Анализ на детската реч в предучилищна възраст

  • 1 0
  • (Rated 5 Stars)
  •  19-1-2019
  •  146

Автор:Искра Котова, Тодорка Владимирова
Издателство:Народна просвета
Страници:439
Корици:твърди
Година:1970
Броя:1
ISBN: Тегло (гр.): Формат: 140 / 200 Състояние: Мн. добро
Анализ на детската реч в предучилищна възраст / Искра Котова, Тодорка Владимирова

СЪДЪРЖАНИЕ
Увод 3
I. Преразказът в детската градина 9
Анализ на речта при преразказ 9
Резултати от преразказ 10
Съпоставка на резултатите в опитни и контролни
групи 20
За методиката на работа върху преразказ 36
За мястото на преразказа в детската градина ... 45
1. Анализ на детската реч в творчески разказ «
Творческият разказ в IV група 47
Резултати от творчески разказ. 57
За умението на 6—7-годишните деца да фабулират 57
За героите в детските разкази. 74
Пейзажът в разказите на децата 80
За композиционното изграждане на разказите ... 83
Елементи на художественост в езика на детските раз¬кази 85
Контролни проверки и съпоставка на резултатите от съчинение в различни детски градини. . . 88
а. Резултати при описание на картина 89
б. Резултати от творчески разказ по картина. . . 111
2. Езиков анализ иа детските творчески разкази. Цел, обект и методика на изследването ....... 148
3. Резултати от анализа
Фонетични особености на детската реч 150
Състояние на говорния апарат и произносителни
умения у децата 151
Фонетични отклонения, допускани от децата. . 155
Списък на думите с променливо Я, които трябва да се
усвоят в книжовната форма от ранна възраст. . . 160
Списък на думите с меки съгласни, които трябва да се усвоят в ранна възраст 162
Списък на думиге с подвижно «ъ» в съчетание с«р»или «л», които трябва да се усвоят с книжовното си произноше¬ние в ранна възраст 162
Речникова характеристика на детските творчески разкази 164
Обем и многообразие на детския речник 164
Фактори, обуславящи богатството и многообразието па детския речник. Определящите между тях. . 170 За методиката на работа по обогатяване речника на децата 174
Тематична лексика ... 177
Основна лексика на детските разкази 177
Обществено-политическа лексика ¡78
Лексика, свързана с нравствени норми. . . .180
Лексика, свързана с образованието и културата 182
Поетическа лексика. 183
Лексика, свързана с психическата дейност на човека 184
Семантични грешки в детските разкази.
Диалектни и народноразговорни форми
Рангов списък на словоформите, употребени от децата jgQ
Морфологична характеристика на словоформите в
изследваните творчески разкази
Въпроси на морфологичния анализ
Резултати от общия морфологичен анализ
Глаголът в детските разкази 2до
Лексикплно-тематична характеристика на глагола 203
Лични и безлични глаголи
Вид, време и наклонение на глагола
Лице и число на глаголните форми ^jg
Резултатите от употребата на глагола при кон¬статиращия експеримент 214
Съществително име в разказите на децата при
обучаващия експеримент. . . 216
Видове съществителни имена 217
Число, определеност и род 221
Местоимения в детските разкази 224
Лични местоимения 226
Възвратни местоимения 226
Притежателни местоимения 227
Показателни местоимения 227
Въпросителни местоимения 228
Относителни местоимения 228
Неопределителни, отрицателни и обобщителни ме¬стоимения 228
Отклонения при употребата на местоименията в разказите с подготовка (обуч. експеримент). . 230 Грешки в употребата на местоименията при кон¬статиращия експеримент 231
Съюзи в детските разкази с подготовка (обуч. експ.) 232 Съюзите «и» и «да» в разказите с подготовка
(обуч. експ.) 233
«и» и «да» в разказите и описанията от констати¬ращия експеримент 234
Съюзът «а» в творческите разкази 236
Предлози в разказите с подготовка (обуч. експ.) 236 Грешки в употребата на някои предлози. . . 237
Наречията в разказите с подготовка 239
Наречията в разказите и описанията при кон¬статиращия експеримент 24!
За употребата на някои наречия 248
Прилагателни имена в разказите с подготовка
(обуч. експ.) 245
Видове прилагателни имена 247
Числителни имена и частици в разказите с подго¬товка (обуч. експ.). 749
Причастия в разказите при обучаващия експеримент 251
Междуметия в детските разкази 251
Синтактична характеристика на творческите разкази
с предварителна подготовка (обуч. експ.) 253
Видове изречения в детските разкази 255
Главни части на изречението 262
Отклонения при съгласуването 263
Употреба на второстепенни части 266
Пряка реч 271
Глаголи, с които децата въвеждат пряката реч 275 Грешки в словореда — базови градини с под¬готовка (обуч. експ.) 278
Слабости в словореда при описанията и разка¬зите от констатиращия експеримент 280
4. Изводи
За преразказа 284
За литературния анализ на творческите разкази 285 За езиковия анализ на творческите разкази и опи¬сания 286
За овладяване звуковата страна на речта .... 286
За речниковата характеристика на детските твор¬чески разкази 286
За морфологичната характеристика на детската РеЧ
оа синтактичната характеристика на детската реч288
5. Литература
6. Съдържание
7. Резюме

Забележка: Здраво книжно тяло, без забележки в текста. Незначително позахабени корици.
Б. з. А Анализ-на-детската-реч-в-предучилищна-възраст
Категория › Образование

Все още няма коментари...

Info! За съжаление само регистрираните потребители могат да публикуват коментари.Моля, влезте или се регистрирайте.