Човекъ - творецъ на съдбата си, или скритите сили въ човека

  • 1 0
  • (Rated 5 Stars)
  •  6-2-2019
  •  65

Автор:П. Браун
Издателство:Кожгуловъ и Котевъ
Страници:89
Корици:Меки
Година:1919
Броя:1
ISBN: Тегло (гр.): Формат: 150 / 210 Състояние: Мн. добро
Човекъ: Творецъ на съдбата си, или скритите сили въ човека. П. Браун

П. Браун - Д-р по философия и медицина.

ЧовЪкъ-творецъ на сждбата си.

Желание.
Докогато жив-Ьемъ и докогато нашите »умове" дййстватъ, ние винаги съзнаваме нещо. Умозете ни сж заети отъ известни мисли или умствени картини прЬзъ цялото това време. Тази часть отъ ума, която се нарича обективенъ умъ, може да се уподоби на една стая, която се посещава отъ различни посетители и въ която "Азътъ* обитава или като заинтерасованъ зритель, сждия, заповеднику или пъкъ като ученикъ — запит-вачъ. Понякога "Азътъ* или "Егото" наблюдава безгрижно фигурите, които се яаяватъ и изчезватъ безъ негова покана и повеление. Другъ пжть той повежда пр-Ьдъ сждилището си известни мисли f за да обсжди т^хната стойность. Трети пжть пъкъ подкарва на пр^Ьгледъ множеството мисли, коиго влизатъ и излизатъ, като заповядва на нЬкои отъ гЬхъ да останатъ, а на други да си заминатъ. Когато Егото се поставя въ ролята на ученикъ, той или прЪдъвква мислите на другите или се отдава на своите собствени творения. Той бива винаги слушанъ. Той е абсолютенъ господарь въ владенията си. Но всички не знаятъ това. Некой Егове, вместо да се считатъ за повелители, мислятъ се за подчинени и, до като сж незапознати съ вродените си права на господари, оставятъ се да бждатъ вла* дени отъ мислите си. Щомъ "Азътъ" се издигне на присжщото си величие и отвърди своята власть, никой не би му билъ по-послушенъ слуга, отколкото самите тия мисли. Но никой не бива да прЪдполага, че тези мисли не сж мощни сами по себе си, Ti ще извършатъ по-големи чудеса, отколкото ние си въобразяваме, ако се избиратъ, както требва и се напрзвяяватъ въ правия пжть. Но, узи! те могатъ, така сжщо, да станатъ носители на смърть и разрушение. Следователно, на Егото предстои да избира разумно и да се научи какъ да имъ запо-вёдва по единъ правиленъ начинъ. Мнозина Егове сега изуч-ватъ това за първи пжть чрезъ науката на ума.

Характерътъ на мислите ни определя характера на нашата съзнателность и на нашата личность. Съзнанието може да е физическо, умствено или духовно.

Здраво книжно тяло, тук-там е подчертавано.
Категория › Стари книги

Допълнителни снмики

Все още няма коментари...

Info! За съжаление само регистрираните потребители могат да публикуват коментари.Моля, влезте или се регистрирайте.