Почвената реакция и нейното значение

  • 1 0
  • (Rated 5 Stars)
  •  7-2-2019
  •  63

Автор:К. Йорд. Кулелиев
Издателство:Окръжна постоянна комисия
Страници:116
Корици:Меки
Година:1933
Броя:1
ISBN: Тегло (гр.): Формат: 150 / 215 Състояние: Мн. добро
Почвената реакция и нейното значение: Агрикултурната практика / К. Йорд. Кулелиев

Съдържание
Предговоръ 
Уводъ

I Ч А С Т Ь
Общо за реакцията на разтворите.
1. Титрувална и актуална реакция на разтворите и значението имъ за растителната вегета¬ция ......... 7
а) Що е Сн и pH на разтвора.
б) Пуфери (Пуферни смЪси)
в) пктуалната реакция и растителната вегетация. pH и болеститЬ по растенията
2. Методи за определяне на актуалната реакция на разтворите
1. Потенциометриченъ
2. Колориметриченъ.
3. Каталитиченъ.
3. Реакцията на разтворите номенклатура

II. Ч А С Т Ь.
Значението на почвената реакция за агрикултурната химия.
1. Общо понятие за почвената реакция 41
2. Видове почвена киоелиннооть, . 42
3. Методи за откриване на почвената киоелиннооть ....... 44
а) Откриване на почвената киселинность по химиченъ пжть (Химични методи) 44
б) Откриване на почвената киселинность по флората (ботанични методи) .... 46
4. Взимане почвени проби за анализъ 49
5. Характера на хидролитната и обмен¬ната почвена киселинность ... 51
a) Поглъщающъ почвенъ комплексъ. . 51
b) Вкисляване на почвата (ИзвЪтряне на почвата) 53
c) Определяне хидролитната почвена кисе¬линность ........ 55
d) Определяне обменната почв, киселинность 56
4. Обяснение произхода и значението на хидролитната и обмённата почвени киселинности 57
5. Определяне актуалната почвена реаклия 62
6. Определяне почвената пуферность. . 65
4. Значение на почвената киселинность за агрикултурната химия .... 67
а) Какъ почвената киселинность влияе върху физическите свойства на почвата. . 67
d) Какъ почвената киселинность влияе вър¬ху микроорганизмите въ почвата ... 69
с) Почвената реакция и торенето. . 71
Азотни торове ...... 73
Калиеви торове ...... 78
Фосфорни торове ..... 80
5. Борба съ почвената киселинность 83
15 Методи за определяне калциевата нужда
на почвиге. ....... 84
16 Употр-еба на калциевите торове въ прак¬тиката (Калкуване) ...... 89
17 Прекалкуване. ..... 93
18 Калциевата нужда въ торенето. . 95
19 Организиране на калциевото торене (То¬рене на киселите почви) ..... 99
6. Почвената киселинность и нашитЪ условия ........ 101

Тази книга е напечатана съ материалната подкрепа на В.-Търновската Окржжна Постоянна Комисия, за което ú изказваме нашата най-голгъма благодарность.

Здраво книжно тяло, тук-там е подчертавано.

бз.
Категория › Стари книги

Допълнителни снмики

Все още няма коментари...

Info! За съжаление само регистрираните потребители могат да публикуват коментари.Моля, влезте или се регистрирайте.