История на първобитната икономическа култура

  • 0 0
  • (Rated 0 Stars)
  •  7-2-2019
  •  57

Автор:Н. И. Зибер
Издателство:Д. Гологановъ
Страници:591
Корици:Меки
Година:б.г.
Броя:1
ISBN: Тегло (гр.): Формат: 150 / 215 Състояние: Мн. добро
История на първобитната икономическа култура / Н. И. Зибер

СЪДЪРЖ A Н И E
Предгоэоръ отъ редактор
Предговоръ отъ автора 1—3
ГЛАВА i — Общински ловъ и риболовство. —Общинско пастирство 4 ГЛАВА II — За дружна (общинска) работа за опожаряване на го¬рите. — Задружна работа за напояване, както и за проко- паване на канали и резервоари и за регулиране на ре- ките. — Общииска експлоатация на напоителните системи 39
ГЛАВА III — Общинско земеделие и некой видове занаяти. . 83
ГЛпВп IV — Задруженъ строежъ на жилища. Общи жилища.
Общо употребление на храната 123
ГЛпВАV —Гостоприемство. — Даряване. — Случаенъ и непо- стояненъ характеръ на труда и потреблението. — Липсата
на средства за съобщения. 152
ГЛАВЯ VI — Понятията на първобитните народи за движимата собственость. — Движимата собственость въ риболовните и ловджийските народи. — Движимата собственость вь скитническите и земеделските народи. — Знаци на соб-
ственостьта. — Кражбата. — Муру 199
ГЛАВА VII — Понятието на първобитните народи за собстве¬ность върху земята. — Недвижимата собственость ва не¬кой земеделски народи. — Значението на труда въ исто¬рията на образуването aa първоначалната недвижима
собственость 25Î
ГЛАВА VIII — Липсата на патриархално семейство въ първо¬битните народи. — Високото положение на жената при господството на майчиното право. — Родовата уредба на
обществото. — Свобода въ взаимнитЬ отношения на мла¬дежите отъ двата пола. — Нови факти по въпроса за общинските бракове. — Нетрайностьта на брачния съюзъ въ първобитните народи, — Причината за преминаването отъ майчиното право къмъ бащиното .... . 321
ГЛАВА IX. — Общи понятия за произхода на размената. — Липсата на правилна представа за размената и за раз-делението на труда у първобитните народи.— Военните атрибути на първовачалната размена. — Размената, из¬вършвана отъ обществената власть. — Злоупотребленията на представителите на тая власть. — Неносредствената размена и нейните неудобства. — Появата на паричната размена. — Заемането на гввздеи, добитъкъ и т. н. . 429
ГЛАВА X — Обществен*-длъжностната дейность въ различните първобитни народи. — Демократичните и общинско-родови начала на тая дейность. — Занаятчийските корпорации и касти. — Занаятчийството като съсловие чуждо на общи-ната. — Робството 474

Здраво книжно тяло, тук-там е подчертавано.
Категория › Стари книги

Допълнителни снмики

Все още няма коментари...

Info! За съжаление само регистрираните потребители могат да публикуват коментари.Моля, влезте или се регистрирайте.