Пътеводител на икономическите показатели

  • 0 0
  • (Rated 0 Stars)
  •  23-2-2019
  •  131

ПРОДАДЕНА

Автор:Колектив
Издателство:Класика и стил
Страници:294
Корици:Твърди
Година:2004
Броя:1
ISBN:9789549964485 Тегло (гр.): Формат: 145 / 200 Състояние: Отлично
Пътеводител на икономическите показатели: Как да разбираме икономиката (Пето издание, неизползвана книга)

СЪДЪРЖАНИЕ

1. Обяснение на икономическите показатели

2. Важни основни понятия

3. Измерване на икономическата активност
Пропуски
Производство, разходи и приходи Цени
Поставяне в контекст Достоверност

4. Растеж: тенденции и цикли
Номинален БВП
БВП на шава от населението
Реален БВП
БВП: производен продукт БВП: разходи Производителност Циклични или водещи индикатори

5. Население, заетост и безработица
Население
Труд или работна сила Заетост
Безработица и свободни работни места

6. Фискални показатели
Публични разходи
Правителствени приходи
Бюджетно салдо, дефицит, излишък
Национален дълг: правителствен или обществен дълг

7. Потребители
Личен доход, разполагаем доход
Потребителски и лични разходи, частно потребление
Спестявания - лични и на домакинствата;
процент на спестяванията
Потребителско доверие

8. Инвестиции и спестявания Инвестиции в основен капитал и ОВФОК Инвестиционни намерения
Стокови наличности
Национални спестявания, равнища на спестяванията 136

9. Индустрия и търговия 141
Бизнес условия; индекси и проучвания 144
Производство на индустриалния и преработвателния сектор 146 
Производствен капацитет и използването му 149
Производствени поръчки 151
Моторни превозни средства 154
Строителни поръчки, завършени обекти 156
Започнати, завършени и продадени жилища 158
Продажби или оборот на едро, поръчки и стокови наличности 161
Продажби или оборот на дребно, поръчки и стокови наличности 162

10. Платежен баланс 167
Счетоводни стандарти 167
Внос на стоки и услуги 172
Износ на стоки и услуги 178
Търговски баланс, стоков търговски баланс 181
Баланс на текущата сметка 184
Потоци по капиталовата сметка 188
Международна инвестиционна позиция
Официални резерви 189
Външен дълг, нетни чужди активи 191

11. Обменни курсове 195
Номинални обменни курсове 197
Специални права на тираж 202
ИМС, екю, ЕВМ и евро 206
Ефективни обменни курсове 209
Реални обменни курсове; конкурентоспособност 212
Условия на търговия 216

12. Парични и финансови пазари 219
Парично предлагане, парична наличност, MO ...М5, ликвидност 220
Банкови заеми, аванси, кредит, потребителски кредит 228
Лихвена политика на централните банки 229
Лихвени проценти; краткосрочни проценти и проценти на паричните пазари 231
Доходност на облигациите 235
Крива на доходността, различия и съотношения 238
Реални лихвени проценти и доходност 240
Цени на акциите и доходност 242

13. Цени и заплати 245
Ценови показатели 248
Цена на златото 252
Цена на петрола 255
Индекси на цените на стоките 262
Цени на вноса и износа; единични стойности 266
Цени на производителя и цени на едро 267
Проучвания на ценовите очаквания 271
Заплати, приходи и разходи за труд 272
Разходи за труд на единица продукция 276
Потребителски цени или цени на едро 278
Дефлатори на потребителски или лични разходи 282
Дефлатори на БВП 284
Приложение: Полезни уебсайтове 287
Индекс 291

***
The Economist
Пътеводител на икономическите показатели

Как да разбираме икономиката
Съвременният бизнес изисква ясно разбиране на икономическата информация, правилно тълкуване на икономическите показатели, на които се позовават деловите доклади и медиите.
Тази достъпна книга дава основните начини за тълкуване на най-важните икономически показатели:

БВП и БНП;
Растеж, тенденции и цикли;
Население, заетост и безработица;
Правителство;
Потребители;
Инвестиции и спестявания;
Индустрия и търговия;
Платежен баланс;
Обменни курсове;
Пари и финансови пазари.

Пътеводителят на икономическите показатели на The Economist е преди всичко практично помагало, което ясно обяснява икономическата действителност в съвременния свят. Книгата е безценен справочник както за бизнесмените, така и за студентите.

9 789549 964929
Цена 14.50 лв.
Допълнителни снмики

Все още няма коментари...

Info! За съжаление само регистрираните потребители могат да публикуват коментари.Моля, влезте или се регистрирайте.