Практически курс: Международни стандарти за финансови отчети

  • 1 0
  • (Rated 5 Stars)
  •  8-1-2019
  •  166

Автор:Колектив
Издателство:Икономика Прес
Страници:361
Корици:меки
Година:2007
Броя:1
ISBN:9789549197815 Тегло (гр.): Формат: 285/ 0/0 Състояние: Мн. добро
Практически курс: Международни стандарти за финансови отчети

СЪДЪРЖАНИЕ
Модул 1. ОСНОВОПОЛАГАЩИ ПРИНЦИПИ ПРИ СЪСТАВЯНЕТО НА ФИНАНСОВИЯ
ОТЧЕТ И ВОДЕНЕТО НА ФИНАНСОВАТА ОТЧЕТНОСТ 7
Съставяне на счетоводния отчет 7
Принципи на съставянето на финансовата отчетност в съответствие с МСфО 8
Структура и класификация на статиите в Баланса 14
Стопански операции L 17
Отчетен цикъл. 23
Етапи на отчетния цикъл | 23
ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ 31
Модул 2. СЧЕТОВОДЕН ОТЧЕТ ПО МЕТОДА НА НАЧИСЛЕНИЕТО 42
Корекционни записвания 42
ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ 52
Модул 3. ОТЧЕТНОСТ НА ЗАПАСИТЕ - МСФО 2 62
Определения 62
Себестойност на запасите 63
Системи за отчет на запасите 65
Признаване като разход 67
Оценка на запасите в отчетността 73
Изисквания към оповестяването на информация в отчетността 74
ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ 75
Модул 4. ДЪЛГОСРОЧНИ НЕПАРИЧНИ АКТИВИ 89
Определение 89
График за начисляване на амортизацията 95
ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ 108
Модул 5. ЛИЗИНГ - МСФО 17 139
Определение за операционен лизинг 139
Отчет на финансовия лизинг 139
ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ 144
МОДУЛ 6. ДЪЛГОСРОЧНИ АКТИВИ, ДЪРЖАНИ ЗА ПРОДАЖБА - IFRS 5 147
Определения 147
Класификация на "държани за продажба" 148
Представяне и оповестяване на информацията 149
ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ 154
Модул 7. ИНВЕСТИЦИОННИ ИМОТИ - МСФО 40 156
Определение 156
Модели на отчитане 156
Изисквания към оповестяване на информацията 157
ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ 159
Модул 8. ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ (МСФО 32 И 39) 161
Определение за финансови инструменти 161
Задължения и собствен капитал 164
Признаване и оценка на финансовите инструменти 167
Ред на признаването 172
Отчитане на хеджиране 176
Изисквания към оповестяването на информация 183
ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ 187
t
МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА НА ФИНАНСОВИТЕ АКТИВИ 189
Общи положения 189
Подходи и методи 191
Методи за оценка на финансовите активи 191
Препоръки при извършване на оценката на финансовите активи 192
Стойност на полиците, осчетоводени като "финансови инвестиции" 211
Модул 9. АСОЦИИРАНИ КОМПАНИИ И СВЪРЗАНИ ЛИЦА 216
Асоциирани компании - МСФО 28 216
Оповестяване на свързани лица - МСФО 24 220
ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ 224
Модул 10. БИЗНЕСКОМБИНАЦИИ И КОНСОЛИДИРАНЕ НА ОТЧЕТНОСТТА -
IFRS 3, МСФО 27 226
Определения 226
Метод на отчитане 227
Принципи на консолидацията 229
Модул 11. ПРОВИЗИИ, УСЛОВНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ И УСЛОВНИ АКТИВИ - МСФО 37 232
Определения 232
Схема на счетоводните записвания 234
Условия за признаване, използване на провизиите 235
и прекратяване на признаването 235
Изисквания за оповестяване на информацията 245
ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ 251
Модул 12. ДАНЪЦИ ВЪРХУ ДОХОДА - МСФО 12 257
Определения 257
Временни разлики и данъчна основа 258
Отчитане на данъка върху печалбата на основание временни разлики 260
ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ 263
Модул 13. ПРЕДСТАВЯНЕ НА ФИНАНСОВАІА ОТЧЕТНОСТ - МСФО 1 269
Общи изисквания за съдържанието на финансовата отчетност 269
Счетоводен баланс 270
Отчет за приходите и разходите 272
ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ 276
Модул 14. ОТЧИТАНЕ НА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ 280
Взаимовръзка между основните форми на финансовата отчетност 283
ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ 284
Модул 15. ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИЯ ПОТОК - МСФО 7 286
Предназначение на отчета за паричния поток 286
Класификация на паричните потоци 286
Обща структура на отчета за паричния поток 286
Основни етагш при съставянето на отчета 287
ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ 300
Модул 16. ДОХОДИ НА АКЦИЯ - МСФО 33 319
Базов доход на акция 319
ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ 330
Модул 17. ПЛАЩАНЕ НА БАЗАІА НА АКЦИИ - IFRS 2 332
Определения 332
Кога трябва да се признават разходите? 332
Оценка 333
Оповестяване на информация 339
ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ 341
Модул 18. ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ ДОГОВОРИ - IFRS 4 343
Определения 343
Примери за застрахователни договори 343
Отразяване и оценка 345
Оповестяване на информацията 346
Модул 19. ВАЛУТНИ КУРСОВЕ 347
Модул 20. ДРУГИ АСПЕКТИ НА СЧЕТОВОДНИЯ ОТЧЕТ, РАЗГЛЕЖДАНИ В МСФО 349
Модул 21. ПРЕМИНАВАНЕ КЪМ МСФО. ПЪРВО ПРИЛАГАНЕ - IFRS 1 352
Сфера на прилагане 352
Определения 352
Етапи на преход към МСФО 353
Влизащи остатъци от баланса според МСФО 353
Представяне и оповестяване на информация 355
Практически аспекти на преминаването към МСФО в България 359
ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ 359

***
Глобализацията на фирмите, фондовите борси и потоците капитали създава необходимост от унифициране на счетоводните стандарти в различните държави.

В момента много държави вече приемат Международните счетоводни стандарти като собствени или без поправки или с минимални разлики. Нещо повече, през последните две години станаха значителни промени в Европейския съюз. Австрия, Белгия, франция, Германия, Италия и Испания приеха закони, позволяващи определени фирми да ползват стандартите на IASC за счетоводните отчети, изисквани от съответното национално законодателство. Европейската комисия издаде документ, в който се предлага всички публични дружества в Европейската общност да подготвят консолидираните си финансови отчети в съответствие с МСФО.

МСфО са помогнали много при подобряването и хармонизирането на финансовата отчетност по света. Те се използват като база за националните счетоводни изисквания в много държави и като отправна точка за страни, които изработват собствени изисквания към фондовите борси и съответните органи, които позволяват фирми да представят финансовите си отчети в съответствие с МСфО. Същевременно стандартите се използват и от над национални органи като Европейската комисия, която през 1995 г. обяви, че разчита на IASC да задоволи нуждите на капиталовите пазари.

Настоящата книга позволява да се изучат МСС и МСФО, за да можем по-лесно да говорим на общия език на счетоводителите в Обединена Европа.
9789549197815

Забележка: Здраво книжно тяло, без забележки в текста.
О1. Практически-курс-Международни-стандарти-за-финансови-отчети 

Допълнителни снмики

Все още няма коментари...

Info! За съжаление само регистрираните потребители могат да публикуват коментари.Моля, влезте или се регистрирайте.