Тайфун

  • 1 0
  • (Rated 5 Stars)
  •  11-1-2019
  •  65

Автор:Джоузеф Конрад
Издателство:Ив. Г. Игнавъ и синове
Страници:276
Корици:твърди
Година:6.г.
Броя:1
ISBN: Тегло (гр.): Формат: 135 / 205 Състояние: Мн. добро
Тайфун / Джоузеф Конрад

Джозеф Конрад
По размери английската литература би могла да се сравни съ британската империя. Това е литература, която обогатяватъ не само англичани отъ Англия, но и англичани огь разните краища на империята и вънъ отъ нея (заедно съ Съединените щати британската империя образува единъ големъ отделенъ — англосаксонски — свегь въ света), а така също и чужденци, които си служатъ съ английския езикъ като средство за изразъ. Отъ чужденците, които са добили известность като английски писатели Джозефъ Конрадъ е единъ отъ най-знаменитите. Полякъ по народность (роденъ въ 1857 г., истинското му име е Коже-ньовски), той напуска отрано своето отечество и отива въ Марсилия, тамъ учи въ морско училище, следъ това служи няколко години въ френската търговска флота и отъ нея преминава на служба въ английската. Въ това, че той напуска френската флота — флота на народъ, за който мореплаването е нещо второстепенно — и отива да служи въ флотата на англичаните, които са преди всичко мореплаватели и са създали своето величие чрезъ мореплаване, прозира някаква предопределеность.

Въ английската флота Конрадъ служи до 1894 г., следъ това се заселва въ Англия и остава тамъ до края на живота си (1924 г.). Презъ тия 30 години той написва множество романи, които му спечелватъ голяма известность.

Служилъ по редъ като морякъ, офицеръ и капитанъ, Конрадъ е плувалъ по много морета, вишдадъ е много страни и хора; у него са се трупали впечатления. И когато е напусналъ мореплаването за да се предаде на литературна дейность — също както преди това е напусналъ своето отечество и е отишълъ въ Франция да става морякъ — гой е ималъ какво да възсъздава, ималъ е какво да казва въ своите книги. Въ тяхъ на първо място се изобразява борбата на човека съ враждебната стихия на морето и всички те биха могли да носятъ като надсловъ думите на гръцкия поегь Архилохъ: "Горчиви са даровете на Посейдонъ".

"Тайфунъ" е едно отъ ранните и сравнително малки по обемъ произведения на Конрадъ, но отъ него може да се добие достатъчно ясна представа за таланта на автора му. Параходътъ "Нанъ-Шанъ" е описанъ така, както би могълъ да го опише само морякъ, Конрадъ е прекаралъ голяма часть отъ живота си въ разни параходи, живялъ е въ тяхъ както хората на суша живеятъ въ къщи и затова за него е напълно естествено да се вдава въ големи технични подробности, когато описва "Нанъ-Шанъ". Той го изобразява съ увереность, като нещо което познава добре. Съ сжщата увереность изобразява и неговите "обитатели". Капитанъ Макъ Уиръ, Джуксъ, Соломонъ Раутъ, втория по-мощникъ-капитанъ, всички тия "морски" хора той бездруго е виждалъ нееднъжъ и е ималъ работа съ тяхъ. Те може би, са му били другари по служба.

Явтобиографичниятъ елементъ въ творчеството на Конрадъ е очевидно много голѣмъ. Но ако романитѣ Mÿ действуватъ обаятелно, това се дължи не само на богатия опитъ на Конрадъ-моряка, но и на голѣ-мото изкуство на Конрадъ-писателя.

Джорджъ Муръ, бележитъ английски писатель и големъ сти-листъ, интервюиранъ преди 2—3 години върху новата английска литература, и заявилъ, че английскиятъ езикъ на Конрадъ е несъвършенъ. Това може да е вярно. Може Конрадъ да не е подчинилъ напълно стихията на английския езикъ. Но отъ това неговото значение за английската литература не се намалява. Отъ каквито и несъвършенства да страда езикътъ му, той е достатъчно правиленъ и ясенъ за да може да предава неговите чувства и мисли, които са така значителни и богати съ останки както у малцина отъ съвременните нему английски писатели—англичани.
Р. Русевъ

Забележка: Почти отлично. Допълнително подвързана книга.
П. с. к. Тайфун
Категория › Стари книги

Допълнителни снмики

Все още няма коментари...

Info! За съжаление само регистрираните потребители могат да публикуват коментари.Моля, влезте или се регистрирайте.