Из опита на детските учителки

  • 1 0
  • (Rated 5 Stars)
  •  22-1-2019
  •  132

Автор:Колектив
Издателство:Народна просвета
Страници:67
Корици:меки
Година:1971
Броя:1
ISBN: Тегло (гр.): Формат: 130 / 200 Състояние: Добро
Из опита на детските учителки

СЪДЪРЖАНИЕ
1. Как работихме за предизвикване на конфликт — мигновено изживяване на лоша постъпка от изоставащите в нравствено отношение деца, Евгения Петрова, директорка па ЦДГ "Иван Вазов", гр. В. Търново
2. Патриотичното възпитание на децата в детската градина, Бонка Славова Джурова, учителка в ЦДГ, № 9, гр. Стара Загора..... 20
3. Осъществяване задачите на естетическото възпитание чрез рисуване в полудневната детска градина, Йорданка Павлова Стойнова, гр. В. Търново 30
4. Обучение в правилен изговор на звуковете в първа, втора и трета група в детската градина, Добринка Мих. Ха. ризанова, учителка при I-ва ЦДГ, гр. Търговище 49
5. Апликацията и естетическото възпитание на децата в детската градина. Руска Овчарова, учителка в ЦДГ, с. Езерозо, Варненско 59

***
ПРЕДГОВОР
От постъпилите в НИИО "Акад. Т. Самодумов" 30 доклада на детски учителки в страната специална комисия одобри 10, които.бяха изнесени на седмите национални, юбилейни педагогически четения в гр. Пловдив.

Броят на получените доклади показва, че расте интересът у детските учителки към изграждане и описване на личен творчески педагогически опит. В болшинството от докладите ярко проличава стремежът на учителките да се насочат към актуални проблеми в областта на предучилищното възпитание и да търсят оригинални форми и методи за най-ефективното им разрешаване-

Болшинството учителки доста сполучливо подбират актуални въпроси на учебно-възпитателната работа в детската градина и чрез творчески методи се стремят да ги разрешат, но не всички от тях умеят теоретически да аргументират, да обосноват резултатите, които са постигнали.

Учителките все още с известно затруднение използуват педагогическата теория за съставяне на своя ори-гинална методика, а оттам за изграждане на оригинална практика.

Поместените в настоящия сборник доклади представляват повече или по-малко творчески опит на учителки. В някои от тях проличава теоретически обоснованата разработка на даден актуален проблем, например в доклада "Как работихме за предизвикване иа конфликт" (мигновено изживяване на лоша постъпка от изоставащите в нравствено отношение деца) от Евг. Петро-за-В. Търново, и в "Осъществяване задачите на естетическото възпитание чрез рисуването в детската градина" от Йорданка П. Стойнова — В. Търново. В статията за патриотично™ възпитание ярко са изразени ентусиазмът, съзнанието и убедеността на учителката, че богатството от непосредствени впечатления за прелестите и забележителностите на Родината най-силно ще съдействуза за възпитаване на патриотични чувства у Децата. Пра-вилно методически е разработена статията "Обучението в правилен изговор на звуковете в I, II и III група в детската градина".

Навяваме се, занапред още повече да се увеличи броят'на експериментиращите учителки в детската градина. Резултатите от техните проучваня ще допринесат за обогатяване на предучилищната теория и практика, а и те самите ще израснат като добри експериментатори

От съставителите

****
Съставители: проф. С. Аврамова, Сн. Македонска, Б. АлександроВ
Редактор Б. Ар сова Худ. редактор М. Гедова Техн. редактор Н. Стойкова Коректор А. Ходжажикою
Дадена за печат на 10. II. 1970 r.
Излязла от печат на 30.III. 1971 г.
Поръчка № 10 Формат 84x108/32
Държ. издателство.Народна просвета', ул. В. Друмев 37, София Държ. печатница.Г. Димитров", Шумен, пор. 1105
ЛГ. Ш/б I издание Тираж 7000+81 Печатни коли 4,25

Забележка: Здраво книжно тяло, без забележки в текста. Позахабени корици.
Б. з. И. Из-опита-на-детските-учителки
Категория › Образование

Все още няма коментари...

Info! За съжаление само регистрираните потребители могат да публикуват коментари.Моля, влезте или се регистрирайте.