Превенция на стрес и професионално изчерпване

  • 1 0
  • (Rated 5 Stars)
  •  6-1-2019
  •  84

Автор:Захарина Савова
Издателство:Симолини
Страници:152
Корици:меки
Година:2012
Броя:1
ISBN:9789549493535 Тегло (гр.): 230 Формат: 145 / 205 Състояние: Отлично
Превенция на стрес и професионално изчерпване / Захарина Савова

СЪДЪРЖАНИЕ
Рецензия 5
Първа глава - Природа на стреса. Стрес и дистрес 7
1.1. Видове стрес 11
1.2. Рискови фактори, стресори 13
1.3. Теории за стреса 15
1.4. Личност и предразположеност към стрес 20
Втора глава - Стрес и психосоматични заболявания 25
11.1. Промоция и превенция наздраве 26
11.2. Начин на живот и здраве 27
11.3. Същност и определение на психосоматичната
медицина 30
11.4. Личност и психосоматични заболявания 35
11.5. Емоции, стрес, здраве 39
11.6. Тревожни и депресивни разстройства 42
11.7. Стрес и реакции в организма. Психосоматични
заболявания 46
11.8. Стрес и имунна система 48
11.9. Стрес и злокачествени заболявания 49
11.10. Стрес и сърдечно-съдови заболявания 54
11.11. Стрес и храносмилателна система 58
11.12. Психогенни хранителни разстройства 60
11.13. Стрес и заболявания на дихателната система 63
11.14. Стрес и заболявания на кожата 64
11.15. Стрес и ендокринни заболявания 65
11.16. Зависимост от психоактивни вещества 69
11.17. Психотерапията в комплексното лечение на психосоматичните заболявания 78
Гпава трета - Професионален стрес, Синдром на изчерпване - burnout 83
III.1. Същност на синдрома burnout 84
1.5. Симптоми на проява 87
1.6. Рискови фактори 90
1.7. Етапи в развитието на синдрома на прегаряне 92
1.8. Професионален стрес в медицинската практика 94
1.9. Роля на мениджъра 96
1.10. Управление на емоциите 101
1.11. Техники за изразяване/вентилиране на емоциите 102
1.12. Превенция и управление на професионалния стрес 105
1.13. Комуникативни умения 108
1.14. Управление на конфликтите 109
Гпава четвърта - Превенция и управление на стреса 113
IV. 1. Психотерапията в превенция на стреса.
Техники за редукция на стреса 114
IV.2. Практически умения за управление на стреса 126
IV.3. Физическата активност срещу стреса 132
IV.4. Стрес и хранене 135
IV.5. Смехът срещу стреса. Смехотерапия 136
Вместо заключение - Как да се обичаме 139'
Речник на термините 146
Литература 150

***
РЕЦЕНЗИЯ
Монографията "Превенция на стрес и професионално изчерпване" на доц. Захарина Савова е многокомпонентен труд, който може да служи едновременно като учебник и практическо ръководство. Актуалността му се определя от значението и смисъла, който здравната политика на Европа дава на превенцията на здраве и повишаване качеството на живот. Днес повече от всякога стресът и нездравословният начин на живот имат негативни последствия върху здравето на хората. Те се явяват основен рисков фактор за редица со-циалнозначими заболявания.

В монографията са представени по достъпен начин класическите концепции и постановки, разглеждащи природата на стреса, подкрепени с примери от собствени проучвания и опит на авторката като преподавател и психотерапевт.

Изданието е ценно със своята практическа насоченост и новаторски дух. Доц. Савова, преработвайки голям литературен и документален материал, разглежда смисъла и съдържанието на съвременния био-психо-социален подход към човешкото здраве и болест. Авторският подход и стил на изложение са информативни, провокативни, интересни и достъпни. Съдържанието е ориентирано към даване на теоретични и практически умения за управление на стреса. Разглежда се ролята и участието на психологичните фактори за появата, развитието и изхода от дистреса. Дадени са идеи за поддържане на психичното и физическото здраве като неделимо цяло. Анализирани са методите за ефективен мениджмънт на професионалния стрес.
Поставя се акцент върху психичното здраве и необходимостта от изграждане на здравословен стил на живот, като се посочват механизмите за себепознание и пътят към осъществяване на поведенческа промяна. Подчертава се водещото място на личната отговорност на всеки човек в промоцията и превенцията на здраве, както и необходимостта от национална политика, ориентирана към повишаване на здравната култура и образование.

Широката тематичност и разнообразие са наложени от многофакторността на разглеждания проблем и дават една възможност за комплексен прочит и обогатяване на съществуващите знания в областта. Теоретико-практическата насоченост на изданието го прави необходимо помагало не само за работещите в областта на здравеопазването, но и за широк кръг специалисти и читатели.
Проф. д-р Цекомир Воденичаров, дмн
Декан на Факултет "Обществено здраве" Медицински университет - София
Захарина Савова

***
Рецензент: Проф. д-р Цекомир Воденичаров, дмн. .
Превенция на стрес и професионално изчерпване Доц.Захарина Савова, дм
ISBN 978-954-9493-53-5
Езикова редакция Се. Цветанова Страниране и дизайн Се. Цветанова
9.5 печатни коли Издател СИМОЛИНИ 94

Забележка: Неизползвана книга.
Б. з. н. г. Б. П. Превенция-на-стрес-и-професионално-изчерпване
Категория › Психология

Все още няма коментари...

Info! За съжаление само регистрираните потребители могат да публикуват коментари.Моля, влезте или се регистрирайте.