Автоматизация на технологичните процеси в химическата и металургичната промишленост

  • 1 0
  • (Rated 5 Stars)
  •  14-2-2019
  •  188

ПРОДАДЕНА

Автор:Минчо Хаджийски
Издателство:Техника
Страници:517
Корици:Твърди
Година:1989
Броя:1
ISBN: Тегло (гр.): Формат: 145 / 210 Състояние: Мн. добро
Здраво книжно тяло, без забележки в текста. Без следи от употреба.

СЪДЪРЖАНИЕ
Предговор 5
ЧАСТ I
ИНЖЕНЕРНИ МЕТОДИ ЗА СИНТЕЗ НА СИСТЕМИ ЗА АВТОМАТИЧНО РЕГУЛИРАНЕ НА ТЕХНОЛОГИЧНИ ОБЕКТИ 7
Глава 1. Особености на съвременните системи sa управление на технологичните обекти в химическата и металургичната промишленост 7
1.1. Общ* характеристика 7
1.2. Функции, структура на съвременните системи за управление на
химикотехнологични и металургични производства 9
1.3. Особености на задачите за управление на първо и второ йерархично ниво 12
1.4. Освбеностн на проектира нето на системите за регулиране и управление 14
1.5. Съвременни тенденции в проектирането на системи за управление 17
Глава 2. Особености на елементите в системата sa автоматично
регулиране 18
2.1. Въведение 18
2.2. Особености на информацията в системата за автоматично регулиране 19
2.3. Особености на субектите на регулиране 23
2.4. Особености на смущаващите въздействия 32
2.5. Особености на чувствителните елементи, импулсните линии, изпълнителните механизми и регулиращите органи 41
Глава 3. Разработване на управляващ алгоритъм ...... 46
3.1. Критерии за оценка на качеството на управляващия алгоритъм. 46
3.2. Ограничения при синтеза на управляващ алгоритъм 49
3.3. Формализация на задачата 53
3.4. Избор на структурата на системата за управление 54
3.5. Избор на типа на управляващия алгоритъм 58
5.1. 6. Синтез на управляващия 63
3.7. Оценка на качеството на регулиране 64
Глава 4. Едноконтурни системи за автоматично регулиране. . 64
9.1. Свойства на едноконтурнн системи с типови промишлени регу¬латори 64
9.2. Оптимизация на еднокантурни системи при нискочестотни въз¬действия 
9.3. Оптимизация на САР при зададен пока*ател на колебателност. 78
5.2. 4. Параметрична оптимизация на САР в общия случай 91
4 5. Приблизителни методи за настройка на типови промишлени регулатори 
5.2. Настройка на едноконтурки системи със специални линейни регулатори 101
Г(ава 5. Системи за автоматично регулираме с компенсация на
смуценията. . 104
1.6. Основни структури и свойства 104
5-2. Проектиране на комбинирани системи на основата на теорията
на инвармантността 107
2.6. Синтез на статистически оптимално компенсиращо устройство. .109
2.7. Параметрична оптимизация на системите с компенсация на сму¬щенията 113
2.8. Системи с косвено измерване на смущенията 119
Глава 6. Каскадни системи за автоматично регулиране 12д
3.6. Основни свойства 120
3.7. Настройка на каскадни системи с малка инсриионаост по канала
на косвената величина 129
3.8. Параметрична оптимизация на каскадни системи в общия случай133
3.9. Специални каскадни системи 133
Глава 7. Многосвързани системи за автоматично регулираме[33
5.3. Особености на многосвързанитс система за автоматично регули¬ране 138
5.4. Описание на многосвързаните обекти и системи за управление. 142
5.5. Структурни характеристики и свойства на многосвързаните си¬стеми 149
5.6. Методи за смитез и проектиране на системи за регулиране на
многосвързани обекти 159
5.7. Несвързани системи за автомятично регулиране на многасвързаии обекти 16#
5.8. Автономност нз многосвързаните системи 164
5.9. Автономност на двусвързаните системи 167
7 8. Проектиране на приблизително автономни системи чрез достигане
на диагонална доминантност 16б
7.9. Инвариантносг на многосвързаните системи. • 171
Глава 8. Автоматично регулиране на сложни технологични обекти 172
9.4. Автоматично регулиране на обекти с голямо чисто закъснение. . 172
9.5. Автоматично регулиране на обекти с променливи параметри •. . 177
Глава 9. Автоматично регулиране на технологични обекти с цифрови регулатори 18ß
10.1. Основни положения 186
10.2. Типови цифрови управляващи алгоритми 188
10.3. Оптимална настройка на цифровите регулатори 193
10.4. Модификация на типовите цифрова алгоритми 195
Глава 10. Автоматично управление на дискретни и дискретно- непрекъснати процеси в технологичннтё обекти 197
11.1. Област aa приложение 19 7
11.2. Основни понятия из програмио-логичаслого упраздни е .... 201
11.3. Приложение на програмируемите лэглажл юэягрэлери. . .203
ЧАСТ i I
АВТОМАТИЧ тО РЕГУЛИРАНЕ НА ОСгЮЗНИ ТЕХНОЛОГИЧНИ ПАРА¬МЕТРИ ‘ 203
Глава 11. Автоматично регулиране на оснозип технэлзгнчкн параметри 206
11.1. Особености на типовите технологични параметри 208
11.2. Автоматично регулиране на температура 208
1.7. Автоматично регулиране на налягзне 225
1.8. Автоматично регулиране на разход и съотношение на разходи на
флуиди.235
1.9. Автоматично регулиране на дозирането на насипни материали. 248
1.10. Автоматично регулиране из ниво 258
ЧАСТ ni
АВТОМАТИЗАЦИЯ НА ХИМИКОТЕХНОЛОГИЧНИ ОБЕКТИ 271
Глава 12. Автоматизация на изпарителни апарати 271
2.9. Особености на изпарителните апарати като обект иа автомати¬зацията 271
2.10. Динамични характеристики на изпарителните апарати 273
2.11. Основни схеми за автоматично регулиране 275
2.12. Оптимизация на режима на изпарителните апарати 284
Г л а в а 13. Автоматизация на сушилни апарати 286
3.10. Особености на сушилните апарати като обекти на автоматизацията28б
3.11. Динамични характеристики на сушилните апарати 28^
3.12. Основни схеми за автоматично регулиране на сушилите апаратн290
3.13. Управление на сушилните апарати 300
Глава 14. Автоматично регулиране па ректификационните апа¬рати • 300
5.10. Особености на ректификационните апарати като обекти на регу¬лиране 300
5.11. Статични характеристики на ректификационните апарати. . . 302
5.12. Динамични характеристики на ректификационните апарати. . . 307
5.13. Технологични основи на избора на структурите за управление
на състава на крайните продукти 310
5.14. Автоматично регулиране на налягането и нивата в ректифика¬ционните апарати 319
5.15. Развитие на структурите за управление в динамични режими. 322
5.16. Оптимизация на режимите на ректификационните апарати. . . 327
Глава 15. Автоматизация на абсорбционни апарати 328
9.6. Особености иа абсорбционните апарати каго обекти на автомати¬зацията 328
9.7. Динамични характеристики на абсорбционните апарати 330
9.8. Основни схеми за управление ва абсорбционни апарати .... 333
9.9. Съвременни системи за управление на абсорбционните апарати. 337
Глава İ6. Автоматизация на екстракционните апарати 339
10.5. Особености иа екстракционните апарати като обекти на автомати¬зацията 339
10.6. Динамични характеристики ва екстракционните апарати. . .341
10.7. Основни схеми за автоматично регулиране на екстракционните
апарати •. .342
10.8. Управление на екстракционните апарати 345
Глава 17. Автоматизация на апаратите за кристализация .... 346
11.4. Особености на кристализаторите каго обекти на управлението. 346
11.5. Динамични характеристики иа процеса на кристализация. . . 346
11.6. Основни системи за автоматично регулиране 348
11.7. Управление на кристализаторите •. . 352
Г лава 18. .Автоматизация на химичните реактори ...... . 3S3
11.3. Особености на химичните реактори като обекти иа управлението 353
15.2. Статични и динамични характеристики на химичните реактори. 355
1.11. 3. Основнн задачи за управление на химичните реактори 357
18.4. Автоматично управление на реакторите с непревьснато действиеЗбО
ЧАСТ IV
АВТОМАТИЗАЦИЯ НА МЕТАЛУРГИЧНИ ОБЕКТИ '. . 387
Глава 19. Автоматизация на агломерационного производство. 387
2.13. Особености на процесите в агломерационното производство от
гледна точка на управлението 387
2.14. Особености на системите sa автоматично управление на агломе¬рационното производство. . • 389
2.15. Локални системи за управление на процеса на агломерация. . 392
1.12. 4. Оптимизация на агломерационното производство
Глава 20. Автоматично управление на доменните пещч .... 397
1.13. 1. Особености на доменните пещи като обекти на автоматизацията 399
1.13. Задачи на системата за автоматично управление на доменната пещ 403
1.13. Локални системи за управление 405
1.13. Оптимизация на процесите в доменната пещ 411
Глава 21. Автоматично ynpавление на кислэрэдннтэ кэчаер торя 414
3.14. Особености на конверторите като оэекти на автоматично управ¬ление. •. 414
3.15. Основни задачи на системите за управление на кислородните конвертори 417
3.16. Управление на кислородно-конверторния процес 422
3.17. Локални системи за автоматично регулиране 427
Глава 22. Автоматично управление на елентродъговите пещи ■ 43Э
5.17. Особености на електродъговите пещи като обект на упралението 430
5.18. Основни задачи на управлението на електродъговнте пещи. 433
5.19. Особености на w а тематичните модели, включени в управляващите
алгоритми 439
5.20. Автоматично управление на шихтонодаването •. . 442
5.21. Управление на процеса на топене 443
5.22. Управление на процесите в окислителния и възстановителния
период 451
5.23. Координация и оптимизация на работата на група електраиещи. 451
Глава 23. Автоматизация на агрегатите за нзвънпещна обработка 453
Глава 24. Автоматично регулиране на маялните ja непрекъснато леене на стомана 459
9.10. Особености на машините за непрекъснато леене на стомана като обекти на автоматизацията 45§
9.11. Основни задачи на системи за управление на машини за не¬прекъснато леене на заготовки (МНЛЗ) 461
9.12. Локални системи за автоматично регулиране 454
9.13. Управление на технологичните режими в машините за непрекъсната леене на заготовки (МНЛЗ) 470
Глава 25. Автоматизация на нагревателни и термични пещи. . 472
10.9. Особености ка нагревателаите и термичните пещи като обекти
на автоматизацията 472
1.14. Особености на тематичните модели на нагревателни и термични пещи
1.15. Автоматично управление на нагревателните и термичните пещи
1.16. Типове локални системи за управление
1.17. Логическо управление
1.18. Основни принципи на управлението на температурния режим.
1.19. Автоматично управление на методични пещи
1.20. Автоматично управление на нагревателни кладенци
1.21. Автоматично управление на непрекъснати термични пещи. . .

о1
Категория › Техническа лит.

Все още няма коментари...

Info! За съжаление само регистрираните потребители могат да публикуват коментари.Моля, влезте или се регистрирайте.