Сборник от закони, правилници и други по Министерство на финансите

  • 1 0
  • (Rated 5 Stars)
  •  7-2-2019
  •  66

Автор:Сборник
Издателство:Наука и изкуство
Страници:96
Корици:Меки
Година:1949
Броя:1
ISBN: Тегло (гр.): Формат: 130 / 200 Състояние: Мн. добро
ДЪРЖАВНО ИЗДАТЕЛСТВО «НАУКА И ИЗКУСТВО»
СБОРНИК ОТ ЗАКОНИ, ПРАВИЛНИЦИ И ДР. по МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ

Закон за бюджета и отчетността по бюджета. — Закон за извършване на доставки и работи за сметка на държавата. — Временна наредба № 9341 за прилагане на закона за извършване на работи и доставки за сметка на държавата. — Закон за държавните предприятия. — Закон за финансовия контрол. — Правилник за прилагане закона за финансовия контрол. — Наредба по приложението на чл. 11 от закона за финансовия контрол. — Указ за създаване на финансово-счетоводни отдели, отделения и служби при министерствата, дирекциите и поделенията им. — Наредба за пътните, дневните и багажните пари на държавните служители. — Окръжно № 9786 във връзка с приложението на наредбата за пътните, дневните и багажните пари на служителите. — I-во постановление на Министерския съвет от 4 януари 1949 година, протокол № 1.

***
СЪДЪРЖАНИЕ
Закон за бюджета и отчетността по бюджета ... 3
Глава I Общи правила 3
Глава II Съставяне на бюджета 4
Глава III Изпълнение на бюджета 6
Глава IV Контрол по изпълнението на бюджета. 7
Глава V Приключване иа ‘бюджета 7
Глава VI Държавни фондовё 8
Глава VII Искове срещу държавата и погасяване задъл¬жения по давност 9
Глава VIII За отговорностите 10
Глава IX Преходни разпоредби 11
Закон за извършване доставки н работи за сметка на
държавата 12
Глава I Общи положения 12
1. По нормирани или пазарни цени. . . 13
Б. Спазаряване по доброволно съгласие. . 13
2. Търг 13
Г. Стопански начин 13
Глава II Продажба и размяна па материали и пред¬мети 14
Глава III Изпълнение на доставките и работите. 14
Глава IV Особени разпоредби 15
Временна наредба № 9341 за прилагане на закона за извършване на работи и доставки за сметка на дър-жавата. 17
I Общи положения 17
1. Доставки и работи на нормирани или пазарни цени 19
2. Доставки и работи, извършени' по доброволно
съгласие 20
3. Извършване на доставки и работи посредством търг 21
4. Извършване работи по стопански начин. . . . 24
5. Продажба и размяна на материали и предмети. . 2 5
6. Изпълнение на доставките или работите. . 26
VIII Изплащане на доставките и работите. . . 28
IX Особени разпоредби 31
Закон за държавните предприятия 32
Глина I Основни разпореждания 32
Глина II Организация и дейност 36
Глина III Управление и контрол 36
Глана IV Отчетност 38
Глана V Разпределение на чистата печалба. . . 39
Глана VI Решаване на споровете 41
Глана VII Преходни разпоредби 41
Закон за финансов контрол 42
Глава I Общи положения 42
Глава II Неиздължения 43
Глава III Разглеждане на ревизионните актове, изда¬
ване на постановления, обжалване и изпъл¬нение на същите 45
Глава IV Нарушения. . . . 47
Глава V Преходни разпореждания. . . , . 48
Правилник за прилагане закона за финансовия контрол. 49
Глава I Общи положения 49
Глава II Права и длъжности на контролните органи
при ревизията 51
Глава III Призоваване и разпит на свидетели и вещи
лица 54
Глава IV Акт за ревизия 5 5
Глава V Неиздължения. . .57
Глава VI Обезпечаване на неиздълженията. . . . 5 9
Глава VII Разглеждане на ревизионните актове, издаване
на постановления, обжалване и изпълнение
на същите 60
Глава VIII Нарушения ... : 64
Наредба по прилагане на чл. 11, ал. И от закона за
финансовия контрол 66
Указ за създаване на финансово-счетоводни отдели и служби при министерствата, дирекциите и поделенията им .......... 68
Наредба за пътните, дневните и багажни пари на държавните служители. 70
3. Пътни пари 70
Б. Дневни пари 73
За командировка във вътрешността на страната. 74
За командировка в чужбина 74
4. Пътни и дневни пари за периодични обиколки в
определени райони — таблица 79
Г. За разноски по пренасяне на покъщнкна (багажа). 81
Д. Оправдаване на разходите за пътни, дневни и
багажни пари .... 83
Заключителни разпоредби 86
Окръжно № 9786 88
I-во постановление на Министерския съвет, взето в заседанието му от 4 януари 1949 г. — протокол № 1 94

Здраво книжно тяло, тук-там е подчертавано.

б.з
Категория › Стари книги

Все още няма коментари...

Info! За съжаление само регистрираните потребители могат да публикуват коментари.Моля, влезте или се регистрирайте.