Стоманени конструкции

  • 1 0
  • (Rated 5 Stars)
  •  4-2-2019
  •  121

Автор:Колектив
Издателство:Наука и изкуство
Страници:595
Корици:твърди
Година:1950
Броя:1
ISBN: Тегло (гр.): Формат: 170 / 245 Състояние: Мн. добро
Стоманени конструкции

Тираж 2000 бр.
СЪДЪРЖАНИЕ
Предговор
Увод,
Част I. Елементи на стоманените конструкции
Глава I. Обща характеристика на стоманените конструкции
§ 1. Основни свойства на стоманените конструкции
§ 2. Област на приложение на стоманените конструкции
§ 3. Основни изисквания към стоманените конструкции. .
Глава II. Якост на стоманените конструкции
§ 1. Видове на разрушаването на материала и неговото гранично състояние. Кое¬фициент на сигурност и условия за неразрушимост
§ 2. Товари за изчисляване и тяхната класификация
§ 3. Гранично напрежение на стоманата при действието на еднократен опън.
§ 4. Означения (марки) на стоманите, употребявани в строителството ....
§ 5. Действие на стоманата при неравномерно разпределяне на напрежението. § 6. Якост на удар и нейното значение при действие на конструкциите ....
§ 7. Действие на стоманата при многократни натоварвания
§ 8. Остаряване на стоманата
§ 9. Гранични напрежения на стоманата при действието й на огъване. . . .
§ 10. Гранични напрежения при стоманени пръти, натоварени на изкълчване. .
§ 11. Действието на стоманени пръти при ексцентрично изкълчване
§ 12. Видове напрежения, явяващи се в конструкциите
§ 13. Гранично състояние на материала
§ 14. Коефициент на сигурност на съоръженията и допустими напрежения. . . § 15. Формули, които се използуват при изчисляване на стоманени конструкции § 16. Изчисляване на конструкциите по метода на граничното състояние. . .
Глава III. Сортимент (видове профили)
§ 1. Обща характеристика на профилите по сортимента
§ 2. Ламаринена стомана
§ 3. Ъглов профил
§ 4. У-профили
§ 5. Двойно Г-профили •
§ 6. Ъглови Г-профили
§ 7. Т— профили
§ 8. Тръби
§ 9. Пресовани профили
Г лава IV. Нитови съединения
§ 1. Обща характеристика на нитовото съединение
§ 2. Влиянието на технологичното изготвяне върху действието на нитовите съе
динения .... •
§ 3 Действие на нитовите съединения под товар и допустими напрежения.
§ 4. Конструиране на нитови съединения « •.
§ 5. Изчисляване на нитовите съединения при действието на осеви сили. .
Глава V. Волтови съединения
§ 1. Обща характеристика на болтовото'съединение 104
§ 2. Съединения с чисти (остъргани) болтове 105
§ 3. Съединения с черни болтове 107
§ 4. Съединения с болтонитове 109
Глава VI. Заваръчни съединения
§ 1. Видове заварявания^ ... 110
§ 2. Типове заваръчни шевове 116
§ 3. Допустими напрежения 119
§ 4. Типове заваръчни съединения, тяхната якост и изчисление 122
§ 5. Вибрационна якост на заваръчните съединения 134
§ 6. Вътрешни напрежения и деформации 136
Г лава VII. Основи за изготвяне на стоманени конструкции.
§ 1. Състав и оформяване на проекта за стоманени конструкции 143
§ 2. Обща схема на процеса за изготвянето на стоманени конструкции .... 146
§ 3. Операции в склада за метал 148
§ 4. Подготвяне на производството 150
§ 5. Операции в цеха за обработване 151
§ 6. Операции в нитовачния цех 168
§ 7. Операции в заваръчния цех 178
§ 8. Операции в склада за готова продукция 192
§ 9. Производствени и монтажни изисквания, предявявани към проекта. . 194
Глава VIII. Греди и гредови клетки
§ 1. Обща характеристика на сеченията на гредите 195
§ 2. Типови греди 196
§ 3. Гредова клетка. . ■ 197
§ 4. Валцовани греди 204
§ 5. Съставени греди *. ... 208
§ 6. Подпорни части на гредите (лагери) 247
§ 7. Свързване на гредите 250
Глава IX. К о л о н и и с т о й к и, ра бо т е щи на центричен натиск
§ 1. Обща характеристика на колоните 257
§ 2. Пълностенни колони. . ■. . 258
§ 3. Прътови колони 260
§ 4. Влияние на решетката върху устойчивостта на стеблото на прътовата колона 261
§ 5. Избор на изчислителната схема и на типа на колоната 264
§ 6. Подбор на сечението и конструктивно оформяване на стеблото на колоната 266
§ 7. Стъпки (бази) на колоните. . . • ... 280
§ 8. Глава на колоната и свързване на гредата с колоната. . 295
Глава X. Ферми
§ 1. Облает на приложение. Системи ферми, употребявани в строителството. . 300
§ 2. Съставяне на конструкцията на фермите 301
§ 3. Изчисление на фермите • ... 312
§ 4. Свободни дължини на натиснатите пръти и гранични стройности 314
§ 5. Типове сечения на прътите на леките ферми 316
§ 6. Подбиране сеченията на прътите на леките ферми •. 320
§ 7. Възли на леки ферми 326
§ 8. Действителната работа на леките ферми 340
■ t!
Част II. Конструкции на индустриални сгради
Г лава XI. Основни въпроси на проектирането на конструкции за идустриални сгради
§ 1. Въведение. 342
§ 2. Основни въпроси за съставяне на конструкциите и избор на оптимални
решения 343
§ 3. Нанасяне мрежата на колоните в план 349
§ 4. Температурни междини. 353
§ 5. Главни напречни рамки на цеха 354
§ 6. Съставяне на многоотворните рамки 361
Глава XII. Системи покриви
§ 1. Обща характеристика на конструкциите на шатрата 365
§ 2. Елементи на покрива 365
§ 3. Носещи греди 368
§ 4. Горни осветления 370
§ 5. Системни покриви 376
§ 6. Особености на покривите на леки цехове без кранове ... 381
Г лава XIII. Връзки в сградите на индустриални цехове
§ 1. Общи изисквания, предявявани към системите връзки 383
§ 2. Хоризонтални надлъжни и напречни връзки 383
§ 3. Вертикални връзки между колоните 389
§ 4. Връзки за осигуряване устойчивостта на отделните конструкции и мон¬тажни връзки 393
§ 5. Връзки по горните осветления 395
Глава XIV. О с о б е н ос т и на изчислението и конструирането на
елементите на покривите на индустриални сгради
§ 1. Въвгдение, . . . . 396
§ 2. Товари, действуващи върху напречната рамка на цеха 396
§ 3. Особености на изчислението на напречните рамки ........ .... 400
§ 4. Особености на конструкцията на елементите на шатрата 405
§ 5. Особености на конструкцията и изчисление на колоните 406
§ 6. Изчисление и конструкция на връзките 440
§ 7. Пространствено действие на скелета на индустриална сграда 442
Глава XV. Фахверк
§ 1 Предназначение на фахверка 444
§ 2. Разпределение мрежата на фахверка .... 445
§ 3. Сечения на елементите на фахверка и особености на изчислението им. . . 448
§ 4. Особености на конструкциите на фахверка. . 451
Глава XVI. Подкранови греди
§ 1. Товари, действуващи върху подкрановите греди 452
§ 2. Основи на конструкцията на подкрановите греди. . . 452
§ 3. Сечения на пълностенни подкранови греди 453
§ 4. Особености на изчислението на подкрановите греди 455
§ 5. Спирачни греди и ферми 457
§ 6. Подкранови греди с път долу ... 460
§ 7. Подкранови греди за конзолни кранове 463
§ 8. Подкранови релси и начини за прикрепването им към гредите ... . 464
Част III. Стоманен скелет за жилищни и обществени сгради
Глава XVII. Предпоставки за проектиране на скелетни сгради
§ 1. Особености на конструкцията на скелетните сгради. 466
§ 2 Сравняване на стоманобетонните и металическите скелети на зданията. . 467
Глава XVIII. Съставяне на стоманен скелет за многоетажни сгради
§ 1. Главни елементи на стоманения скелет 469
§ 2. Общи въпроси за съставяне на стоманен скелет 470
§ 3. Осигуряване твърдостта на зданията ........ • 474
Г лава XIX. Елементи на конструкциите на скелетните здания
§ 1. Колони 479
§ 2. Гредова клетка •. 484
§ 3. Системи и конструкция на връзките 487
Глава XX. Основи на пресмятането на стоманен скелет на много¬етажни здания
§ 1. Основни положения 492
§ 2. Определяне на усилията от вертикалния товар в елементите на стоманения
скелет 494
§ 3. Определяне усилията от хоризонталния ветров товар и елементите на сто¬манения скелет 497
Част IV. Ламаринени конструкции
Глава XXI. Основи на ламаринените конструкции
§ 1. Въведение 499
§ 2. Особености на ламаринените конструкции 499
§ 3. Съединения «а ламаринените конструкции. . 501
Глава XXII. Резервоар
§ 1. Номенклатура на резервоарите 505
§ 2. Вертикални цилиндрични резервоари с плоски дъна 506
§ 3. Вертикални цилиндрични резервоари с пространствени дъна 516
§ 4. Хоризонтални резервоари 525
Глава XXIII. Газхолдери
§ 1. Номенклатура на газхолдерите 533
§ 2. Мокри газхолдери 533
§ 3. Сухи газхолдери 537
§ 4. Газхолдери с постоянен обем 541
Г лава XXIV. Бункери
§ 1. Предназначение и типове бункери 544
§ 2. Бункери с плоски стени • 545
§ 3. Параболични (еластични) бункери 549
§ 4. Кръгли бункери 553
Глава XXV. Ламаринени конструкции на високо пещ ни те цехове
§ 1. Номенклатура на конструкциите 554
§ 2. Кратко описание на високата пещ 555
§ 3. Главни изчислителни положения. 556
§ 4. Конструкции на високопещните устройства 558
Литература 562
Приложения • 564

Авторски колектив: Н. С. Стрелецки, А. Н. Гениев, В. А. Балдин, Е. И. Беленя. Е. Н. Лесиг

Забележка: Здраво книжно тяло, без забележки в текста. Позахабени корици.
О1. Стоманени-конструкции

Допълнителни снмики

Все още няма коментари...

Info! За съжаление само регистрираните потребители могат да публикуват коментари.Моля, влезте или се регистрирайте.