Самъ се лекувай. Книга 1: Лекувайте се съ билки

  • 1 0
  • (Rated 5 Stars)
  •  6-2-2019
  •  79

ПРОДАДЕНА

Автор:Сборник
Издателство:Модерна печатница
Страници:100
Корици:Меки
Година:1934
Броя:1
ISBN: Тегло (гр.): Формат: 115 / 165 Състояние: Добро
Самъ се лекувай. Книга 1: Лекувайте се съ билки

Иван Еф. Карамитрев

С 112 пълни дози за лекуване, 100 цветни лековити билки, с всички необходими упътвания.

Предговоръ
Настоящата книга има за цель да просвети онези, които се интересуватъ отъ лекуването съ различни лековити билки.

Билкит^ — това сж лечебни лековити треви. Съ тЪхъ народа си служи още отъ древни времена. Всички народи сж се лекували първоначално съ билки. И днесъ въпреки напредъка на медицината, много хора се лЪкувагь съ такива билки; — защото по-гулЪмата часть отъ лекарствата сж отъ растителенъ произходъ. Значението на гЬзи билки ще проличи само отъ няколко примери:

Ако някой изтине, даватъ му да пие отвора лайкучка бжзовъ цветъ, липовъ и др., но сжщитё тези-билки би ни препоржчалъ и лекаря при подобна из-тинка, но само подъ друга форма.

Ако дивака въ Африка заболее отъ треска той пие отвора отъ корите на хининово дърво, а не пре-поржча ли лекаря противъ треска хининъ? Нали е важно на края да се дойде до едни и сжщи резултати? — оздравяване следователно — пжтя по който това се достига, не требва да ни интересува. Въ единия случай ние достигаме цельта чрезъ "народ-ната медицина", а въ другия случай чрезъ научната медицина.

Народната медицина — това сж знаниято, опитите и практиката на много лица, които сж изучавали лечебните свойства на много треви въ миналото и сж ги завещали на потомството си. Днесъ народната медицина може би се представлява на некой места отъ доста невежи въ тази область л -ща, но било е време, когато нейните представители сж били най-конпетент-ните познавачи на лечебните действия на тези билки. На техъ човечеството дължи много. И днесъ, когато половина отъ своя животъ прекарваме въ болести, които ни сполитатъ една следъ друга, не остава нищо друго освенъ да обръщаме бързъ погледъ къмъ народната медицина.
Ето защо наместо да се каемъ и да съжаляваме когато стане късно, по-добре би било да получимъ необходимит-fe елементарни познания за запазване на здравето.

И настоящата книга, която ще излЪзе на 4 части, ще има за цЪль да даде на всички интересующи се състава, значението и местонахождението на много лековити билки както и дозитЪ при тЪхното употребление.
Съставительтъ

Здраво книжно тяло, тук-там е подчертавано. Липсва задната корица.
Категория › Стари книги

Допълнителни снмики

Все още няма коментари...

Info! За съжаление само регистрираните потребители могат да публикуват коментари.Моля, влезте или се регистрирайте.