Технология на открития добив

  • 1 0
  • (Rated 5 Stars)
  •  30-1-2019
  •  149

Автор:Димитър Стоянов
Издателство:Техника
Страници:650
Корици:твърди
Година:1979
Броя:1
ISBN: Тегло (гр.): Формат: 150/220 Състояние: Мн. добро
Технология на открития добив / Димитър Стоянов

СЪДЪРЖАНИЕ
' Предговор 3
Раздел /.Общи сведения и понятия за откритите минни работи 5
1. Значение на откритото разработване на находищата на полезни изкопаеми за народною стопанство 5
2. Технологична същност и предназначение на откритите минни работи. . 6
3. Елементи на открития рудник и основни минно-технически понятия и тер¬мини 10
4. Типове находища, подходящи за открито разработване 17
5. Категории на запасите полезно изкопаемо според вида и степента на под¬готвеност 25
6. Основни етапи на разработване на находищата 29
7. Типове открити минни изработки и руднични полета 33
8. Контури, ъгли па откосите на бордовете на открития рудник и оконтурване на рудничното поле 37
9. Коефициенти на откривка 42
10. Производствена мощност на открития рудник 48
11. Общи сведения за отводнителните работи при откритото разработване 53
12. Общи сведения за устойчивостта на откосите и бордовете на открития руд¬ник 58
Раздел II. Пробквно-взривни работи
1. Общи сведения и основни положения при подготовката на скалите за взри¬вяване 68
2. Общи положения в технологията на пробивните работи 74
3. Ударно-въжено сондиране 75
4. Въртеливо (шнеково) сондиране 83
5 Ролково сондиране • 87
6. Ударно-въртеливо сондиране. 94
7. Огнево (термично) сондиране 100
8. Методи за разрушаване на скалите със сондажни заряди 109
9. Метод на разрушаваме на скалите с разсредоточенн заряди 123
10. Метод на разрушаване на скалите с котлови заряди 131
Ц. Разрушаване на скалите с камерни заряди 138
12. Контурно (гладко) взривяване 150
13. Метод за разрушаване на скалите с взривни дупки 158
14. Специални взривни работи ..... 161
15. Схеми на взривяване и методи на регулиране интензивността на взривното разрушаване на скалите 191
16. Разрушаване на негабаритен късове 201
17. Определяне па безопасните и сеизмичните разстояния в зоната на действие на взрива 212
Раздел III. Изкопно-товарачни работи
1. Общи свдения за изкопно-товарачните работи 219
2. Ред на изземване на стъпалата 224
3. Типове, работни размери и технологични параметри на еднокофовите ба¬гери 22Э
4. Схеми на работа и параметри на багер механична лопата 231
5. Паспортна и техническа производителност на багери механична лопата. 244
6. Технологични параметри и забои на драглайните 252
7. Паспортна и техническа производителност на драглайните 257
8. Технологични параметри и забои на вгрижните многокофови багери. . , 263
9. Па'портна и техническа производителност на верижните многокофови багери 274
10. Технологични параметри и забои на роторните багери 280
11. Паспортна и техническа производителност на роторните багери 295
12. Технологични параметри и схеми на работа на колесните скрепери. . . 298
13. Производителност на колесните скрепери » 304
13. Технологични параметри и схеми на работа на булдозерите 306
14. Производителност на булдозерите 311
15. Използуване на еднокофови товарачи при откритите минни работи. . . .314
16. Механично разрохвапе на скалите преди изземването с разрохквачи. . . 323
17. Добив с шнекопробивпи (витлопробнвни) машини и сондови комбайни. . 330
Раздел IV. Превозване на тогари
5. Общи сведения за рудничните товари и средства за тяхното извозване. . 338
6. Железопътен транспорт. Технологична характеристика па подвижния със¬тав и рудничните жп /инии 344
7. Избор на вагони при релсов транспорт. 350
8. Изчисляване теглото на влака 353
9. Разделителни пунктове 355
10. Организация на движение на влаковете Пропускателна и превозна спосо¬бност па рудничните жп линии 360
11. Режим на работа на жп транспорта. Показатели 367
12. Съвместна работа на багерите и жп транспорта .... 371
13. Пътни и пътепреместващи работи 376
14. Автомобилен транспорт. Технологична характеристична подвижния състав и рудничните автопътища.391
1İ. Тягови изчисления на автотранспорта 397
10. Обмен на автомобилите в забоите и насипищата 401
11. Технологичен режим на превозите и продължителност на крса 404
1. Показатели на автотранспорта. Производителност и работен автомобилен парк 408
18. Транспортиране на скалите с конвейери 412
19. Производителност на конвейерния транспорт 419
20. Съвместна работа на багерите и лентовия транспорт 421
21. Троленвозен транспорт 423
22. Специален рудничен транспорт .... 428
23. Кулови багери 435
24. Кабелкранове 439
25. Въжени скрепери 442
26. Грейдери и автогрейдери 448
Раздел V. Насипищни работи
14. Общи сведения за насишицните работи и значение на наеипищното стопан¬ство в общия комплекс на откритите минни работи • • ... 456
15. Основни понятия и термини при насипищните работи. Класификация на насипищата. 457
16. Фактори, влияещи върху избора на мястото на насипищата и параметрите на насипишните работи ’.459
17. Конструкция и начини на преместване на фронта па насипищните работи. Технологични схеми 461
18. Производителност и параметри на насипищата. Схеми на разполагане на гарите и пътищата. 472
19. Основи на организацията и планирането на работите в наеипищното сто¬панство 477
20. Начин за определяне общите параметри на глухите насипищни участъци 480
21. Плугово насипообразуване. Технологични схеми и параметри на плуговите насипища 484
22. Насипообразуване с еднокофови багери. Технологични схеми и параметри на багерните насипища 492
23. Насипообразуване с многокофови багери (абзетцери). Технологични схеми и параметри на абзетцерните насипища 505
Насипообразуване с булдозери и колесни скрепери. Технологични схеми и параметри на булдозерните насипища Технико-икономическо обосноваване на избора на технологични схеми и начини на комплексна механизация на насипищните работи Раздел VI. Хидромеханизация на откритите минни работи
Кратък исторически преглед и общи сведения за равитиетда на хидро мехамизацията 545
18. Същност и условия за прилаган^ на хидромеханизацията при откритите минни работи 54S
19. Основни минно-технически понятия и термини при хидромеханизацията. 552
20. Влияние на физико-механичните свойства на скалите върху хпдромехаиизационните процеси 556
21. Структура и параметри на хидромониторната струя при хидравличното разрушаване на скалите 562
22. Водоснабдяване на хидроуредбите 567
23. Технология на първичното хидравлично разрушаване и подготовка на ска¬лите за хидротранспортиране 578
24. Технология на вторичното разрушаване на скалите при хидродобива 594
25. Хидротранспорт при хидродобива 605
10. Хидронасипоэбразуване и хидронасипища • 627
Литература 650

Забележка: Здраво книжно тяло, без забележки в текста.
О1. Технология-на-открития-добив
Категория › Техническа лит.

Все още няма коментари...

Info! За съжаление само регистрираните потребители могат да публикуват коментари.Моля, влезте или се регистрирайте.