Логопедия. Венелин Иванов

  • 1 0
  • (Rated 5 Stars)
  •  19-1-2019
  •  371

ПРОДАДЕНА

Автор:Венелин Иванов
Издателство:Наука и изкуство
Страници:345
Корици:меки
Година:1973
Броя:1
ISBN: Тегло (гр.): Формат: 140 / 200 Състояние: Добро
Логопедия / Венелин Иванов

Второ преработено и допълнено издание.
СЪДЪРЖАНИЕ
Предговор към II издание
Предговор към I издание
ОБЩА ЧАСТ
1. Уводни въпроси в логопедията
а) Предмет на логопедията
б) Методи на логопедията
в) Цели и задачи на логопедията
*2. Формиране на речта у детето и профилактика на речевите недостать

1. Етиология на речевите недостатъци
2. Изследване на речта на децата
3. Разпространение на говорните недостатъци
4. Исторически поглед върху възникването и развитието на логопедическата наука
а) Развитие на логопедията в България
СПЕЦИАЛНА ЧАСТ
I. НЕДОСТАТЪЦИ В ПРОИЗНОШЕНИЕТО НА ЗВУКОВЕТЕ
1. Пелтечене
а) Видове пелтечене
б) Ротацизъм
в) Ламбдацизъм
г) Сигматизъм
д) Капацизъм или гамацизъм
е) Неправилно произношение на други съгласни звукове
ж) Неправилно произношение на гласните звукове
2. Тежки видове разстройства на произношението
3. Лепетна реч
б) Тетизъм
II. ГЪГНЕНЕ
1. Затворена ринолалия
2. Отстраняване на закритото гъгнене
3. Отворена ринолалия
5. Вродени цепнатини на устната и небцето. 100
6. Реч на децата с цепнатини 104
7. Опериране на цепнатинните дефекти 105
8. Логопедическа работа за отстраняване на откритата ринолалия. .107
9. Смесена ринолалия 111
4. РАЗСТРОЙСТВА НА РИТЪМА И ТЕМПА НА РЕЧТА. . . 113
4. Заекване 113
а) Същност на заекването. . 113
С) Разпространение на заекването. . 119
в) Симптоми на заекването 121
Външни или телесни симптоми 121
Вътрешни или психически симптоми 125
г) Причини на заекването 130
Благоприятствуващи фактори 130
Непосредствено действуващи фактори 131
д) Методи за отстраняване на заекването 137
е) Съветска комплексна система. . . ... lèi
ж) Методика на работата със заекващи деца от предучилищна въз¬раст 156
з) Отстраняване на заекването у учащите се 161
и) Структура на логопедическо занятие със заекващи ученици ... 167
к) Летни оздравителни логопедически лагери 172
л) Отстраняване на заекването у възрастни 177
м) Съвременен комплексен метод за преодоляване на заекването 179
н) Корекция на заекването чрез възпитаване на реч-общуване. . . 181
о) Допълнителни средства за отстраняване на заекването .... 189
Медикаментозна терапия 189
Сънна терапия 190
Хипноза 191
п) Правила за заекващите 193
5. Речеви разстройства, сходни със заеването 194
а) Афтонгия 194
б) Речеви разстройства поради боледуване от хорея, поради тикове
или малкомозъчни заболявания 195
6. Бързоречие 196
а) Етиология 197
б) Отстраняване на бързоречиетб 199
7. Забавена реч 202
5. ГОВОРНИ РАЗСТРОЙСТВА И ЛЕВОРЪЧИЕ
6. РЕЧЕВИ РАЗСТРОЙСТВА ВСЛЕДСТВИЕ ОРГАНИЧЕСКИ И ФУНКЦИ-ОНАЛНИ УВРЕЖДАНИЯ И НЕДОСТАТЪЦИ В КОРАТА НА МОЗЪКА "
1. Алалия 216
а) Логопедическа работа при алалия 221
Моторна алалия 221
Сензорна алалия 225
Афазия. 227
а) Моторна афазия 228
б) Сензорна афазия 229
в) Амнестична афазия 231
г) Тотална афазия 232
д) Възстановителна работа -при афазии 232
РАЗСТРОЙСТВА В ПРОЦЕСИТЕ НА ЧЕТЕНЕ И ПИСАНЕ. . 239
Алексия и дислексия. . . 239
Аграфия и дисграфия 244
10. РЕЧЕВИ РАЗСТРОЙСТВА ПРИ ДЕТСКИ ЦЕРЕБРАЛЕН П АРАЛИЧ 249
РАЗСТРОЙСТВА НА РЕЧТА У АНОМАЛНИТЕ ДЕЦА
Тежко чукане 256
а) Речта ь.а тежкочуващите 259
б) Грижи за тежкочуващите .... 263
в) Слухово протезиране 267
г) Логопедическа работа с тежкочуващите 269
Олигофрении деца 271
а) Недостатъци в речта надебилните деца. Логопедическо обследва¬не и корекционно-възпитателна работа. 271
Реч на слепите деца. 279
Реч на слепоглухонемите. 284
IX. ГЛАСОВИ РАЗСТРОЙСТВА 288
на гласа 298
на гласа на говорителите 301
.. Развитие на гласа у детето
7. Видове гласови разстройства
а) ДрезгаЕ глас
б) Афония дисфония и фонастения
в)Патологична мутация
8. Хигиена
9. Качества и разпространението им
8. ОРГАНИЗАЦИЯ НА ЛОГОПЕДИЧЕСКАТА РАБОТА
а) Общи положения 308
б) Логопедически училища 308
в) Логопедически кабинети г пунктове 310
г) Логопедически детски градини 311
д) Организация на работата в логопедически те кабинети и пунктове 312
е) Ученици.316
ж) Учители-логопеди 317
з) Контрол и ръководство на логопедическата работа 317
9. ПРИЛОЖЕНИЯ
2.5.1. Кратък логопедически речник. . ....... 319
2.5.2. Карта за говора 325
2.5.3. Списък на учениците с недостатъци Е речта, явили се в логопедическия
кабинет за преглед и консултация. . . . . . ..... 329
2.5.4. Списък на инвентарните предмети, необходими за обзавеждането на ло¬
гопедически кабинет. . 330
5 е 340 м е н а руски език 331
Резюме на немски език /33
Литература ..... 335
Списък на имената. . 337

***
В учебника по логопедия са включени лекциите, четени пред студен, тите дефектолози n Софийския университет «Климент Охридски». В него накратко е разгледано историческото развитие на науката за речевата па. тология. След това се разглеждат речевите недостатъци, които се срещат по-често у учащите се, а също така и разстройствата в четенето и писането, речта на децата с отклонения в психическото им развитие и др. Всички речеви разстройства се разглеждат съобразно тяхната същност, симптоматика, етиология, патогенеза и профилактика. Отделено е значително място на проблемата за заекването като едно от често срещаните и много мъчителни речеви разстройства. Във връзка с това се разглежда и леворъчието като възможна причина за поява на заекване.

Проследявайки развитието на детската реч, авторът се спира на ония Неблагоприятни фактори, които причиняват речеви недостатъци, на тях-ното отражение върху психическото развитие на децата и подробно излага методиката на корекционно-възпитателната работа при всеки вид недостатък.

При съставянето на учебника са взети под внимание опитът и постиженията на съветските логопеди, постановките на класиците логопеди и преди всичко — опитът и постиженията на българските логопеди.

Учебникът по логопедия е предвиден като помагало за студентите дефектолози от висшите и полувисшите учебни заведения. Той обаче ще бъде полезен и за всички педагогически и медицински работници, занимаващи се с логопедическа теория и практика в системата на МНП и МНЗ, за учителите от общообразователните училища, за възпитателките от предучилищните заведения и за всички, които се интересуват от проблемите на възпитанието на подрастващото поколение.

****
ПРЕДГОВОР КЪМ II ИЗДАНИЕ
Първото издание на учебника по логопедия, излязло през 1972 r., бе изчерпано в извънредно кратък срок. Това наложи подготвянето на второ издание.

Във второто издание на учебника са направени някои изменения. На първо място значително е разширен делът за заекването, като към него са включени и въпросите за използуването на технически средства и за автогенния тренинг при корекцията му, разгледан е въпросът за структурата на логопедическото занятие със заекващи ученици. Отделено е място на някои нови въпроси, а именно: съвременния комплексен метод за преодоляване на заекването и летните оздравителни логопедически лагери, а също така и за корекция на заекването чрез възпитаване на реч-общуване. Направени са допълнения в частите за речта на церебрално увредените и дебилните деца.

За получаване на по-пълна представа за речта на децата с отклонения от нормалното развитие е включен материал и за речта на слепите и слепоглухонемите.

В дела за гласовите разстройства е включен и въпросът за качествата и възпитанието на гласа на говорителите в радиото и телевизията и другите средства за масова пропаганда.

Разширен е логопедическият речник.

Надявам се, че и това издание на учебника по логопедия ще намери радушен прием в средите на българските логопеди.

От автора

Забележка: Здраво книжно тяло, без забележки в текста. Захабени корици, на места е подчертавано с химикал (син и червен).
О1. Б. Л. Логопедия
Категория › Учебници за ВУЗ

Все още няма коментари...

Info! За съжаление само регистрираните потребители могат да публикуват коментари.Моля, влезте или се регистрирайте.