Писма отъ затвора

  • 1 0
  • (Rated 5 Stars)
  •  6-2-2019
  •  63

Автор:Цанко Бакалов-Церковски
Издателство:Севдалина Цанко-Бакалова
Страници:144
Корици:Меки
Година:1932
Броя:1
ISBN: Тегло (гр.): Формат: 120 / 180 Състояние: Мн. добро
Писма отъ затвора / Цанко Бакалов-Церковски

Публикуването писмата, следъ смъргьта на авторите имъ жА—писатели, общественици и държавници—винаги е имало своя дълбокъ смисълъ. Писано винаги до едно определено лице и подъ силния напоръ на едно определено чувство, писмото винаги е по-откровено, по-искрено и, следователно, по-праздиво.

Въ писмата, изпращани до свои близки лица, авторътъ е винаги по-искренъ и неговата душа неусетно се разкриЕа предъ четеца въ най-интимните си страни.

Заради това, писмата на поети, общественици и държавници винаги хвърлятъ по-яриа светлина върху епохата и състоянието на духовете въ нея. Въ това отношение, даже писмата иматъ по-голЪма стойность и отъ мемоарите, които авторите имъ оставятъ следъ смъргьта си.

Предлаганите въ това томче писма на Цанко Бакаловъ —- Церковски, колкото и субективни позечето по съдържание хвърлятъ една ярка светлина върху една страница отъ нашия политически животъ - 9 юний 1923 г. — какъ е гледалъ на тоя актъ, всредъ страшните преживелици и предъ иеизвест-ностьта, единъ отъ нашите първи писатели и бившъ мини-стъръ отъ току-що сваления кабинзтъ на Ал. Стамболийски.

Въ всеко едно отъ тия писма, които сж свързани едно •съ друго по тема, по време, по чувство и по мисъль, изпъква, съ всички свои характерности, душата на автора имъ. Те всички, нанизани едно следъ друго, представляватъ тжжната повесть на неговия животъ въ затворническата килия и въ. болницата.

Неговата поетична душа, неговиятъ благъ характеръ к» пъяна etpa въ хората, изпъкватъ въ всЪки редъ. И чете-цътъ на много мЪста просто се изумЪва: колко много душа е имало въ тоя човЪкъ, който, всрЪдъ вихъра на партийните етрасти, трЪбваше да стане жертва на ужаснигЬ затворнически условия на животъ!

И неволно се явява въпроса: Защо бЪше нуждна и тая жертва? Кому пречеше толкова много и кого толкова сияно> увреждаше Цанко съ своята блага душа? Та той въ всЬкв писмо повтаря само едно: миръ, помирение, успокоение. . .

Къмъ нвговитЪ съчинения, пълни съ лъха на слънчеви ливади, на воленъ животъ и младежка жизнерадость, тия писма ще бждатъ единъ цененъ приносъ не само като градиво за историята на политическия ни животъ, но и като доказателство за характерни ценности въ неговата душа.

В печалния некрологъ на неговия животъ, некрологъ, написанъ отъ самия него.

И за това, rfe ще останатъ ценни за всички, които г» обичаха: и като поетъ, и като единъ отъ първитЪ зидар* на земледЪлското движение, и като човЪкъ.

Всички писма сж напечатани текстуално, както с* наливани, като само въ нЪкои отъ тЪхъ, по легитимното желание не семейството му, с ж изоставени пасажи, интимно семейни, ком-то нЪматъ обществено значение.

Хр. ц. - д.

Здраво книжно тяло, без забележки в текста. Позахабени корици.
Категория › Стари книги

Допълнителни снмики

Все още няма коментари...

Info! За съжаление само регистрираните потребители могат да публикуват коментари.Моля, влезте или се регистрирайте.