Технологически инструкции за доменно производство

  • 1 0
  • (Rated 5 Stars)
  •  9-2-2019
  •  167

Автор:Колектив
Издателство:Стопански металургичен комбинат - Ленин
Страници:305
Корици:Меки
Година:1984
Броя:1
ISBN: Тегло (гр.): Формат: 115 / 165 Състояние: Мн. добро
СЪДЪРЖАНИЕ
1. Технологична инструкция за приемане складира­не, отчитане, опробване и усредняване на шихтовите материали за доменно производство 1-ТИ-Б-01 82.
2. Технологическа инструкция за водене на домен­ния процес 1-ТИ-Б-02-82..
3. Технологическа инструкция за спиране и пуска­не на ДП-1 и ДП-2 1-ТИ-Б-03-82
4. Технологическа инструкция за обслужването на доменната пещ при прекратяване на въздуха, во­дата, парата и електрическата енергия 1-ТИ-Б-04-82 '
5. Технологическа инструкция за експлоатация и обслужване на газоочистка "1-111-6-05-82
6. Технологическа инструкция за периодична промив­ка на електрофилтрите 1-ТИ-Б-06-82 I....
7* Технологическа инструкция за експлоатация и обслужване на газовата мрежа 1-ТИ-Б-07-82
8. Технологическа инструкция за аварийните поло­жения в газоочистка 1-ТИ-Б-08-82»
9. Технологична инструкция за пускане,спиране и поддържане на ел. агрегатите в участък"Газо- очистка"-Доменен цех 1-ТИ-Б-09-82
10. Инструкция за експлоатация на гаэголдера с газоповисителна станция 1-ТИ-Б-10-82. 
11. Инструкция за обслужване на газодувните маши-
’ ни на газоповисителна станция 1-ТИ-гБ-11-82....
12. Инструкция за подхранване на Агломерационната фабрика с доменен газ 1-ТИ-Б-12-82.13. Инструкция за снабдяване на Листопрокатния
цех с газ от Доменния цех 1-ТИ-Б-14-82
14. Временна технологическа инструкция за производ­ство на фероманган в ДП-1 1-ТИ-Б-15-66.
15. Технологическа инструкция за работа на доменни­те пещи с използуване на течно гориво /мазут/ 1-ТИ-Б-16-82
16. Технологическа инструкция за спиране на домен­ната пещ и пускане "козела" в течно състоя­ние за провеждане на капитален ремонт 1-ТИ-Б-І7-82
17- Технологическа инструкция за спиране на домен­ната пещ за провеждане на капитален ремонт
II разряд 1-ТИ-Б-18-82
18. Технологическа йнструкция за спиране на домен­ната пещ за провеждане на капитален ремонт
III разряд 1-ТИ-Б-19-82
19. Технологическа инструкция за сушенето на домен­ната пещ след капитален ремонт 1-ТИ-Б-20-82...
20. Технологическа инструкция за пускане на домен­ната пещ след капитален ремонт -I и II разряд 1-ТИ-Б-21-82 (
21. Технологическа инструкция за пускане в дейст­вие на доменната пещ след капитален ремонт III разряд 1-ТИ-Б-22-82
22. Технологическа инструкция за ремонт на газгол- дера на доменен цех 1-ТИ-Б-23-82
23. Технологическа инструкция, за вземане на проби от чугун и доменни шлаки от доменни пещи 1-ТИ-25- 84
24. Технологическа инструкция за извъндоменно обёз- сярване на чугуна 1-ТИ-Б-26-78
25- Технологична инструкция за разливане на чугуна на разливочна машина 1-ТИ-Б-27-75 i
26. Инструкция регламентираща взаимоотношенията между доменния и мартенов цех,при използува­не на чугуновозните кофи от мартенов цех 1-ТИ-Б-28-83
27. Технологична инструкция за обработка на шлако- возни кофи след гранулираше на доменни пещи
1 -ТИ-Б-29-82
28. Технологическа инструкция за повторно отсява­не на кокс*фракция 0-25 мм. 1-ТИ-Б-30-71.....
29. Технологична инструкция за подготовка и ремонт на чугуцовозни кофи 1-ТИ-Б-31-82
30. Технологическа инструкция за ремонт на домен­ните въздухонагреватели 1-ТИ-Б-32-73
31. Технологическа инструкция за спиране и пуска­не на доменната пещ при работа с два въздухо- нагревателя 1-ТИ-Б-33-82.
32. Технологическа инструкция за провеждане на до­менния процес в доменни пещи при работа с два въздухонагревателя 1-ТИ-Б-34-82
33. Технологическа инструкция за обслужване газово­то стопанство на доменните пещи при АДЦ
"1-ТИ-Б-35-75
34-. Технологическа инструкция за поддържане на чу­гунената льотка 1-ТИ-Б-36-75
3Ş. Технологическа инструкция за поддържане на шла­ковата льотка и улеите за изтичане на чугун и шлак 1-ТИ-Б-37-82
36. Временна технологическа инструкция за работа на ДП-1 до капитален ремонт Ч-ТИ-Б-Зв-вб
37. Технологическа инструкция за производство и употреба на доломитизиран агломерат в доменния цех 1-ТИ-Б-39-82
38. Технологическа инструкция за опробване,окачест­вяване, приемане, съхраняване, транспортиране
и документация на гранулирани и негранулирани шлаки за производство на цимент, за строителни цели и за пътни настилки. 1-ТИ-Б-40-79........
39. Временна технологическа инструкция за експлоа­тация. на газова мрежа при газово стопанство, когато са изолирани участъци от газопровода за ниско налягане. 1-ТИ-Б-41-76
40. Временна технологическа инструкция за работа на ДП-2 до провеждане на капитален ремонт -1-ТИ-Б—42-78
44. Инструкция за огнеупорна зидария на лещада на доменна пещ от високоалумоокисни блокове
1-ТИ-Б-43-79.
42. Технологична инструкция за контрола по разхода на нормираните материали в доменен цех 1 -ТИ-Б-44-83 Технологическа инструкция за гранулир'ане на доменни шлаки и обработка на шлаковозните кофи след гранулиране в новия възел' "Гранула­ция". 1-ТЙ-Б-45-79
Временна технологическа инструкция за спиране и задуване на ДП с продължителност на престоя до 45 дни. 1-ТИ-Б-46-82
43. Технологическа инструкция за задуване на ДП след продължителен престой над 60 дни.
1-ТИ-Б-47-82 '
46. Технологическа инструкция за изготвяне на въглеродосъдържащи огнеупорни маси 1-ТИ-В-83-77.
47. Технологическа инструкция за реда при разслед­ване причините и характера на авариите на обо­рудването в СМК "Ленин". СМК - 01- 80

Здраво книжно тяло, без забележки в текста.

о1. бз. 70*100*32
Категория › Техническа лит.

Все още няма коментари...

Info! За съжаление само регистрираните потребители могат да публикуват коментари.Моля, влезте или се регистрирайте.