Бракъ и бракоразводъ по екзархийския уставъ и други наши законоположения - коментаръ

  • 1 0
  • (Rated 5 Stars)
  •  7-2-2019
  •  66

Автор:Пр. Киранов, М. П. Геновски
Издателство:Печатница "Съгласие"
Страници:310
Корици:Меки
Година:1928
Броя:1
ISBN: Тегло (гр.): Формат: 140 / 200 Състояние: Мн. добро
Бракъ и бракоразводъ по екзархийския уставъ и други наши законоположения - коментаръ. Съ приложения / Пр. Киранов, М. П. Геновски

Книгата която поднасяме на читателя е коментарь на единъ законъ, но въ много отношения се отклонява отъ формата на единъ обикновенъ коментарь — естеството на работата ни налагаше такова отклоняване. То обаче, ласкаемъ се да вЪрваме, не ще бжде вменено въ дефектъ на книгата.

Оперирали сме на мЪста съ терминология специална юридическа, неприсжща за читательтъ неюристъ, считайки я обаче близка и свойствена на юриста. Държали сме обаче, все пакъ смЪтка и за другитЪ ни читатели, заради които сме си н^кжде позволявали едно сравнително по-пространно разглеждане на отделни обикновени за юриста въпроси.

Критикували сме на много мЪста практиката на духов-нит-Ь сждилища и самит% закони и правилникъ и давали сме да се разбере, въ още повече случаи, нуждата отъ известни промени въ това отношение. Мислиме, обаче, че не сме оскърбили съ това, никого защото никой и никое човешко дЪло не може да претендира за съвършенство.

Отъ гледище техническо книгата ни, може би, не е безъ недостатъци. Това го виждаме сами, но вярваме, че и безъ да излагаме оправдателни причини, ще бждемъ извинени.

ВсЬка критика ще приемемъ като желана и отъ полза.
25 XI 1928 год. СОФИЯ
АВТОРИТЪ.

Здраво книжно тяло, тук-там е подчертавано.

бз.
Категория › Стари книги

Все още няма коментари...

Info! За съжаление само регистрираните потребители могат да публикуват коментари.Моля, влезте или се регистрирайте.