Хидро- и пневмомашини и съоръжения

  • 1 0
  • (Rated 0 Stars)
  •  14-2-2019
  •  181

Автор:Г. Грозев
Издателство:Техника
Страници:236
Корици:Меки
Година:1985
Броя:1
ISBN: Тегло (гр.): Формат: 140 / 200 Състояние: Мн. добро
Здраво книжно тяло, без забележки в текста. Подписана.

СЪДЪРЖАНИЕ
Историческо развитие на механиката на флуидите и хидравличните машини 3
Първа глава 5
Хидравлика
Хидростатика. 5
1.1. Сили и налягане при флуидите 5
1.2. Основни свойства на флуидите 7
1.3. Диференциални уравнения за равновесието на течност 12
1.4. Натиск на течност вьрху равна стена 17
Кинематика и динамика на флуидните течения 19
1.5. Видове течения 19
1.6. Токови линии 20
1.7. Дебит. Уравнение за непрекъснатост за теченията. * 21
1.8. Уравнения на Ойлер и Бернули за установени течения 23
1.9. Уравнение на Бернули за установено течение във въртящ се канал 25
1.10. Изтичане от съд със спокойно ниво на течността 27
1.11. Теорема за количеството на движение на установените флуидни
течения ' 29
1.12. Сили на действие на поток при движението му в крив канал. . 31
1.13. Действие на струя върху стена 33
1.14. Ламинарно и турбулентно течение в кръгли тръби 35
1.15. Хидравлични съпротивления 39
1.16. Понятия за граничен слой 49
Втора глава
Лопатъчни хидравлични машини
Водни турбини 52
2.1. Използуване на водната енергия. Видове водни турбини 52
2.2. Подобие при водните турбини. Специфична честота на въртене. . 59
2-3- Кавитация при водните турбини 62
2.2. Изпитване и характеристики на водните турбини 65
Турбопомпи 67
2.2. Принципи на действие на турбопомпите 67
2 6. Основни параметри на помпите и тяхното измерване 69
3.1. Центробежни помпи — устройство и класификация 73
3.2. Главно уравнение на турбопомпите 76
3.3. Скоростни триъгълници при безкраен и краен брой лопатки на работното колело 79
3.4. Степен на реактивност. Форми на лопатката на работното колело 80
3.5. Определяне на главните размери на работното колело 86
3.6. Теоретична и действителна характеристика на турбопомпите ... 89
3.7. Работа на помпите при различна честота на въртене и различни диаметри на работното колело 94
3.8. Подобие, специфична честота на въртене и безразмерни коефициен¬ти при турбопомпите '00
3.9. Кавитация и допустима смукателна височина при турбопомпите. . 104
3.10. Спирално тяло и дифузор 110
1.17. Осово натоварване при турбопомпите и неговото уравновесяване. 112
1.18. Осови помпи 117
1.19. Помпена инсталация. Съвместна работа на помпа и тръбопровод. 122
1.20. Четириквадратна (пълна) характеристика на турбопомпите .... 127
1.21. Паралелна и последователна работа на турбопомпите 131
2-22. Работа на помпа с разклонен напорен тръбопровод 135
2.3. Неустойчива работа на турбопомпи (помпаж) 138
2.4. Регулиране на производителността на турбопомпите ....... 140
2.5. Хидравличен удар при помпена инсталация. . 143-
Трета глава
Обемни помпи и двигатели
3.11. Общи положения ..... 146
3.12. Бутални помпи 147
3.13. Пластинкови помпи ' 159
3.14. Зъбни помпи 164
3.15. Винтови помпи 167
Четвърта глава Хидроза движва ния
5.1. Общи сведения и основни елементи на хидрозадвижването .... 169
5.2. Хидродинамични предавки 169
5.3. Основни елементи на хидрозадвижването 172
Пета глава Специални видове помпи
9.1. Помпи с въртящ се корпус (черпакови помпи) 177
9.2. Центробежни помпи с ежектор на входа 178
9.3. Вихрови помпи 179
Шеста глава Пневмомашини
Обемни компресори 182
10.1. Бутални компресори ...181
10.2. Пластинкови компресори 185
6.3- Осморкообразни компресори 186
Турбокомпресори 187
11.1. Центробежни компресори 187
11.2. Осови компресори 189
Вентилатори 191
11.3. Центробежни вентилатори 191
11.4. Осови вентилатори 194
11.5. Шум при вентилаторите 195
Седма глава
Автоматично управление па хидро- и пневмомашините
11.1. Общи положения при автоматичното управление на хидро-и пневмо¬машините и механична апаратура, използувана за тази цел. . . .197
11.2. Автоматично управление на помпена уредба 202
11.3. Особености при автоматизацията на вентилаторни уредби 205
11.4. Автоматизация на управлението на компресорна уредба 207
Осма глава
Снабдяване на промишлените предприятия с вода, кислород и течни горива
1.22. Водоснабдяване на промишлените предприятия. Източници на вода,
очистване, охлаждане и съхраняване на водата 210
1.23. Снабяване на промишлените предприятия с кислород. Втечняване и
разделяне на въздуха чрез дълбоко охлаждане 212
1.24. Снабдяване на промишлените предприятия с течни горива .... 216
Девета глава Хидромеханични съоръжения
2.6. Напорни тръбопроводи 220
2.7. Арматура към хидро- и пневмомашините 223
Литература 230

о1

Категория › Техническа лит.

Все още няма коментари...

Info! За съжаление само регистрираните потребители могат да публикуват коментари.Моля, влезте или се регистрирайте.