Техника на високите напрежения

  • 1 0
  • (Rated 5 Stars)
  •  7-1-2019
  •  171

Автор:Н. Нанчев
Издателство:Наука и изкуство
Страници:395
Корици:твърди
Година:1956
Броя:1
ISBN: Тегло (гр.): Формат: 160 / 230 Състояние: Мн. добро
Техника на високите напрежения / Н. Нанчев

ПРЕДГОВОР
Настоящият учебник обхваща в твърде съкратена форма материята из областта на Техниката на високите напрежения. В лекциите тя се чете още по-съкратено.

Съветската литература притежава много, при това отлични книги из тази област, особено върху отделни въпроси от нея. Благодарение на тази литература на читателя се откриват широки възможности за изучаване не само на основните, но и на детайлните проблеми. Книгите из тази област са обаче много обширни, а освен това в нашите библиотеки има само малко екземпляри от тях, което е сериозно затруднение за студентите при изучаването на материята.

За да се избягнат тези затруднения и за да се даде на студентите подходящо учебно помагало, което да отразява в съкратена форма даденото в съветската литература, се наложи да се издаде настоящият учебник. Той следователно няма претенцията на оригинален труд, но, напротив, съобразно поставената задача е отражение, дори на места по-малко или повече авторизирано препредаване на съответни части от съветската литература.

Настоящият учебник е предназначен на първо място за студентите. Но той, надявам се, ще подпомогне много и инженерите от практиката по въпросите, свързани с пробивите, пренапреженията и гръмозащитата.
Юни 1955
Авторът

***
CЪДЪPЖAHИE

Pаздел първи Изпразване и пробив в газове

А. Изпразване и пробив при трайни напрежения
1. Устройство на атома и молекулата................9
2. Възбуждане и Ионизация на атомите...........12
3. Движение на частиците в газа .........14
4. Йонизационни процеси в пространство с газ..............................20
5. Йонизационни процеси на повърхността на катода ......................28
6. Дейонизационни процеси................................................30
7. Условия за получаване на самостоятелно изпразване ......................34
8. Пробивни напрежения в равномерно поле..............................39
9. Eлектрически пробив в силно неравномерно поле........................45

Б. Коронно изпразване
10. Определение и характерни особености на коронното изпразване ...... 52
11. Корониране при постянно напрежение ............ 56
12. Корониране при променливо напрежение............... . 62

В. Пробив при краткотрайни напрежения
13. Забавяне на пробива....................................................72
14. Пробив при импулсни напрежения................84
15. Пробив по повърхността на диелектрика..................................91
16. Електрическа дъга.......98

Раздел втори Обзавеждане на лабораториите за високо напрежение
17. Устройства за получаване на високи напрежения с промишлена честота
18. Устройства за получаване на изправени и постоянни напрежения
19. Устройства за получаване на импулсни напрежения и токове. .
20. Устройства за получаване на високи напрежения с висока честота
21. Измерване на високи напрежения при установен режим .....
22. Измерване амплитудата на напрежението чрез искрови междини.
23. Измерване на напрежението и тока чрез клидонографи и феромагнетици
24. Катоден осцилограф......................

Раздел трети Изолации
А. Устройство на изолацията на някои електрически съоръжения
25. Основни характеристики на линейните, подпорните и проходните изолатори
26. Линейни и подпорни изолатори.....................
27. Проходни изолатори ...................................................174
28. Кабели за високо напрежение............178
29. Изолация при кондензатори за високо напрежение........................187
30. Изолация на силови трансформатори..................................191

Б. Профилактични изпитвания на изолацията на някои електрически съоръжения
31. Изпитване с повишено напрежение. . ............................198
32. Профилактично изпитване чрез измерване разпределението на напрежението 205
33. Профилактични изпитвания чрез измерване на тока на проводимостта и тока на абсорбцията..208
34. Профилактични изпитвания чрез измерване на коефициента на диелектричните загуби и капацитета ..216

Раздел четвърти Пренапрежения и защита от пренапрежения
35. Въведение към раздел четвърти .......................226
А. Вълнови процеси
36. Вълнови процеси по електропровод без загуби............................230
37. Отразяване и пречупване на вълните................................235
38. Многократно отразяване на вълните.................. 246
39. Влияние на индуктивитета и капацитета........................249
40. Вълни в многопроводни системи ..............................257
41. Затихване и деформиране на вълните............................265
42. Разпространение на електрически вълни в намотките на трансформаторите и въртящите машини.....269

Б. Заземяване на звездния център на системата
43. Системи с изолиран звезден център ..................................283
44. Системи със заземен през нагласено индуктивно съпротивление звез
ден център......291

В. Комутационни пренапрежения
45. Пренапрежения при земно съединение през електрическа дъга............303
46. Пренапрежения при изключване на ненатоварени електропроводи .... 309
47. Пренапрежения при прекъсване на токови вериги с големи индуктивни съпротивления.312
48. Пренапрежения при резонанс .....................................317

Г. Атмосферни пренапрежения
49. Образуване на гръмоносни облаци и мълнии....................323
50. Основни параметри на мълнията и схеми за изчисляване потенциала на засегнатата точка ..329
51. Защита от непосредствен удар на мълния........334
52. Заземители.....................................................341
53. Открити искрови междини, тръбни отводи и вентилни отводи ............349
54. Индуцирани пренапрежения ......................................363
55. Гръмозащита на открити електропроводи................................366
56. Защита на подстанциите срещу пряко попадение на мълния ..............376
57. Защита на подстанциите от постъпили по електропроводите вълни..........378
58. Защита на въртящите се машини от постъпили по електропровода вълни 387

Забележка: Почти отлично.
О1. Техника-на-високите-напрежения
Категория › Техническа лит.

Все още няма коментари...

Info! За съжаление само регистрираните потребители могат да публикуват коментари.Моля, влезте или се регистрирайте.