Технологически инструкции за производство на стомана, топлинен режим и експлоатация на мартеновите пещи

  • 1 0
  • (Rated 5 Stars)
  •  9-2-2019
  •  148

Автор:Колектив
Издателство:Стопански металургичен комбинат - Ленин
Страници:143
Корици:Меки
Година:1985
Броя:1
ISBN: Тегло (гр.): Формат: 115 / 165 Състояние: Мн. добро
СЪДЪРЖАНИЕ
1. Технологическа инструкция за производст­во на стомана в основни мартенови пещи. Основни положения, Ъ-ТИ-В-01-78 6
2. Технологическа инструкция за производст­во на кипяща стомана марки ст.1, ст.2, ст.З, ст.4, ст.5, СТ.08, ст.10, ст.15,
СТ.20 и СТ.08А. /за бяло тенеке/ 1-ТИ-В- 02-78... 30
3. Технологическа инструкция за производст­во на спокойна стомана обикновено качест­во - ст.1сп, ст.2сп, ст.Зсп, ст.4сп, ст.
5сп, ст.абсп., - 1-ТИ-В-03-78..... 33
4. Технологическа инструкция за производст­во на качествени конструкционни стомани марки 08, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50 и стомана, предназначена за котлостроене- то марки 12К, 16К, 18К - 1-ТИ-13-04-7935
5. Технологическа инструкция за производст­во на нисиолегирана конструкционна стома­на марки І8Г2С,' 25Г2С - 1-ТИ-В-05-79 3?
6. Технологическа инструкция за производст­во на полуспокойни стомани марки Зпс,4пе,
• 5пс и 25 пс /предназначена за комбанооб- разен профил/ и разливането им - 1-ТИ-В- 06-79 40
7. Технологическа инструкция за производст­во на легирани конструкционни стомани мар­ки 15Х, 20Х, 35Х, 40Х, 4SX, 16ХГ, 18ХГТ -
1 -ТИ-В-07.-7Э 40
8. Технологическа инструкция за визуално оп­ределяне основността на мартенов цех по шлакови проби - 1-ТИ-В-08-78. 45
9. Технологическа инструкция за вземане на проби от метал и шлак 1-ТИ-В-09-85 г.... 48
10. Технологическа инструкция за експлоата­ция и поддържане на мартеновите пещи 1- ТИ-В-10-79. ... 54
11. Технологическа инструкция за зидане и набивка на нова падина на мартеновата
пещ - 1-ТИ-В-11-79 63
12. Технологическа_инструкция за топлинния режим на мартеновите пещи 1-ТИ-В-12-79. 71
13. Инструкция за експлоатация и поддържане на шлаковия път и шлаковата количка 1- ТИ-В-13-79. 81
14. Технологическа инструкция за експлоата­ция и ремонт на миксера 1-ТИ-В-14-79.. 83
15. Инструкция аа техническата експлоатация
на мартеновите пещи 1-ТИ-В-15-79 88
16. Инструкция за работа с потопяеми термо- двойки за бързо измерване на температу­рата на течния метал в мартеновите пещи 1-ТИ-В-16-79 90
17. Инструкция за задълженията на стоманова- рите по изпарителното охлаждане на мар­теновите пещи - 1-ТИ-В-17-79 98
18. Технологическа инструкция за изгаряне
на бракувани банктноти в мартенови пещи - 1 -ТИ-В-24-73 102
19. Технологическа инструкция за вземане на метална проба /скрапина/ - 1-ТИ-В-26-78. 105
20. Технологическа инструкция за контрола
на разхода на материали в мартеново про­изводство - 1-ТИ-В-28-79 108
21. Инструкция за експлоатация на газово су­шило в мартеновия цех - 1-ТИ-В-29-79... 113
22. Технологическа инструкция за производст­во на смеси за извънпещно обезсярване в кофата и начин на подаването му - 1-ТИ- В-34-76 118
23. Временна технологическа инструкция за предварителна оценка на кипящата марте­нова стомана предназначена за валцуване на стан "2300" в ЛИП на СМК "Ленин" - 1-ТИ-В-40-76 120
24. Технологическа инструкция за обработва­не мартеновата стомана чрез продухване на ваната с прахообразни материали - 1-
25. Временна технологическа инструкция за изтребване на шлака от чугуковозните ко­фи в миксерно отделение -1-ТИ-В-45-84. . 12?
26. Инструкция за работа с установка за не­прекъснато замерване температурата на стоманата в мартеновите пещи -1-ТИ-В-8- 47-84 129
27. Технологическа инструкция за приемане, обработка, експедиране и транспортиране на железни и чугунени леяци в "Копрово отделение" - ТИ-0-06-83. 136
28. Технологична инструкция за обработка на шлак от ЕСДЦ и Мартенов цех в шлаков двор - 1-ТИ-0-02-82. 139
29. Таблица № 1.» 142
ТИ-В-43-83

Здраво книжно тяло, без забележки в текста.

о1. бз. 70*100*32
Категория › Техническа лит.

Все още няма коментари...

Info! За съжаление само регистрираните потребители могат да публикуват коментари.Моля, влезте или се регистрирайте.