Методика на обучението по запознаване с околната действителност

  • 1 0
  • (Rated 5 Stars)
  •  19-1-2019
  •  146

ПРОДАДЕНА

Автор:Б. Бонева, М. Владимирова, Ц. Стойчева
Издателство:Народна просвета
Страници:115
Корици:меки
Година:1977
Броя:1
ISBN: Тегло (гр.): Формат: 140 / 200 Състояние: Мн. добро
Методика на обучението по запознаване с околната действителност / Б. Бонева, М. Владимирова, Ц. Стойчева

СЪДЪРЖАНИЕ
Методиката на запознаването с околната действителност като наука 3
Предмет и задачи на методиката 3 Връзката на методиката с другите науки 4
Значение иа запознаването с околната действителност за комунис¬тическото възиитание на децата 4
Съдържание на работата но запознаване децата с околната действителност
Обществена и природна действителност 7
Принципи за подбор на програмния материал 9
Основно ирограмио съдържание 11
Структура на програмното съдържание 14
Проучване знанията на депата за околната действителност 17
Планиране на програмното съдържание. Месечен план. Седмичен план. План* конспект 22
Форми, методи и средства при запознаване децата с околната действителност Занятие 30
Екскурзия 32
Разходки 36
Наблюдението като основен метод. Епизодични наблюдения. Сравни¬телни наблюдения. Системни наблюдения 36
Беседата като метод прн запознаване децата с околната действител¬ност. 48
Разговор-беседа с куклен театър. Беседа с диафилм. Беседа с иползуване на диапозитиви. Беседа с използуване на художествен текст. Обоб¬щи тел на беседа 50
Нагледни средства при запознаване децата с околната действител¬ност 58
Дидактични игри. Организация и провеждаме на дидактичните игри 64
Трудовата дейност на децата. Съдържание на детския труд. Форми на труд в природата 70
Основни похвати за ръководене труда на децата 76
Дозировка на детския труд и здравно-хигиенни изисквания 79
Възможности за усъвършенствуване на учебния процес при запознаване на децата с околната действителност 83
Съвременни изисквания към структурата на учебния процес 83
Средства за усъвършенствуване на учебния процес 8Î
Индивидуализация и диференциация. Проблемност. Самостоятелна работа 84
Условия за провеждане на работата по запознаване с околната действител¬ност 89
Природен кът 89
Дворът на детската градина 93
Приложение 96
Саксийни декоративни растения 96 Птици 98
Цветя за двора на детската градина 101
Ягодоплодни растения 107
Зеленчуци 109
Литература 115

***
Hастоящият учебник е написан съгласно с одобрената от MHП програма от 1973 год. и е предназначен за студентите от институтите за подготовка на детски учителки. В него са развити основите на обучението по запознаване' децата от предучилищна възраст с околната действителност.

Посочените форми на- работа, методи и средства дават не само определен кръг от знания за околната действителност, но спомагат и за развитие на умствен:: ге способности на децата, подготвят ги за училище.

По-голямата част от новите постановки в раздела "Методи и средства", както и примерните план-конспекти са резултат от експериментална работа в базови детски градини.

Mатериалът е разработен от авторите, както следва: Боряна Бонева — форми, методи и средства при запознаване децата с околната действителност; Условия за провеждане на работата по запознаване с околната действителност; Природни кътове. Дворът на детската градина. Милка Владимирова — Съдържание на работата по запознаване децата с околната действителност; Планиране на програмнотр съдържание. Дидактични игри. Трудовата дейност на децата. Це нка Стойчева — Методиката на запознаване с околната действителност като наука; Проучване знанията на децата за околната действителност; Възможности за усъвършекствуване на учебния процес при запознаване на децата с околната действителност.

Таблиците Цветя за двора, Ягодоплодни и зеленчукови растения са съставени от Мария Николова Семерджиева, на която авторите изказват сърдечна благодарност.

Забележка: Здраво книжно тяло, без забележки в текста.
Б. з. М. Методика-на-обучението-по-запознаване-с-околната-действителност
Категория › Образование

Все още няма коментари...

Info! За съжаление само регистрираните потребители могат да публикуват коментари.Моля, влезте или се регистрирайте.