Вземане на решения чрез провеждане на експеримент 31
Литература 38
Глава 2
Оптимално управление при квадратичен критерий за качеството
2.1. Въведение ; 39
2.2. Математически модели 40
2.2.1. Модели на непрекъснати обекти 40
2.2.2. Модели на дискретни обекти 43
2.3. Управаяемост и наблюдаемост 46
2.3.1. Управляемост и наблюдаемост на непрекъснати обекти 47
2.3.2. Управляемост и наблюдаемост на дискретни обекти ...... 48
2.4. Синтез на оптимални системи 49
2.4.1. Синтез на оптимални непрекъснати системи 49
2.4.2. Синтез на оптимални дискретни системи ¡ . . . . 60
2.4.3. Синтез при неизмерими компоненти на вектора на състоянието . . 62
2.5. Синтез на оптимални системи при затихващи смущаващи и задаващи въздействия 62
2.5.1. Синтез на оптимални системи при смушаващи въздействия ... 63
2.5.2. Синтез на оптимални системи при задаващи въздействия .... 64
2.6. Синтез на оптимални системи при постоянни смущаващи въздействия 66
2.6.1. Синтез на оптимални системи за обекти със закъснение в със¬тоянието 66
2.6.2' Синтез на оптимални системи за обекти със закъснение в управ¬лението 69
2.7. Синтез на оптимални системи при допълнителни изисквания към ка¬чеството на нреходните процеси 72
1.8. Процедури за синтез 72
1.9. Аналитично решение 79
Литература 86
Глава 3
Оптимизация при непълна информация
3.Î. Обща характеристика 87
1.6.2. Едноетапна оптимизация при зададени стохастични характеристики на
модела на задачата 89
1.6.5. Модели за стохастична оптимизация 90
1.6.6. Оптимизация в условия на параметрична неопредетеност .... 93
1.6.3. Слабо формализирани оптимизационни задачи 97
1.7.6. Общи съображения 97
1.7.7. Слабо формализирани иелинейни оптимизационни задачи .... 98
1.7.8. Слабо формализирани линейни оптимизационни задачи 100
1.7.8. Рекурентни алгоритми за оптимизация i 106
1.7.8. Постановка на задачата . . 106
1.7.8. Псевдоградиентни нелинейни алгоритми 108
1.7.8. Нелинейни алгоритми с търсене 110
1.7.8. Робастни рекурентни алгоритми 112
Литература 116
Глава 4
Оптимизация на йерархични и децентралишрани системи
2.3. Някои основни понятия и зависимости 117
2.4. Йерархична оптимизация .... 132
2.2.3. Статична йерархична оптимизация 132
4.2/2. Динамична йерархична оптимизация 139
2.5. Оптимизация на децентрализирани системи 150
4.3.1. Децентрализирана стабилизация .... 151
4.3.2. Синтез на опггимално децентрализирано управление 153
4.3.3. Синтез на робастно децентрализирано управление ....... 155
4.3.4. Програмна реализация 156
4.4 Двуслоева йерархична схема 160
4.4.1. Статнчна оптимизационна задача 162
4.4.2. Динамична оптимизационна задача 166
4.4.3. Статично оптимално помощно управление 168
4.5. Трислоева йерархична схема 169
4.5.1. Статична оптимизационна задача » . 171
4.5.2. Динамична оптимизационна задача 172
4.5.3. Статично оптимално помощно управление 172
4.5.4. Програмна реализация 173
Литература 178
Глава 5
Оптимизация при структурни и функционални ограничения
5.1. Въведение Í80
5.2. Оптимизация на статични модели при ограничения 182
5.2.1. Обши сведения за методите на решение 183
5.2.2. Метод за нелинейна оптимизация при смесени ограничения . . 187
5.3. Градиентяи верижни оператори при оптимизация с ограничение ... 191
5.3.1. М?тод на градиенгните верижни оператори 191
5.3.2. Приложение на градиентните верижни оператори . ..... 197
5.4. Оптимизация при ограничения от структурен и функционален тип . . 301
1.10. Параметрична оптимизация на динамични системи 201
1.11. Управление на динамични системи при наличие на ограничения 211
1.12. Алгоритъм за синтез на системи с по части непрекъснато управление 213
Литература 218
Гл а ва 6
Оптимизационни организационно-управленски задачи
1.6.4. Въведение
1.6.5. Оптимизация на производствената програма (линейно програмиране)
1.6.7. Общи сведения .....
1.6.8. Симплекс-метод
1.6.9. Метод на изкуствения базис
1.6.6. Оптимални разпределителни задачи (транспортна задача)
1.7.9. Математически модел на транспортната задача
€.3.2. Определяне на изходния опорен план
2.6. Разпределителен метод за решаване на транспортната задача
2.7. Метод на потенциалите за решаване на транспортната задача
2.8. Метод на диференциалната рента за решаване на транспортната задача
1.6.7. Оптимално използуване на ресурсите (динамично програмиране) .
2.2.4. Същност на динамичното програмиране
2.2.5. Типови задачи на динамичното програмиране
2.2.6. Алгоритъм за решаване на задачата на динамичното програмиране ... . . . .
1.6.8. Оптимално управление на запасите (теория на запасите)
4.3.5. Общи сведения
4.3.6. Управление на запасите при известно търсене ,
4.3.7. Управление на запасите при случайно търсене .......
1.6.9. Оптимално управление на поток от заявки (теория на масовото обслужване)
4.4.4. Общи сведения
6 6.2. Системи за масово обслужване с откази
6 6 3. Системи за масово обслужване с очакване
Литература

1. Оптимизация-на-производствените-системи
Категория › Техническа лит.

Все още няма коментари...

Info! За съжаление само регистрираните потребители могат да публикуват коментари.Моля, влезте или се регистрирайте.