Изобразителна дейност в детската градина

  • 1 0
  • (Rated 5 Stars)
  •  22-1-2019
  •  236

ПРОДАДЕНА

Автор:Колектив
Издателство:Народна просвета
Страници:200
Корици:меки
Година:1976
Броя:1
ISBN: Тегло (гр.): Формат: 140 / 200 Състояние: Добро
Изобразителна дейност в детската градина

Одобрено от Министерството на народната просвета по предложение на комисия в състав: председател — Снежина Македонска, докладчик — Снежина Каранешева, членове: Ангел Карагьозов, Милка Янкова, Елена Чу-калиева, Керана Ножарова — рецензенти; Росица Цакина — МНП, Константин Коцев. Сийка Кънева.

***
УВОД
Методическото ръководство има за задача да подпомогне детскитг учителки в прилагането на новата Програма за възпитателната работа в детските градини и в обновлението на работата в областта на изобразителната дейност. В него са дадени методи и похвати на работа, които активно съдействуват за всестранното развитие на детската личност в процеса на изобразителната дейност. Чрез тези методи и похвати се цели развитие на способността у децата да наблюдават и да възприемат охолнат* действителност и явленията в нея, да се ориентират в качествата и свойствата на предметите и явленията, които ще изобразяват, да мислят образно. От друга страна, свързването на изобразителната дейност с живота подпомага развитето на детските познавателни възможности и води към богата и разнообразна творческа активност у децата.

В методическото ръководство се посочва и пътят за постепенно усвояване от децата на достъпни изобразителни похвати, свързани с отразяване на наблюденията и представяне в цветни графични и пластични образи.

Детската изобразителна дейност има не само познавателна роля. Тя развива въображението, чувствата й преживяванията на децата. Ето защо значително място в методическото ръководство намират онези похвати, които съдействуват за развитието на чувствата и за обогатяване на преживяванията на децата. Обект на внимание са и похвати, чрез които учителката трябва да формира отношението на децата към нашата нов» социалистическа действителност*.

В процеса на изобразителната дейност трябва да се работи за развиване на способност у децата да забелязват, да ценят и да преживяват красотата в природата, в изкуството и в отношенията между хората. Д* се стремят да пазят всичко ценно, създадено с усилията на градивния човешки труд.

Изобразителната дейност е ненадминато по своята ефективност сред* ство за развитие на творческата активност и самостоятелност у всяко дете, качества, необходими както за бъдещия ученик, така и за трудовата дейност на възрастния човек. За да формираме творческа активност, самостоятелност и увереност в изграждането на образите и разгръщането на сюжетите, е необходимо учебният процес да се изгражда не само върху подражанието, а да се търсят нови творчески похвати, системно да се свързват децата с достъпни за тях произведения на изкуството, да се обогатява техният опит и знания, да се разширяват естетическите им представи. Детската художествена дейност засилва интереса към изкуството, я изкуството от своя страна обогатява и стимулира художествената дейност на децата, формира естетическия им вкус.

В методическото ръководство е дадено примерно годишно разпределение на програмния материал по рисуване, моделиране и апликиране, което е съобразено с новата програма. То е проверено в практиката на базовите детски градини на НИИО "Т. Самодумов" и се оказа резултатно. В годишното разпределение занятията по рисуване, моделиране и апликиране са свързани в система, която съдействува за цялостното художествено и естетическо формиране на детската личност, а също така за нейното интелектуално развитие и нравствено формиране. В него е отразена и системната работа, необходима за подготовката на децата за училище. Най-важен и най-устойчив момент в разпределението са посочените за всяко занятие програмни задачи. Те'са, които трябва да ръководят учителката в нейната дейност. Темите на занятията са примерни. Те могат да се променят. Може да се смени в някои случаи и материалът за работа. Важно е децата да усвояват еднакво добре различните начини на изобразяване, да се осигурява необходимото развитие иа изобразителната дейност и детската личност като цяло.

Темите в ръководството са разработени както следва: Видове изобразителна дейност в детската градина и Особености в развитието на детската рисунка от Ангелина Атанасова; Организиране на наблюдението при изобразителната дейност, Ролята на изкуството в детската изобразителна дейност, Използуването на показа в обучението по различните видове изобразителна дейност, Преценката от Цонка Шейтанова; Примерни план-кон-спекти от всички автори; Примерно годишно разпределение на програмния материал по изобразителна дейност от Милка Каланова и Мария Костова

***
СЪДЪРЖАНИЕ
УВОД 3
ВИДОВЕ ИЗОБРАЗИТЕЛНА ДЕЙНОСТ В ДЕТСКАТА ГРАДИНА 5
ОСОБЕНОСТИ В РАЗВИТИЕТО НА ДЕТСКАТА РИСУНКА 17
ОРГАНИЗИРАНЕ НА НАБЛЮДЕНИЕТО ПРИ ИЗОБРАЗИТЕЛНАТА ДЕЙНОСТ 30
РОЛЯТА НА ИЗКУСТВОТО В ДЕТСКАТА ИЗОБРАЗИТЕЛНА ДЕЙНОСТ 51
ИЗПОЛЗУВАНЕТО НА ПОКАЗА В ОБУЧЕНИЕТО ПО РАЗЛИЧНИТЕ ВИДОВЕ ИЗОБРАЗИТЕЛНА ДЕЙНОСТ 73
ПРЕЦЕНКАТА 90
ПРИМЕРНИ ПЛАН-КОНСПЕКТИ НА ЗАНЯТИЯ ПО ИЗОБРАЗИТЕЛНА ДЕЙНОСТ 98
ПРИМЕРНО ГОДИШНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА МАТЕРИАЛА ПО ИЗОБРАЗИТЕЛНА ДЕЙНОСТ 118

Забележка: Здраво книжно тяло, тук-там е подчертавано.
Б. з. И. Изобразителна-дейност-в-детската-градина
Категория › Образование

Допълнителни снмики

Все още няма коментари...

Info! За съжаление само регистрираните потребители могат да публикуват коментари.Моля, влезте или се регистрирайте.