България: Бизнес партньори за стоки и услуги на българския пазар

  • 1 0
  • (Rated 5 Stars)
  •  7-1-2019
  •  154

Автор:Колектив
Издателство:Кемилис Ко
Страници:240
Корици:меки
Година:2000
Броя:1
ISBN:9789549041913 Тегло (гр.): Формат: 155 / 210 Състояние: Отлично
България: Бизнес партньори за стоки и услуги на българския пазар

България: Бизнес партньори за стоки и услуги на българския пазар / Bulgaria: The Best in Business Partners
СЪДЪРЖАНИЕ
Съдържание на английски език 3
Предговор 6
Справочник за фирми 9
Азбучен предметен указател на раздели 11
Азбучен указател на фирми 13
Фирми, представени по раздели 17
Обща информация 49
Кратка информация за България 51
Местонахождение, климат, демография 51
История 51
Управление 52
Административно делене 52
Валута и контрол над валутите операции 52
Икономика 53
Преглед на икономическите отрасли 57
Евроинтеграция 59
Законодателство за чуждестранните инвестиции 61
Институционна структура 61
Чуждестранни инвеститори 61
Дефиниции и форми на инвестиране 62
Правни и международни гаранции за чуждестранните инвестиции 62
Регистриране на предприятие с чуждестранна инвестиции 64
Репатриране на печалбата и капитала 65
Притежаване на недвижима собственост 65
Междуведомствени групи за институционална поддръжка на приоритетни проекти за инвестиции 66
Концесионен режим 66
Външнотърговски режим 71
Обем, търговски партньори, структура 71
Важни търговски споразумения 72
Регулиране на външната търговия 72
Регулиране на износа 73
Регулиране на вноса 74
Митническа наредба и тарифна система.. 74
Търговско лицензиране 75
Безмитни зони 75
Защита на конкуренцията 77
Работна сила и регулиране на наемането ù 80
Наемане на чуждестрани граждани 88
Счетоводство и одит 92
Законодателство за счетоводството и одита 92
Счетоводни принципи 93
Оценка на материалните активи 94
Годишни финансови декларации 95
БЪЛГАРИЯ. БИЗНЕСПАРТНЬОРИ 239
Българска международна бизнесасоциация (БМБА) 96
Банкова несъстоятелност 99
Държавна защита на влоговете в банки, обявени в
несъстоятелност 100
Български пазар на акции 102
Действие на българския пазар на акции 104
Търговски закон и бизнесорганизации в България 107
Форми на бизнесорганизации 107
Образуване и регистриране на фирма 109
Други форми на бизнес 110
Закон за приватизацията на държавни и общински предприятия.... 112 Закон за измененията и допълненията на Закона за приватизацията на държавни и общински предприятия 145
Инструкция за провеждане на търгове 158
Резолюция за промяна на Програмата за приватизация на
държавните предприятия през 2000 г 164
Програма за приватизация на държавните предприятия през 2000 г... 164
Правила за провеждане на преговори с потенциални купувачи 170
Закон за чуждестранните инвестиции 176
Закон за концесиите 183
Полезна информация 193
Важни правителствени и неправителствени контакти 193
Финансови институции 196
Държавни банки 196
Частни банки 196
Чуждестранни банки 197
Инвестиционни и доверителни компании 198
Застрахователни компании 198
Фирми за официални и финансови консултации 199
Стокови борси 200
Свободни икономически зони 200
Панаири и изложби 201
Въздушен транспорт 201
Представителства на чуждестранни авиокомпании 201
Летища 202
Посолства 203
Митници 205
Туристически фирми 206
Хотели 206
Ресторанти 208
Рент-а-кар 208
Вътрешен пазар 209
Справочник за фирми, предлагащи стоки и услуги на българския
пазар 211
Азбучен предметен указател на раздели 212
Азбучен указател на фирми 214
Фирми, представени по раздели 217

***
CONTENTS
PREFACE 6
COMPANY DIRECTORY 9
ALPHABETICAL CLASSIFICATION INDEX OF DIVISIONS 11
ALPHABETICAL INDEX OF COMPANIES 13
COMPANIES, PRESENTED IN DIVISIONS 17
GENERAL INFORMATION 49
COUNTRY PROFILE 51
LOCATION, CLIMATE, DEMOGRAPHY 51
HISTORY 51
GOVERNMENT 52
ADMINISTRATIVE TERRITORIAL DIVISION 52
CURRENCY AND EXCHANGE CONTROLS 52
ECONOMY 53
SECTOR OVERVIEW 57
EUROPEAN INTEGRATION 59
FOREIGN INVESTMENT LEGISLATION 61
INSTITUTIONAL FRAMEWORK 61
FOREIGN INVESTORS 61
DEFINITIONS AND FORMS OF INVESTMENT 62
LEGAL AND INTERNATIONAL GUARANTEES FOR FOREIGN INVESTMENT 62
ESTABLISHMENT OF ENTERPRISES WITH FOREIGN INVESTMENT 64
PROFIT AND CAPITAL REPATRIATION 65
OWNERSHIP OF REAL ESTATE 65
INTERMINISTERIAL GROUPS FOR INSTITUTIONAL SUPPORT FOR PRIORITY
INVESTMENT PROJECTS 66
CONCESSION REGIME 66
FOREIGN TRADE REGIME 71
VOLUME, TRADE PARTNERS, STRUCTURE... 71
MAJOR TRADE AGREEMENTS 72
FOREIGN TRADE REGULATION 72
EXPORT REGULATION 73
IMPORT REGULATION: » 74
CUSTOMS LAW AND TARIFF SYSTEM 74
TRADE LICENCE.'. 75
FREE ZONES 75
PROTECTION OF COMPETITION 77
LABOUR FORCE AND EMPLOYMENT REGULATIONS 80
LABOUR SUPPLY 80
EMPLOYMENT OF FOREIGN PERSONS 88
WORK REGULATIONS FOR FOREIGNERS 90
ACCOUNTING AND AUDITING 92
ACCOUNTING AND AUDITING LEGISLATION 92
ACCOUNTING PRINCIPLES 93
VALUATION OF THE BALANCE SHEET ITEMS 94
ANNUAL FINANCIAL STATEMENTS 95
BULGARIAN INTERNATIONAL BUSINESS ASSOCIATION (BIBA) 96
THE VOICE OF FOREIGN INVESTORS IN BULGARIA 96
BANK INSOLVENCY 99
INSOLVENCY PROCEDURE 99
STATE PROTECTION OF DEPOSITS IN INSOLVENT BANKS 100
BULGARIAN EQUITY MARKET 102
REGULATORY FRAMEWORK OF THE BULGARIAN EQUITY MARKET 102
PERFORMANCE OF THE BULGARIAN EQUITY MARKET 104
COMPANY LAW AND BUSINESS ORGANIZATIONS IN BULGARIA 107
FORMS OF BUSINESS ORGANIZATIONS 107
BULGARIA. BUSINESS PARTNERS 3
FORMATION AND REGISTRATION OF A COMPANY 109
OTHER FORMS OF BUSINESSES 110
TRANSFORMATION AND PRIVATIZATION OF STATE-OWNED AND
MUNICIPAL-OWNED ENTERPRISES ACT 112
GENERAL PROVISIONS 112
PRIVATIZATION AGENCY! 19
APPRAISAL OF ENTERPRISES 121
TRANSFORMATION OF STATE-OWNED ENTERPRISES 121
SALE OF INTERESTS AND SHARES HELD BY THE STATE AND THE MUNICIPALITIES 123
SALE OF STATE-OWNED AND MUNICIPAL-OWNED ENTERPRISES OR SELF-CONTAINED
PARTS THEREOF 127
SPECIAL METHODS FOR PRIVATIZATION OF STATE-OWNED AND MUNICIPAL-OWNED
ENTERPRISES OR SELF-CONTAINED PARTS THEREOF 128
INVESTMENT VOUCHERS 131
ADMINISTRATIVE PENALTY PROVISIONS 134
SUPPLEMENTARY PROVISIONS 135
TRANSITIONAL AND FINAL PROVISIONS 138
ACT FOR AMENDMENTS AND SUPPLEMENTS TO THE TRANSFORMATION AND PRIVATIZATION OK STATE-OWNED AND MUNICIPAL-OWNED ENTERPRISES ACT (Published in the Officiai Gazette, issue No 109 of 1995; amended, Official Gazette, issue No 45
of 1996) 144
TRANSITIONAL AND FINAL PROVISIONS* 144
ACT FOR AMENDMENTS AND SUPPLEMENTS TO THE TRANSFORMATION AND PRIVATIZATION OF STATE-OWNED AND MUNICIPAL-OWNED ENTERPRISES ACT
(Published in the Officiai Gazette, issue No 45 of 1996) 145
TRANSITIONAL AND FINAL PROVISIONS* 145
ACT FOR AMENDMENTS AND SUPPLEMENTS TO THE TRANSFORMATION AND PRIVATIZATION OF STATE-OWNED AND MUNICIPAL-OWNED ENTERPRISES ACT
(Published in the Official Gazette, issue No 85 of 1996) 145
TRANSITIONAL PROVISIONS* 145
ACT FOR AMENDMENTS AND SUPPLEMENTS TO THE TRANSFORMATION AND PRIVATIZATION OF STATE-OWNED AND MUNICIPAL-OWNED ENTERPRISES ACT
(Published in the Official Gazette, issue No 89 of 1997) 146
TRANSITIONAL AND FINAL PROVISIONS* 146
ACT FOR AMENDMENTS AND SUPPLEMENTS TO THE TRANSFORMATION AND
PRIVATIZATION OF STATE-OWNED AND MUNICIPAL-OWNED ENTERPRISES ACT
(Published in the OJficial Gazette, issue No 39 of 1998) 146
TRANSITIONAL AND FINAL PROVISIONS* 146
ACT FOR AMENDMENTS AND SUPPLEMENTS TO THE TRANSFORMATION AND PRIVATIZATION OF STATE-OWNED AND MUNICIPAL-OWNED ENTERPRISES ACT
(Published in the Official Gazette, issue No 12 of 1999) 147
TRANSITIONAL AND FINAL PROVISIONS 147
REGULATION ON COMPETITIVE TENDERS AND DESIGNATION OF THE AUTHORITY PURSUANT TO ART 3, PARA 1, ITEM 1 OF THE TRANSFORMATION AND PRIVATIZATION OF
STATE-OWNED AND MUNICIPAL-OWNED ENTERPRISES ACT 151
FINAL PROVISIONS 157
AUCTION INSTRUCTION
(Published in the Officiai Gazette, issue No 50 of 1992; amended, issues No 9 and No 30 of 1993; amended, Council of Ministers Decree No 97 of March 14th, 1997; amended and supplemented,
Council of Ministers Decree No 94 of April 24th, 1998) 158
TRANSITIONAL AND FINAL PROVISIONS 163
RESOLUTION
ON THE ADOPTION OF 1HE PROGRAMME FOR THE PRIVATIZATION OF STATE-OWNED
COMPANIES IN 2000 164
PROGRAMME FOR THE PRIVATIZATION OF STATE-OWNED COMPANIES IN 2000 164
RULES FOR CONDUCTING NEGOTIATIONS WITH POTENTIAL BUYERS 170
1.1. MAIN REGULATIONS 170
1.2. DOCUMENTS AND REQUIREMENTS FOR PARTICIPATION IN NEGOTIATIONS WITH POTENTIAL BUYERS 172
4 BULGARIA. BUSINESS PARTNERS
1.3. DOCUMENTATION 173
1.4. PROCEDURE FOR OPENING AND CLASSIFYING THE OFFERS FOR NEGOTIATIONS WITH POTENTIAL BUYERS AND SHORT LISTING OF BUYERS WITH WHOM NEGOTIATIONS ARE
TO BE HELD 173
1.5. CONDUCTING NEGOTIATIONS WITH POTENTIAL BUYERS 174
FINAL REGULATIONS 175
LAW ON FOREIGN INVESTMENTS
Published in the Official Gazette, issue No 97 of 1997; supplemented. Official Gazette, issue
No 29 of 1998; amended and supplemented, Official Gazette, issue No 153 of 1998 176
GENERAL PROVISIONS 176
FOREIGN INVESTMENT AGENCY 177
FOREIGN INVESTMENTS 178
PROPERTY RIGHTS 179
SPECIAL PROVISIONS 180
ADMINISTRATIVE PENALTY PROVISIONS 181
FINAL PROVISIONS 181
THE CONCESSIONS ACT 183
GENERAL PROVISIONS 183
DECISION TO AWARD CONCESSION 185
SELECTION OF CONCESSIONAIRE 186
CONTRACT OF CONCESSION 188
FUNDING OF CONCESSION-RELATED ACTIVITIES 190
TRANSITIONAL AND FINAL PROVISIONS 191
USEFUL INFORMATION 193
KEY GOVERNMENT AND NON-GOVERNMENT CONTACTS 193
FINANCIAL INSTITUTIONS 196
STATE BANKS 196
PRIVATE BANKS 196
FOREIGN BANKS 197
INVESTMENT & TRUST COMPANIES 198
INSURANCE COMPANIES 198
LEGAL AND FINANCIAL CONSULTATIONS 199
SOME COMMODITY EXCHANGES 200
FREE ECONOMIC ZONES 200
FAIRS AND EXHIBITIONS 201
AVIATION 201
FOREIGN AIRLINES-BUREAUS IN BULGARIA 201
AIRPORTS: 202
EMBASSIES 203
CUSTOM HOUSES 205
TOURIST COMPANIES 206
HOTELS 206
RESTAURANTS 208
RENT-A-CAR 208
DOMESTIC MARKET 209
COMPANY DIRECTORY 211
ALPHABETICAL CLASSIFICATION INDEX OF DIVISIONS 212
ALPHABETICAL INDEX OF COMPANIES 214
COMPANIES, PRESENTED IN DIVISIONS 217
CONTENTS IN BULGARIAN LANGUAGE 239
BULGARIA. BUSINESS PARTNERS

Забележка: Неизползвана книга.
С. Н. г. - S. -B България-Бизнес-партньори-за-стоки-и-услуги-на-българския-пазар

Допълнителни снмики

Все още няма коментари...

Info! За съжаление само регистрираните потребители могат да публикуват коментари.Моля, влезте или се регистрирайте.