Методи и алгоритми за оптимизация

  • 1 0
  • (Rated 5 Stars)
  •  14-2-2019
  •  191

Автор:Стоян Стоянов
Издателство:Техника
Страници:311
Корици:Меки
Година:1990
Броя:1
ISBN: Тегло (гр.): Формат: 140 / 200 Състояние: Мн. добро
Здраво книжно тяло, без забележки в текста. 

СЪДЪРЖАНИЕ
Предговор 5
Глава ). Постановка на оптимизационните задачи 7
1.1. Необходими предпоставки за оптимизационните задачи 7
1.2. Обща формулировка на оптимизационните задачи 10
1.3. Графична интерпретация на оптимизационните задачи 13* '
1.4. Видове целеви функции 17
1.5. Класификация на оптимизационните задачи v методи 21 ¡
1.6. Изисквания към алгоритмите за оптимизация 26
1.7. Необходими и достатъчни условия за екстремум на целева функ¬ция 30
L8. Основни трудности при решаване на оптимизационните задачи 31
Глава 2. Оптимизация при един управляващ параметър 34 * 2.1. Методи на сканирането 37
2.1. Сканиране с постоянна стъпка 37
2.2. Сканиране с променлива стъпка 39
2.3. Едномерен симллексен ме%д 40
2.4. Метод на «дихотомията» 43
2.5. Метод на «златното сечение» 47
2.6. Метод на Кифер — Джонсън за непрекъснат управляващ параме тър 52
2.7. Метод на Кифер — Джонсън при дискретен управляващ параме тър 57
2.8. Комбиниран метод с числа на Фибоначи и степенен ред 59 2.2. Интерполационни методи 63
3.1. Метод на Дейвис, Суен и Кемпи 64
3.2. Метод на Пауел за едномерна оптимизация 66
3.3. Метод на ДСК — Пауел 68
5.1. Едномерен метод с ограничаване на допустима област 68
5.2. Сравнителен анализ на методите за едномерна оптимизация 69
5.3. Проблеми при едномерната оптимизация 70
Глава 3. Безградиен^ни методи за оптимизация при много управляващи пара метри 71
9.1. Методи на сканирането 72
10.1. Сканиране с постоянна стъпка и с променлива стъпка 72
10.2. Сканиране по спирала 73
9.2. Метод на Гаус — Зайдел 76
9.3. Методи на случайното търсене 76
11.1. Метод на простото случайно търсене 77
11.2. Метод на случайното търсене с увеличена плътност 80
11.3. Метод на случайните направления 80
11.4. Метод на случайното търсене с обратна стъпка 87
11.5. Метод на случайното търсене с «наказание за случайност» 87
11.6. Избор на начална точка при случайно търсене 88 3.4. Симплексен метод за нелинейна оптимизация 92
11.1. Алгоритъм на симплексния метод 94
11.2. Формиране на начален симплекс 96
11.3. Определяне на координатите на отразения връх 97
1.8. Осово натоварване при турбопомпите и неговото уравновесяване. 112
1.9. Осови помпи 117
1.10. Помпена инсталация. Съвместна работа на помпа и тръбопровод. 122
1.11. Четириквадратна (пълна) характеристика на турбопомпите .... 127
1.12. Паралелна и последователна работа на турбопомпите 131
2-22. Работа на помпа с разклонен напорен тръбопровод 135
2.9. Неустойчива работа на турбопомпи (помпаж) 138
2.10. Регулиране на производителността на турбопомпите ....... 140
2.11. Хидравличен удар при помпена инсталация. . 143-
Трета глава
Обемни помпи и двигатели
3.4. Общи положения ..... 146
3.5. Бутални помпи 147
3.6. Пластинкови помпи ' 159
3.7. Зъбни помпи 164
3.8. Винтови помпи 167
Четвърта глава Хидроза движва ния
5.4. Общи сведения и основни елементи на хидрозадвижването .... 169
5.5. Хидродинамични предавки 169
5.6. Основни елементи на хидрозадвижването 172
Пета глава Специални видове помпи
9.4. Помпи с въртящ се корпус (черпакови помпи) 177
9.5. Центробежни помпи с ежектор на входа 178
9.6. Вихрови помпи 179
Шеста глава Пневмомашини
Обемни компресори 182
10.3. Бутални компресори ...181
10.4. Пластинкови компресори 185
6.3- Осморкообразни компресори 186
Турбокомпресори 187
11.7. Центробежни компресори 187
11.8. Осови компресори 189
Вентилатори 191
11.9. Центробежни вентилатори 191
11.10. Осови вентилатори 194
11.11. Шум при вентилаторите 195
Седма глава
Автоматично управление па хидро- и пневмомашините
11.4. Общи положения при автоматичното управление на хидро-и пневмо¬машините и механична апаратура, използувана за тази цел. . . .197
11.5. Автоматично управление на помпена уредба 202
11.6. Особености при автоматизацията на вентилаторни уредби 205
11.7. Автоматизация на управлението на компресорна уредба 207
Осма глава
Снабдяване на промишлените предприятия с вода, кислород и течни горива
1.13. Водоснабдяване на промишлените предприйтия. Източници на вода,
очистване, охлаждане и съхраняване на водата 210
1.14. Снабяване на промишлените предприятия с кислород. Втечняване и
разделяне на въздуха чрез дълбоко охлаждане 212
1.15. Снабдяване на промишлените предприятия с течни горива .... 216
Девета глава Хидромеханични съоръжения
2.12. Напорни тръбопроводи 220
2.13. Арматура към хидро- и пневмомашините 223
Литература 230

о1. бз.
Категория › Техническа лит.

Все още няма коментари...

Info! За съжаление само регистрираните потребители могат да публикуват коментари.Моля, влезте или се регистрирайте.