Българско Възраждане

  • 1 0
  • (Rated 5 Stars)
  •  7-1-2019
  •  78

Автор:Николай Генчев
Издателство:УИ "Св. Климент Охридски"
Страници:300
Корици:меки
Година:1978
Броя:1
ISBN: Тегло (гр.): Формат: 145 / 205 Състояние: Мн. добро
Българско Възраждане / Николай Генчев

Записки и бележки по нова българска история

СЪДЪРЖАНИЕ.
Глава първа 4
УВОД В1 ИСТОРИЯТА НА БЪЛГАРСКОТО ВЪЗРАЖДАНЕ 3
1) Хронологически рамки на възрожденската епоха. .. , . 3
2) Същност и съдържание на българското възраждане. . . . . Д. i
3) Няколко бележки върху изворите за българската възрожденска
« история
Гл ававтора
ИСТОРИЧЕСКИ КОРЕНИ НА ВЪЗРОЖДЕНСКАТА ЕПОХА j20i
Налагане на турската социална и политическа система в българ¬ските земи. Последици от турското завладяване 20
Упадък на Османската система през XVI — XVIII в. и българското общество ţ30
Глава.трета
НАЧАЛО НА БЪЛГАРСКОТО ВЪЗРАЖДАНЕ 0'
I Г Разложение на Османската империя през XVI 1Тв. Опити за реформи 35 2. Стопански и обществени предпоставки на Възрожденската епоха 318
Глава четвърта
ПОЛИТИЧЕСКИ ИДЕИ И ДВИЖЕНИЯ ПРЕЗ XVIII И НАЧАЛОТО НА XIX в. 48
1. Съпротива срещу турската власт през първата половина на XVIII в.
Нови политически идеи на българското общество ...... 48
2. Паисий Хилендарски. История славянобългарска 49
Политически движения сред българите през втората половина на XVIII в.54
Участие на българите в освободителните движения на Балканите
в началото на XIX в. и в Руско-турската война 1806— 1812 г. . . {57, Глава пета ДУХОВНО ПРОБУЖДАНЕ НА БЪЛГАРИТЕ
ПРЕЗ XVIII И НАЧАЛОТО НА XIX в. £2
1. Българското образование на границата на две културни епохи .... . ,62 1
2. Българската книжнина през XVIII и началото на XIX в 65
3. Изкуство на ранното възраждане Ш.
Глава шеста
РАЗВИТИЕ НА БУРЖОАЗНИТЕИКОНОМИЧЕСКИОТНОШЕНИЯ В БЪЛГАРСКИТЕ ЗЕМИ ПРЕЗ ПЪРВАТА ПОЛОВИНА НА XIX в.
1. Преодоляване на размириците и опитите за реформиране на тур¬ските държавни институции
4) Аграрий реформа и развитие на земеделието. Българското село през първата половина на XIX в. .
5) Градсият живот в българските земи. Промишленост и търговия 84
6) Оформяне на буржоазната социална структура на възрожденска България _ J S3
Глава седма
НОВОБЪЛГАРСКАТА ПРОСВЕТА И КУЛТУРА ПРЕЗ ПЪРВАТА ПОЛОВИНА НА XIX в. 99
1. Подтици и начало на движението за светска просвета 99
1. От килията към светско училище. : . . Г02
3. Народни взаимни и класни училища през 30 — 50-те години на ‘ XIX в
4. Чужди влияния върху българската просвета до Кримската война 109
5. Книжнина, литература и изкуство през първата половина на XIX- в.ДЗб1.6. Българското изкуство през първата половина на XIX в. . . . . . 122'
Главаосма
НАЦИОНАЛНО-ЦЪРКОВНО ДВИЖЕНИЕ ДО КРИМСКАТА ВОЙНА 127
4. Цариградската патриаршия и националното развитие на българския народ • 471
5. Народно движение за самостоятелна българска църква 129
6. Цариград — център на църковните борби. Първа програма за на- ционалнаеманципация 132
7. Великите, сили и българския църковен въпрос през 40 — 50-те го- дининаХІХв./1'35
■ Глав а'девета.
ВЪОРЪЖЕНИ БОРБИ ПРОТИВ ТУРСКОТО РОБСТВО
ПРЕЗ ВТОРАТА ЧЕТВЪРТ НА XIX в. ‘139
1. По пътя на самостоятелното въоръжено действие. . . . . ■ ■ 139
2. Селски въстания в Западна и Северозападна България 1835— 1841 i. *142
3. Браилските бунтове 1841 — 1843 г 146
4. Видинското въстание през 1850 г. 148
7 Глава десета
КРИМСКАТА ВОЙНА И БЪЛГАРСКОТО НАЦИОНАЛНО
ДВИЖЕНИЕ, 153
1. Нова фаза на Източния въпрос 153
2. Политически движения и организации сред българите по време
на войната 156
■ Главаедина де с е т а БЪЛГАРСКОТО ОБЩЕСТВО СЛЕД КРИМСКАТА ВОЙНА 161
1. Отражение на Кримската война върху развитието на Османскага империя. 161.
2. Стопански промени в България през 50 — 70-те г. на XIX в. . . 163
3. Социална структура на предосвобожденска България .... 167
Г лава дванадесета
ЗАВЪРШВАНЕ НА КУЛТУРНОТО ВЪЗРАЖДАНЕ ПРЕЗ 50— 70-те ГОДИНИ НА XIX в.
7) Възход на националната просвета ' 172
8) Разцвет на възрожденската литература '178.
9) Наука, журналистика и изкуство 182'
Г л ава тринадесета
ВСЕНАРОДНО ДВИЖЕНИЕ ЗА ЦЪРКОВНА НЕЗАВИСИМОСТ
ПРЕЗ 50 — 70-те ГОДИНИ НА XIX в. 1-91
6. Нова програма на църковно-националното движение 1.91
7. Отхвърляне на църковната власт на Цариградската патриаршия 193
8. Българският църковен въпрос в политиката на великите сили. . [95
9. Учредяване на Българската екзархия -200 '
Г лава четиринадесета
ФОРМИРАНЕ НА БЪЛГАРСКАТА НАЦИЯ 203
8. Няколко предварителни думи 203
9. Българската народност в навечерието на Възраждането .... 204
10. Създаване на материалната и социална основа на българската на¬ционални общност.208
11. Културният процес и образуването на нацията 210
12. Културно-психическият стериотип на възрожденския българин 212
13. Демографски потенциал, етнически и географски граници на бъл¬гарската възрожденска нация >217
Г лава петнадесета
ПОЛИТИЧЕСКИ БОРБИ ЗА ОСВОБОЖДЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ 50 — 60-те ГОДИНИ НА XIX в. 1-220
5. Преход към организирано национално-освободигелно движение.
Г. С. Раковски • l22û_
6. Политически групировки сред емиграцията през 60-те години. . ,226
7. Четничеството през 60-те години J235
Глава шестнадесета
ПОДЕМ НА НАЦИОНАЛНО-РЕВОЛЮЦИОННОТО ДВИЖЕНИЕ
ПРЕЗ 70-те ГОДИНИ НА XIX в. £4L>
3. Създаване на БРЦК в Букурещ. Л. Каравелов — жизнен път и идейна еволюция 241
4. Вътрешна революционна организация. БРЦК (Привременно пра¬вителство) в България. В. Левски — гениален идеолог, стратег и организатор на националната революция І245
5. Обединително събрание на БРЦК през 1872 г. Подем на рево.ио- ционното движение ',249
6. Криза в политическата организация 1873— 1874г (534
7. Курс към ново въстание. Хр. Ботев — идеология и революционна дейност 257
Глава седемнадесета
АПРИЛСКОТО ВЪСТАНИЕ 264
10) Подготовка на Априлското въстание i264_
11) В пламъците на революцията. . . . ■. . ... . . . .268
12).Априлското въстание в историческата съдба на българската нация 273
Глава осемнадесета
ОСВОБОЖДЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ ' /
10. Българският въпрос и европейската общественост. Цариградска конференция .,£82
11. Освободителни тежнения сред българското общество 1876— 1877 г. 286
12. Руско-турска война І877— 1878 г $188
13. Национално-освободително движение на българите по време на войната 291
5. От Сан-Стефано до Берлин. Резултати ог Руско-турската война
през 1877— 1878 г [293

Българско възраждане
Автор Николай Генчев Редактор Константин Косее
Дадена за печат на 13. I. 1978 г. Формат 16 — 60/92 Тираж 2000 Излезла от печат на 10. VII. 1978 г. Печатни коли 18,75. Пор. 177 Цена/0Ъ92
Университетска печатница— София

Забележка: Здраво книжно тяло, тук-там е подчертавано.
Б. з. н. г .Б. Б. Българско-Възраждане
Категория › История, археология

Все още няма коментари...

Info! За съжаление само регистрираните потребители могат да публикуват коментари.Моля, влезте или се регистрирайте.