Методика на обучението по математика в детската градина

  • 1 0
  • (Rated 5 Stars)
  •  19-1-2019
  •  267

Автор:Ел. Пеева, В. Михайлов, Б. Спиридонова
Издателство:Народна просвета
Страници:158
Корици:меки
Година:1976
Броя:1
ISBN: Тегло (гр.): Формат: 140 / 200 Състояние: Мн. добро
Методика на обучението по математика в детската градина / Ел. Пеева, В. Михайлов, Б. Спиридонова

Одобрен от МНП по предложение на комисия в състав: Д. Стоицева, Р. Радев, Т. Игнатова, Д. Шопова, С.Смирийски, А. Кънчева, С. Кънева, К. Михайлова

СЪДЪРЖАНИЕ
1. МЕТОДИКА НА ОБУЧЕНИЕТО ПО МАТЕМАТИКА В ДЕТСКАТА ГРАДИНА
1. Предмет, задачи и значение на методиката на обучението по матема¬тика 7
1. Връзката на методиката на обучението по математика с другите на¬уки 8
1. Методи на изследване на методиката на обучението по математика в детската градина 9
1. Значение и задачи на обучението по математика в детската градина- 11
1. Психологически основи на обучението по математика в детската
градина 13
1. Принципи на обучението по математика 16
1. Методи на обучението по математика 22
1. Методически похвати при обучението по математика 27
1. Форми на работа по математика 34
1. Организация на занятията по математика 41
1. Програмни задачи по математика 47
1. Планиране на работата по математика 52
1. Исторически преглед на някои направления в методиката на ма¬тематиката 55
2. ТЕОРЕТИКО-МНОЖЕСТВЕНИЯТ ПОДХОД ПРИ ОБУЧЕНИЕТО ПО МАТЕМАТИКА
2. Множество. Елемент на множество 62
2. Равенство на множества, подмножества 64
2. Някои операции с множества — обединение, сечение, допъл¬нение 65
2. Двучленни релации между елементите на множества — равномощност и неравномощност на множествата 68
2. Особености у децата при възприемане на множествата 71
2. Задачи за изучаване на множествата 74
2. Методически изисквания при работа с множествата 75
2. Примерни разработки на занятия за множествата 83
2. »Естествени числа — същност, сравнение и подреждане 85
2. Задачи за изучаване на естествените числа в детската градина 88
2. Методически изисквания при изучаване на числата 89
2. Броене 91
2. Особености у децата при броенето 93
2. Методически изисквания при изучаване на броенето 94
2. Събиране и изваждане на естествени числа 95
2. Задачи за изучаване на аритметичните операции 98
2. Методически изисквания при изучаване на аритметичните опе¬рации 99
2. Примерни разработки на занятия за изучаване на аритметичните операции 103
2. Ориентиране в пространството 105
3. Особености у децата при пространственото ориентиране 109
4. Задачи за ориентиране в пространството 112
5. Методически изисквания при обучението за ориентиране в про¬странството 113
6. Примерни разработки на занятия за ориентиране в простран¬ството 117
1. Сравняване на обекти по дължина, ширина, височина и обем. Измер¬ване 122
1. Задачи на обучението за сравняване и измерване на обекти 123
2. Усвояване на измерването 124
3. Методически изисквания при сравняване чрез измерване 126
4. Примерни разработки на занятия 131
2. Елементарни геометрични знания 137
2.5.1. Особености у децата при възприемане на формата 138
2.5.2. Задачи за изучаване на геометричните фигури 139
2.5.3. Методически изисквания при изучаване на основните свойства на геометричните фигури 141
2.5.4. Методически изисквания при чертане на геометричните фигури 146
2.5.5. Методически изисквания при изучаване на геометричната тер¬минология 147
2.5.6. Форми на работа за получаване на елементарни геометрични знания 149
2.5.7. Примерни разработки за изучаване на геометричните фигури 150
6.

***
УВОД
Настоящият учебник е разработен съгласно програмата по методиката на обучението по математика за институтите за детски учителки от 1973 година и е съобразен с програмата за учебно-възпитателната работа в детската градина. В тази програма е предвидено в обучението по математика в детската градина да се внесат някои сведения от теорията за множествата, за да се осъществи приемственост между детската градина и началното училище.

Тъй като в учебния план на институтите за детски учителки не е отделено място и време за изучаване на математика, в методиката са дадени и сведения по математика, които са в основата на програмата.

Поместени са примерни план-конспекти на занятия, чрез които се цели да се дадат идеи за начините, по които може да се постъпи при методическото разработване на различните въпроси. Методиката няма за задача да дава конкретни практически указания за всяко занятие. Предвижда се да излезе от печат и методическо ръководство за детската учителка.

Разделите на учебника са разработени, както следва: от 1.до 1.6. от Елена Пеева; от 1.7. до 1.9. от Божидара Спиридонова; 1.10. от ЕленаПеева; от 1.11. до 1.13. от Божидара Спиридонова; от 2. до 2.2.9. от Величко Михайлов; от 2.3. до 2. 5.7. от Елена Пеева.

Изказваме благодарност на всички рецензенти, редактори и други работници от ДИ «Народна просвета», коитО положиха много труд за подобряване на учебника. С благодарност бихме приели всички критични бележки и преценки от читателите.

Авторите

Забележка: Здраво книжно тяло, без забележки в текста.
О1. М. Методика-на-обучението-по-математика-в-детската-градина
Категория › Образование

Все още няма коментари...

Info! За съжаление само регистрираните потребители могат да публикуват коментари.Моля, влезте или се регистрирайте.