История на образованието и педагогическата мисъл в България. Том 1

  • 1 0
  • (Rated 5 Stars)
  •  21-1-2019
  •  137

Автор:Колектив
Издателство:Народна просвета
Страници:363
Корици:твърди
Година:1975
Броя:1
ISBN: Тегло (гр.): Формат: 140 / 200 Състояние: Мн. добро
История на образованието и педагогическата мисъл в България. Том 1

СЪДЪРЖАНИЕ
ПРЕДГОВОР
ДЯЛ ПЪРВИ
ОТГЛЕЖДАНЕ И ВЪЗПИТАВАНЕ НА ДЕЦАТА В ДОФЕОДАЛНОТО ОБЩЕСТВО ПО БЪЛГАРСКИТЕ ЗЕМИ
Грижи за децата в първобитеата община през мустерската епо¬ха — Ат. Милчев 11
Грижи за отглеждането и възпитанието на децата у нас през матриархално-родовия строй — Ат. Милчев .... 12
Грижи за отглеждането и възпитанието на децата в патриар¬ха лно-родовия строй — Ат. Милчев 16
Възпитание на децата у древните траки — Хр. Данов. . 17
ДЯЛ ВТОРИ
УЧЕБНО-ВЪЗПИТАТЕЛНАТА ПРАКТИКА И ПЕДАГОГИЧЕСКАТА МИСЪЛ В БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ РАННИЯ ФЕОДАЛИЗЪМ
Възпитание на децата у древните славяни — Н. Чакъров. 24
Възпитание на децата у прабългарите — Н. Чакъров. . 30
Възпитание и педаюгическа мисъл в славяно-българската държа¬
ва до приемане на християнството като държавна религия —
II. Чакъров 32"
Византийското влияние върху образованието и педагогическата
мисъл в България Д. Ангелов 37"
Учебно-възпитателна практика и педагогическа мисъл в -Бъл¬гария след приемане на християнството и въвеждане на славян¬ската писменост ■— Д. Дончев 43
Делото на Кирил и Методий и развитието на образованието и пе¬дагогическата мисъл в България — Н. Чакъров 50
Кирило-Методиевнте ученици в България _ Д. Дончев. 57
Преславската школа — Д. Дончев 58
Охридската школа — Д. Дончев 63
Упадък на българската държава през X в. и отражението му вър¬ху развитието на образованието и възпитанието — Д. Дончев. 66
Презвитер Козма за просветата и образованието — Д. Дончев 69(
Църковни и манастирски училища — Д. Дончев. . . 71:
Рилска школа проф. Н. Чакъров 7&
Богомилството и неговата просветно-възпитателна роля —Д. Ангелов 75.
ДЯЛ ТРЕТИ
УЧЕБНО-ВЪЗПИТАТЕЛНАТА ПРАКТИКА И ПЕДАГОГИЧЕСКАТА МИСЪЛ В БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ ВРЕМЕ НА РАЗВИТИЯ ФЕОДАЛИЗЪМ
Образование и възпитателно-просветни иден през време на визан¬тийското владичество — Н. Чакъров 85
Учебно-възпитателна практика и педагогическа мисъл във възста¬новената феодална българска държава — Д. Дончев. . 93
Исихастката школа в Парория — Д. Дончев .... 98
Килифаревската школа на Теодосий Търновски — Д. Дончев. 100
Търновската школа ма патриарх Евтимий Д. Дончев. 102
Български просветни дейци през XV в. иззън пределите на
България — Д. Дончев 106
Константин Костенечки за обучението и възпитанието — К. Куев. 108
ДЯЛ ЧЕТВЪРТИ
УЧЕБНО-ВЪЗПИТАТЕЛНАТА ПРАКТИКА И ПЕДАГОГИЧЕСКАТА МИСЪЛ У НАС ПРЕЗ ВРЕМЕ НА ОСМАНСКОТО ВЛАДИЧЕСТВО
Условия за възпитание и образование на българите под турска
феодална власт Н. Чакъров 111
Просветни средища през XI и XVI в. — дейност и просветите¬ли — М. Гечев 116
София и Софийска просветна школа — М. Гечев. . . 118
Манастирите като културни и образователни средища — М. Гечев 12^
Килийни училища — М. Гечев 127
Католическата пропаганда сред българите през XVII в. и бъл¬гарското образование — К. Църнушанов 134
Връзки между южните славяни през време на турската феодална власт до края на XVIII в. и отражението им върху образование¬то и педагогическата мисъл — К. Църнушанов .... 139
Първите български печатни книги и тяхното значение за раз¬витието на образованието — К. Църнушанов 146
ДЯЛ ПЕТИ
УЧЕБНО-ВЪЗПИТАТЕЛНАТА ПРАКТИКА И ПЕДАГОГИЧЕСКАТА МИСЪЛ У НАС ПРЕЗ ЕПОХАТА НА НАЦИОНАЛНОТО НИ ВЪЗРАЖДАНЕ
Възникване на идеята за светско образование — М. Гечев. . 151
Паисий Хилендарски за просветата и образованието — М. Гечев 15/
Просветните възгледи на Софроний Врачански — М. Гечев 153

Новогръцки училища и ролята им за развитието на образование¬то и педагогическата мисъл у нас — Обр. Обрешков. . 15&
Елинославянските училища като преходен тип учебни заведения и ролята им за развитието на българското образование Обр. Обрешков (материалът за К. Фотинов е разработен от Н.
Чакъров) 169
Борбата срещу гръцката пропаганда и просвета сред бъл¬гарите — Д. Дончев 181
Ролята на южнославянските културно-просветни взаимоотно¬шения за развитие на българското образование до Кримска¬та война К. Църнушанов 188
Поява и развитие на новобългарското просветно движение —
М. Гечев 19&
Петър Берон като просветен деец и педагогически мислител —
М. Гечев. . . 199-'
Взаимните училища у нас — М. Гечев 206
Просветна дейност на Васил Априлов — Al. Гечев. . 213
Дейност и схващания за образованието на Неофит Рилски —
М. Гечев. ... 218
Поява и развитие на началните девически училища — В. Паскалева. . ... 222
Руското влияние върху развитието на учебното дело и педа¬гогическата мисъл у нас през време на националноТо ни Въз-раждане — Обр. Обрешков 229
Поява и развитие на мъжките класни училища у нас —
Н. Чакъров, Обр. Обрешков 236-
Развитие на образованието и педагогическата мисъл у нас след
Кримската война — Н. Чакъров 249
Западно влияние в развитието на българското образование.
Роля на българите, получили образование в Сърбия, Хърват¬ско, Чехия и Румъния — Обр. Обрешков. . . . 252
Поява и развитие на девическите класни училища. Анастасия
Тошева — К. Възвъзова 26Ď
Преустройство на началното училище — Обр. Обрешков. 270
Професионална подготовка на българската младеж преди Осво¬бождението. Поява на първите професионални и специални училища у нас — Ив. Григоров. . . 279
Първите професионални училища у нас — Ив. Григоров. 284
Първото българско педагогическо училище. Идеята за откри¬ване на педагогически учебни заведения •— Обр. Обрешков 286
Богословските училища у нас до Освобождението — Д. Дончев. 290
Поява и разпространение на неделните училища — Д. Дончев. 292
Физическата култура у нас до Освобождението. Възникване на идеята за физическа култура в българските училища — В. Цонков
Почини за обединяване на българските училища. Учителски съ¬бори — П. Кандев. Роля на Екзархията — Д. Дончев. Турската власт и българското образование — Н. Чакъров Революционната борба за национално освобождение и отра-жението й върху педагогическата мисъл. Раковски, Караве- лов и Ботев за просветата и образованието — Н. Чакъров Участието на българските учители и ученици в нацноналноосво- бодителната революционна борба — К. Възвъзова Българската предосвобожденска учебна и педагогическа книж¬нина — Д. Иванчев
Обща характеристика на учебното дело и педагогическата ми¬съл у нас в навечерието на Освобождението — О. Обрешков

***
рудът "История на образованието и педагогическата мисъл в България", т. I, е приет от Научния съвет на НИИО "Т. Самодумов" на 5. VII. 1973 г. Разработен е в секция "История на образованието" при НИИО "Т. Самодумов" и катедрата "История на педагогиката и на българското» образоваше" при СУ "Климент Охридски" под научяото ръководство на проф. д-р Н Чакъров.

РЕДАКЦИОННА КОЛЕГИЯ
Найден Чакъров (отг. редактор), Обрешко Обрешков, Димитър Дончев. Мария Михова

Забележка: Здраво книжно тяло, без забележки в текста.
Б. з. И. История-на-образованието-и-педагогическата-мисъл-в-България-Том-1
Категория › Образование

Все още няма коментари...

Info! За съжаление само регистрираните потребители могат да публикуват коментари.Моля, влезте или се регистрирайте.