Черноморски легенди

  • 1 0
  • (Rated 5 Stars)
  •  7-2-2019
  •  73

Автор:Коста Траянов
Издателство:Печатница "А. Пъндъклийски"
Страници:96
Корици:Меки
Година:1941
Броя:1
ISBN: Тегло (гр.): Формат: 130 / 210 Състояние: Мн. добро
Черноморски легенди / Коста Траянов

КНИГАТА СЪДЪРЖА
1. Гробътъ на Одесосъ. стр.
7
2. Смъртьта на Галатея 13
3. Градътъ на Марциана 23
4. Нержкотворниягь храмъ 31
3. Испериховата кула. 39
б. Царьтъ-монахъ. . . 47
7. Носъ Емона .... 53
Ö. Петрова крепость 61
9. Добротичевъ връхъ. 69
Ю. Бездънното блато 75
11. Каменната гора. 81
12. Хайдушко царство 89

ТВОРБАТА НА КОСТА ТРАЯНОВЪ "ЧЕР¬НОМОРСКИ ЛЕГЕНДИ", СЪ ПРЕДИСЛОВЪ ОТЪ КРУМЪ КЪНЧЕВЪ, Е ОТПЕЧАТАНА ВЪ ХИЛЯДА БРОЯ ВЪ ПЕЧАТНИЦАТА НА А. Ю. ПЪНДЪКЛИЙСКИ—ВАРНА ПРЕЗЪ МЕСЕЦЪ ЮНИЙ 1941 ГОДИНА. КОРИЦА¬ТА Е НАРИСУВАНА ОТЪ ХУДОЖНИКА ГЕОРГИ ВЕЛЧЕВЪ

***
НЪКОЙ беше похвалилъ Коста Траяновъ, че билъ работливъ и напредвалъ бързо по творческия пжть. Какво по-безспорно потвърждение на казаното отъ появата на "Черноморски легенди" току-речи веднага следъ "Хайду шкиятъ Балканъ"?

Но другаде насочвамъ азъ погледа си, когато обглеждамъ отразенигЬ въ следващите страници двана-десеть легенди: приобщеностьта на писателя къмъ бреговете и водите на българското Черно море.

Възторженъ поклонникъ и п’Ьвецъ на родната планина, олицетворение на борческия духъ на българщината ирезъ вековете, Коста Траяновъ е веренъ синъ и на приморска България, дето въ най-новите времена съ любовь и дело народътъ ни празднува отдавна възмеч-тано морско възраждане.

Така се обясняватъ и подбудите за написване на тази книга, които далечъ надхвърлятъ щастливото хрумване на волния художникъ, свободенъ отъ дълга на на-родностната служба.

Спр-Ьлъ вниманието си на китното Черноморие, било средище на буйнобликащъ дълговЪченъ животъ, творецътъ на "Черноморски легенди" е възпламененъ отъ природолюбския дългъ — да раздвижи повече български сърдца, да подготви и насочи повече сънародници за походъ къмъ приморските земи, въ които Исперихъ Завоевательтъ гордо разве победенъ стягъ, дето Крумъ Страшни, Симеонъ Велики и толкова български царе съ юнашка кръвь и всепризната слава осветиха владелчески права за вечни времена.

По такъвъ начинъ, природната гиздость на градъ Варна, носъ Галата, носъ Емона, Пещерниятъ монастиръ, рЬка Камчия и гората Лонгозъ, Дългиятъ пЪсъкъ, носъ Екрене и други черноморски кжтове съ изразително творческо претворяване е одухотворена, като е извикано за сътрудническа намеса неувяхващото чудо на преданието. Подобно бързолетна птица то е преминало безкрайните простори на забравените дни. Съ свежестьта на сладкодъхащо цв'Ьте то е живЪло въ простото народно сърдце, за да бжде откжснато съ трепетна творческа грижовность отъ ржката на писателя — и да бжде изнесено на показъ предъ свЪта.

Да не се забравя, че всезнаещата история нерядко е принудена да мълчи, сгушена въ полумрака на оскжд-нигё вести. И то въ мигове, когато людското любопитство жадува за просторенъ разказъ, за подробни съобщения. Не е ли редъ, въ такива случаи, да заговори легендата?. . .

Красиви и странни като лжкатушнит'Ь извивки на морския брЬгь, пъстри и п’Ьещи като мЪнливобагрит'Ь води на морето, светещи съ златото на слънцезарно въображение — като слънцето на морското лЪто! — легендите на Траяновъ сж последица отъ вживяване съ морската стихия и сродяване съ духа на приморската действителность, която за мнозина у насъ, инакъ даро-вити люде на перото, продължава да е предметъ на безплодно, книжно отнасяне. Създания на благоговение и любовь къмъ исторически образи, които и днесъ ви-таятъ надъ роднигк примория, тЪ идатъ да прибавятъ една скромна макаръ съставка къмъ всичко онова, което добри българи сж направили отъ поста на саможертве-ната служба, посветена на морска и приморска България.

Дали новата творба на Траяновъ ще задоволи любопитството и жаждата на българските четци да узнаятъ н-Ьщо повече отъ казаното като недомлъвка или смжтна весть за черноморските кжтове, люде и събития отъ дълбоката древность, дали ценителите по занаятъ ще признаятъ заслуга или ще отбележатъ несполучлива проява следъ името на твореца — незнамъ.

Все пакъ, справедливостьта налага, въ "Черноморски легенди" да се долови не само разрешаването на една природолюбска задача, но и едно писателско постигане. Поне азъ незнамъ да има въ нашата книжнина опитъ да се събератъ редица предания отъ рода на разработените отъ Траяновъ и да се направятъ достояние на българските четци чрезъ самостойна книга.

Крумъ Кънчевъ

Здраво книжно тяло, без забележки в текста.

бз. 
Категория › Стари книги

Допълнителни снмики

Все още няма коментари...

Info! За съжаление само регистрираните потребители могат да публикуват коментари.Моля, влезте или се регистрирайте.