Имунохематология

  • 1 0
  • (Rated 5 Stars)
  •  1-2-2019
  •  109

Автор:Колектив
Издателство:Медицина и физкултура
Страници:322
Корици:твърди
Година:1977
Броя:1
ISBN: Тегло (гр.): Формат: 140 / 200 Състояние: Мн. добро
Монографията «Имунохематология» е пръв опит да се издаде книга - ръководство на съвременно ниво, която да отрази задълбочено въпросите на имунохематологията от биологична, клинична и методична гледна точка.

Книгата е разделена на две части: обща част, в която са разгледани основните проблеми на имунологията, и клинична, която третира болестните състояния и имунните процеси при тях.

Монографията е написана от колектив от изтъкнати наши специалисти - хематолози, имунолози, серолози и микробиолози, като всеки един е отразил своя богат опит.

Книгата ще ползува не само хематолози, но и онколози, имунолози, инфекциониста и интернисти, защото днес в патологията на почти всички болести огромна роля играят имунните процеси.

***
Авторски колектив:
Атанас Атанасов - к. м. н., професор при Института по хематология и кръвопреливане (НИХК) при МА
Надежда Дойчинова - к.- м. н., професор при НИХК, зав. секция по имунохематология
Драгомир Илиев- н. с. при НИХК, зав. лаборатория по имунология на левкоцитите и тромбоцитите
Божана куртева к. м. н., ст. н. с. при НИХК, зав. лабора тория по имунология на еритроцитите
Мила Недялкова - к. м. н., ст. н. с. при НИХК, зав. лаборатория по микробиология
Петкан Проданов - к. м. н., ст. н. с., зав. скртжен център по хематология и кръвопреливане — гр. Хасково
Димитър Шишков - н. с. при НИХК, зав. лаборатория по имунохимия
Забележка: Здраво книжно тяло, без забележки в текста.

***
ПРЕДГОВОР
Имунохематологията води своето начало от 1900 г., когато Landsteiner открива в човешките еритроцити наличието на два антигена, наречени по-късно А и В, откритие, което доведе до установяване на кръвните групи у човека.

Само 4 гоДини след това Donath и Landsteiner описват хемоли-тична криза у болен с „пароксизмална хемоглобинурия“, в серума на който намират антитела, хемолизиращи собствените на болния еритроцити. Това е първият описан случай на автоимунно заболяване. Така още в началото на XX век се очертават двата основни раздела на имунохематологията — изоимунизация и авто-имунизация.

Изоимунизацията има за предмет изучаването на еритроцитните антигени и антитела, както и антигените на левкоцитите, тромбо-цитите и серумните протеини. Познанията ни върху кръвните групи позволяват извършването на съвместими кръвопреливания, както и изясняване причините на имунните кръвопреливни реакции. Откриването на Rh фактора от Landsteiner и Wiener позволи да се изясни патогенезата на хемолитичната болест у новороденото.

Кръвногруповите антигени играят важна роля в съвременната генетика и антропология като генетични маркери. Изучаването на серумните групи и по-специално на Gm фактора допринася за изясняването на структурата на имуноглобулините.

Близостта и общността на антигените на тромбоцитите и левкоцитите с тъканните антигени от системата HL—А ще спомогне за разрешаване на въпроса за присаждане на тъкани и органи.

Автоимунизацията има за предмет изучаване на автоимуниза-ционните процеси, довеждащи до редица автоимунни заболявания — автоимунни хемолитични анемии; автоимунни левкоцитопении и тромбоцитопении.

В нашата медицинска литература съществуват малко книги, посветени на тези въпроси. Изданието на «Имунните кръвни заболявания» от А. Анастасов и Н. Дойчинова е вече остаряло. Книгата на Р. Поливанов и В. Вълчанов «Автоантигенност и авто-имунизация» засяга предимно въпроси на автоимунизацията. В „трансфузионната хематология“ под редакцията на В. Серафимов—Димитров разделът по имунохематология е изложен в недосгатъчнона разгърната форма. Като се има предвид псстоянната и бърза еволюция в тази област, става ясна необходимостта да се даде на читателя една нова книга, съдържаща съвременните постижения в имунохематологията.

Книгата е написана от специалисти, работещи в областта на имунохематологията от много години, като са използувани както данните от литературата, така и личният опит на авторите.

Поради ограничения обем някои въпроси са разгледани повече пропедевтично, а илюстрациите са сведени до най-необходимото.

Главата «Имунологични проблеми на острата левкоза» е написана с оглед да се даде представа за търсенията и постиженията в тази област.

Ние се надяваме, че разгледаните въпроси ще намерят отзвук сред нашите лекари и ще се радваме, ако сме допринесли за разширяването на техния кръгозор.

РЕДАКТОРИТЕ


О2. Имунохематология

Категория › Медицина и биология

Все още няма коментари...

Info! За съжаление само регистрираните потребители могат да публикуват коментари.Моля, влезте или се регистрирайте.