Открит добив на полезни изкопаеми

  • 1 0
  • (Rated 5 Stars)
  •  30-1-2019
  •  127

Автор:Асен Аначков, Стефан Трендафилов, СтоянХристов
Издателство:Техника
Страници:438
Корици:твърди
Година:1974
Броя:1
ISBN: Тегло (гр.): Формат: 160 / 230 Състояние: Мн. добро
Открит добив на полезни изкопаеми / Асен Аначков, Стефан Трендафилов, СтоянХристов

СЪДЪРЖАНИЕ
Предговор 5
Глава I. Общи сведения и понятия за откритите минни работи
Значение на откритото разработване на находища на полезни изкопаеми за
народното стопанство. Основни тенденции на развитие 7
Основни миннотехнически понятия и термини 10
Типове находища, подходящи за открито разработване и кратка характеристика
на някои наши находища 14
Основни етапи и последователност на извършване на откритите минни работи. 18
Основни технологични схеми на откритото разработване на находища на полезни
изкопаеми 21
Общи сведения и принципи на изграждане структурата на комплексната механи¬зация в откритите рудници 25
Глава II. Конструкция на открития рудник
Елементи на конструкцията на открития рудник 29
Работен хоризонт 29
Бордове на открития рудник 32
Устойчивост на откосите на стъпалата и бордовете на рудника и насипища ... 35
Класификация на коефициентите на откривката 40
Граници на откритите минни работи 43
Глава III. Пробивно-взривни работи
Основни положения, на които трябва да отговарят пробивно-взривните работи
в откритите рудници. Конструкция на зарядите 47
Теории за разушаването на скалите 53
Пробивни работи 58
Взривни вещества и взривни материали 76
Изчисляване на параметрите на пробивно-взривните работи при различните кон¬струкции на зарядните камери 82
Схеми на взривяване 97
Вторични пробивно-взривни работи 101
Влияние на пробивно-взривните работи върху устойчивостта на съоръженията. 106
Глава IV. Изкопно-товарачни работи
Общи сведения 111
Видове и типоразмери еднокофови багери 115
Схеми на работа и параметри на забоя на еднокофовите багери 122
Работа на еднокофовите багери в сложни забои 138
§ 5. Производителност на еднокофовитс багери ¡41
§ 6. Миогокофови багери. Видове. Техническа характеристика 144
§ 7. Экскавация с миогокофови верижни багери 155
§ 8. Экскавация с роторни багери 164
§9. 11роизводителност и брой на многокофовите багери при самостоятелна работа. 171
§10. Колесни скрепери 174
§11. Булдозери и тракторни лопати 181
Глава V. Превозване на товари § 1. Общи сведения за товарите в рудника и средства за извозването им. Класификация
на транспорта и област на приложението му 190
§ 2. Жп. транспорт. Рудничен релсов път, техническа и експлоатационна характерист и¬ка 193
§ 3. Подвижен жп. състав. Техническа и експлоатационна характеристика. Избор на
подвижния състав 204
§ 4. Основи на тяговите изчисления на жп. транспорта 213
§ 5. Определяне производителността и броя на багерите и влаковете, обслуждащи
забоя и рудника при жп. транспорть 220
§ 6. Организация и графици за движение на влаковете. Пропускна и превозна способ¬ност на извозните линии 223
§ 7. Автотранспорт. Видове техническа и експлоатационна характеристика на авто¬мобилните и транспортните средства. . . . 230
§ 8. Техническа и експлоатационна характеристика на рудничните автомобилни
пътища 236
§ 9. Основи на тяговите изчисления на автомобилния транспорт 239
§10. Определяне производителността и броя на автосамосвалите 246
§11. Технико-икономически показатели за работата на автотранспорта 246
§12. Конвейерен транспорт. Общи сведения. Класификация на лентовите траспортьори 250
§13. Технологични схеми на лентовия траспорт в откритите рудници 257
§14. Производителност на лентовите транспортьори 261
§15. Комбинирал транспорт. Видове технологични схеми 263
§16. Пътни работи. Строителство и преместване на жп. линии, на автопътищата и на
конвейерните линии в рудника и насипищата 268
Глава VI. Насипищии работи
§ 1, Общи сведения. Класификация на насипищата 275
§ 2. Схеми на развитие на насипигцния фронт. Конструкция на същия 277
§ 3. Строителство на първоначални насипи 284
§ 4. Плужни насипища 287
§ 5. Багерни насипища 295
§ 6. Абзецерни насипища 300
§ 7. Булдозерни насипища 307
§ 8. Насипообразуване с прилагане на хидромеханизация 314
§ 9. Конусни конвейерни насипища 318
§10. Показатели на начините на насипообразуване 318
Г лава Vit. Хидромеханизация на откритите минни работи
§ 1. Общи сведения 320
§ 2. Размиване на скали 321
§ 3. Водоснабдяване на хидроуредбите 326
§ 4. Хидротранспорт 328
§ 5. Технологични схеми на разработване при ходромеханизацията 332
§ 6. Хидронасипища 334
Глава VIII. Открити минни изработки
§ 1. Общи сведения за откритите минни изработки 337
§ 2. Технологични схеми на прокарване на капитални и разрезни траншеи 344
§ 3. Безтранспортни начини за прокарване на траншеи 345
§ 4. Транспортни начини на прокарване на траншеи 350
§ 5. Комбинирани и специални начини на прокарване на траншеи 356
Глава IX. Разкрлване на рудничните полета
§ 1. Общи сведения. Класификация на начините на разкриване 361
§ 2. Безтраншейно разкриване 363
§ 3. Разкриване с траншеи 369
§ 4. Разкриване с подземни изработки 376
§ 5. Комбинирани начини за разкриване 377
Глава X. Системи на открито разработване
§ 1. Общи сведения. Класификация на системите на открито разработване 378
§ 2. Безтранспортни системи на разработване 382
§ 3. Транспортно-насипищни системи на разработване 389
§ 4. Транспортни системи на разработване 400
§ S. Комбинирани системи на разработване 410
I б. Системи на разработване на строителни и облицовъчни материали 413
Глава XI. Технологични основи на автоманизацнята и управлението на
процесите в откритите рудници
§ 1. Общи сведения 420
§ 2. Автоматизирана система на управление на открит рудник 421
§ 3. Технологични основи на автоматизацията и управлението на процесите 423
Литература 435

ОТКРИТ ДОБИВ НА ПОЛЕЗНИ ИЗКОПАЕМИ
Автори: инж. Асен Кирилов Аначков, к. т. н. инж. Стефан Петров Трендафилов, к. т. и. инж. Стоян Георгиев Христов
Рецензент: доц. к. т. н. инж. Димитър Стой нов Стоянов Първо издание. Лит. група—1-4. Тематичен № 530/1974 г. Издателски № 8135. Научен редактор: инж. Малина Пейкова. Художник: Симеон Цеков Художник-редактор: Мария Димитрова. Технически редактор: 1 у ш к а
Московска. Коректор ДораБукурещлиева Дадена за набор на 28.Х.19 ТЗ г. Подписана за печат на 15. III. 1974 г. Излязла от печат на 30. III. 1974 г. Формат: 65/92/16. Печатни коли 27,50. Издателски коли: 27,50
Тираж 1566Държавно издателство «Техника»—София. Държавна печатница «Т. Дими¬тров»— София

Забележка: Здраво книжно тяло, без забележки в текста.
О1. Открит-добив-на-полезни-изкопаеми
Категория › Техническа лит.

Все още няма коментари...

Info! За съжаление само регистрираните потребители могат да публикуват коментари.Моля, влезте или се регистрирайте.