Речник на счетоводните термини

  • 1 0
  • (Rated 5 Stars)
  •  11-1-2019
  •  73

Автор:Ж. Бонев, С. Дурин
Издателство:Делова седмица
Страници:211
Корици:меки
Година:2000
Броя:1
ISBN: Тегло (гр.): Формат: 140 / 200 Състояние: Мн. добро
Речник на счетоводните термини / Ж. Бонев, С. Дурин

Речникът включва 1120 термина - най-често използвачи в счетоводната практика. Тълкуването им е съобразено с нормативната счетоводна и правна уредба към септември 1999 г. Предназначен е за практикуващи счетоводители и одитори, финансисти и бизнесмени, мениджъри, за преподаватели и студенти, и за всички, за които счетоводната проблематика представлява интерес.
РЕЧНИК НА СЧЕТОВОДНИТЕ ТЕРМИНИ
София, 2000 г.

Автори Ст. н. с. д-р по икономика Живко Б. Бонев, дипломиран експерт-счетоводител Проф. д-р по икономика Стоян Ив. Дурин, дипломиран експерт-счетоводител Редактор Д-р по икономика Гошо Мушкаров Дизайн Калоян Чобанов Коректори Диана Мерджанова, Елисавета Павлова Издател ДЕЛОВА СЕДМИЦА АД

***
За Речника на счетоводните термини
Потребността от съвременен* терминологичен речник по счетоводство е налице. При прехода към пазарна икономика в нормативната уредба настъпиха съществени промени. Приети бяха Закон за счетоводството, Търговски закон и други нормативни актове. Променя се уредбата на данъчните отношения. Известен вакуум и разминаване в терминологията се получи с приемането и актуализирането на националните счетоводни и одиторски стандарти успоредно с промените в международните. Този вакуум пречи на оперативната счетоводна работа, на правилното разбиране на нормативни и други документи и пр.

Идеята на авторите е да запълнят съществуващата непълнота в счетоводната литература и да подпомогнат всички работещи в областта на счетоводството.

Речникът включва 1120 от най-често използваните в счетоводната практика термини. Тълкуването им е съобразено с нормативната счетоводна и правна уредба към ноември 1999 г. Предназначен е за практикуващи счетоводители и одитори, финансисти и бизнесмени, мениджъри, за преподаватели и студенти, и за всички, за които счетоводната проблематика представлява интерес.

При съставянето на речника са използвани общоприетите правила. Термините са подредени по азбучен ред. Когато в пояснителния текст се налага неколкократно използване на тълкувания термин, той се обозначава само с първата буква. Така в различните статии се появяват еднакви буквени обозначения, които имат различно съдържание. Например Доход - Д., но и Данък - Д., и пр.
* През 70-те години са издадени "Икономическа енциклопедия", "Терминологичен речник по счетоводна отчетност" от проф. д-р Ив. Душанов, включен по-късно в "Наръчник по счетоводство".
Ако един термин има няколко значения, всяко се пояснява поотделно. Поради специфичния характер на речника за отделни термини са пропуснати обясненията, които нямат пряко отношение към счетоводната тематика.

В пояснителните текстове са използвани и следните общоприети съкращения:
ЗБ Закон за банките
ЗБНБ Закон за Българската народна банка
ЗДДС Закон за данък върху добавената стойност
ЗДПч Закон за данък върху печалбата
ЗЗД Закон за задълженията и договорите
зкпо Закон за корпоративното подоходно облагане
ЗМДТ Закон за местните данъци и такси
ЗОДФЛ Закон за облагане доходите на физическите лица
ЗСч Закон за счетоводството
КТ Кодекс на труда
МСС Международни счетоводни стандарти
нос Национални одиторски стандарти
НС Национален сметкоплан
НСС Национални счетоводни стандарти
ТЗ Търговски закон

Авторите и издателят ще приемат с благодарност всякакви бележки и препоръки.

Забележка: Много внимателно прочетена книга.
С. Б.з . Речник-на-счетоводните-термини

Все още няма коментари...

Info! За съжаление само регистрираните потребители могат да публикуват коментари.Моля, влезте или се регистрирайте.