Селищни кабелни съобщителни мрежи

  • 1 0
  • (Rated 5 Stars)
  •  5-2-2019
  •  134

Автор:Веселин Пейчев
Издателство:Техника
Страници:207
Корици:меки
Година:1973
Броя:1
ISBN: Тегло (гр.): Формат: 115 / 165 Състояние: Мн. добро
Селищни кабелни съобщителни мрежи / Веселин Пейчев

СЪДЪРЖАНИЕ
Въведение
0.1. Общи сведения 5
0.2. Видоге съобщителни линии 7
0 3. Класифисаьия и маркирогка на съобщителните кабели. 11
0.4. Основни тендеьции в кабелното строителство .... 19
Първа глава Основни сзедения за съобщителните мрежи
1.1. Скелетна схема на междуселищни съобщителни връз¬ки 21
1.2. Принцип на построяване на междусслищните съобщи¬телни мрежи. 22
1.3. Принцип hi построяване на селищните съобщителни
мре «и 24
1.4. Изграждане на селищните съобщителни мрежи ... 26
1.5. Основни елементи на селищните съобщителни мрежи
и номериране на кабелните сьоръжения 32
1.6. Намаляване на зч ихването и честотно уплътняване
на селищните съобщиюлни мрежи 36
1.7. Селищ и радиофикационни мрежи 39
1.8. Сведения за информационни мрежи 42
Втора глава Селищни съобщителни кабели
2.1. Видове съобщителни кабели 4*5
2.2. Проводпикови м нериали 47
2 3. Изолационни материали 50
2.4. Защ тни материали 55
2.5. Конструкции на симетрични кабели 54
2.6. Електрически параметри HI симетрични кабели .... 69
2.7. Характеристики ьа селищни кабели 76
Трета глава
Кабелни съоръжения
1.9. Прави оловни муфи 98
1.10. Разклонителни оловни муфи 99
1.11. Поливинилхлоридни (полиетиленови) прави и разклони¬телни муфи 103
1.12. Оловни съединителни муфи за селищни и междуселищ-
ни кабели 105
1.13. Чугунени муфи 107
1.14. Разпределителни шкафове 108
1.15. Кабелни крайщници 109
3 8. Разпределителни абонатни кутии 110
2.3. Преходни кутии 111
2.4. Съединителни кутии (дози) 112
Четвърта глава
Корозия на металните обвивки на съобщителните кабели и мерки за защита
4.1. Корозия — определение и видове 113
4.2. Защита от почвена (електрохимична) корозия .... 119
4.3. Защита от електрокорозия (корозия от блуждаещи то¬кове) 127
4.4. 3aiuHTá от междукристална (механична) корозия. . . 135
Пета глава Строителство на селищни кабелни линии
5.1. Подземна кабелна канализация и кабелни тунели. . . 137
5.2. Полагане на канални кабели 140
5.3. Полагане на бронирани кабели 142
Шеста глава Експлоатационни измервания на съобщителни кабели
6.1. Измерване на електрическите параметри на веригите. . 146
6.2. Измерване на вторични електрически параметри и пара¬метра на взаимни влияния между веригите 164
6.3. Определяне на разстоянията до местата на повредите. 184
Приложение I — Тип и размери на оловни съедини¬телни муфи по БДС 471—69
Приложение II — Тип и размери на оловни двойно
разклонителни муфи по БДС 471—69
Приложение III — Тип и размери на оловни тройно раз¬клонителни муфи по БДС 471—69
Литература
Съдържание

Забележка: Здраво книжно тяло, без забележки в текста. Подписана.
О1. Селищни-кабелни-съобщителни-мрежи
Категория › Техническа лит.

Все още няма коментари...

Info! За съжаление само регистрираните потребители могат да публикуват коментари.Моля, влезте или се регистрирайте.