Научни трудове на Факултета по икономически и социални науки. Том 7

  • 1 0
  • (Rated 0 Stars)
  •  6-1-2019
  •  156

Автор:Колектив
Издателство:Пловдивски университет "Паисий Хилендарски'
Страници:315
Корици:меки
Година:2011
Броя:1
ISBN:1313-227X Тегло (гр.): 352 Формат: 150 / 215 Състояние: Мн. добро
Научни трудове на Факултета по икономически и социални науки. Том 7

СЪДЪРЖАНИЕ
ПРЕДГОВОР 5
ПЪРВА ЧАСТ. МАТЕРИАЛИ ОТ ДИСКУСИЯ НА ТЕМА "ПАЗАРЪТ НА ТРУДА - РАЗЛИЧНИ ГЛЕДНИ ТОЧКИ", ПОСВЕТЕНА НА НОБЕЛОВАТА НАГРАДА
ЗА ИКОНОМИКА ЗА 2010 г 7
НАУЧНИТЕ ПОСТИЖЕНИЯ В ИЗСЛЕДВАНИЯТА ЗА ПАЗАРА НА ТРУДА, УДОСТОЕНИ С НОБЕЛОВАТА
НАГРАДА ЗА ИКОНОМИКА ЗА 2010 г 7
АТАНАС ВЛАДИКОВ,
гл. асистент във ФИСН и докторант на УНСС
ПРИЛОЖЕНИЕ НА МОДЕЛА ДАЯМЪНД-МОРТЕНСЕН- ПИСАРИДИС КЪМ СИТУАЦИЯТА НА ПАЗАРА
НА ТРУДА В БЪЛГАРИЯ 43
ДИМИТЪР ЗЛАТИНО В,
докторант на СУ "Св. Кпимент Охридски"
ЕДИН ФРЕНСКИ ПОГЛЕД КЪМ КРИЗАТА И НАГРАДАТА 63
ЛЮДМИЛА БОЙКОВА,
магистър на ПУ "ПаисийХилендарски "
В ТЪРСЕНЕ НА АДЕКВАТЕН ИЗХОД ОТ ФИНАНСОВАТА
ИКОНОМИЧЕСКА КРИЗА 77
ИВАНБОЖИКИН, студент IVкурс "Макроикономика" —
ПУ " Паисий Хилендарски "
ПАЗАРЪТ НА ТРУДА В СТАНДАРТНИЯ КУРС
ПО МАКРОИКОНОМИКА 88
АКСЕНТИЯЗАМФИРОВА, доцент, д-р по икономика във ФИСН - ПУ " Паисий Хилендарски "
ЗА НЖОИ ОСОБЕНОСТИ В РАЗВИТИЕТО НА ТЕОРИЯТА НА ЗАЕТОСТТА, ИЛИ НОБЕЛОВАТА НАГРАДА
ПО ИКОНОМИКА ЗА 2010 ГОДИНА 94
БОЯН СЛАВЕЙКОВ,
гл. асистент във ФИСН — ПУ "Паисий Хилендарски"
ОТВЪД ПАЗАРА НА ТРУДА? 118
ОЛГА СИМОВА, доцент, доктор по политология във ФИСН - ПУ "Паисий Хилендарски"
ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРЕД ИКОНОМИЧЕСКАТА
ТЕОРИЯ И МЕТОДОЛОГИЯ ЗА ТРУДОВИЯ ПАЗАР 140
МАРИЯ СОТИРОВА, професор, д.ик.н. във ФИСН—
ПУ " Паисий Хилендарски "
ВТОРА ЧАСТ. ТЕОРЕТИЧНИ И ПРИЛОЖНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ.... 161
ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА СИГУРНОСТТА 161
ВАЛЕНТИН В А ЦЕВ, д-р по философия,
хон. асистент във ФИСН- ПУ "Паисий Хилендарски"
ФИСКАЛНИ ЕФЕКТИ ВЪРХУ ПОТРЕБЛЕНИЕТО И СПЕСТЯВАНИЯТА, ЗАЕТОСТТА
И ИКОНОМИЕЧЕСКИЯ РАСТЕЖ 172
ДИМИТЪР ЗЛАТИНОВ,
докторант на СУ "Се. Климент Охридски"
СИНЕРГИЗЪМ ПО ВЕРИГАТА НА СТОЙНОСТТА 196
ГЕОРГИ КУЗМАНОВ,
професор, д-р по икономика във ФИСН
ВЕРА ХАДЖИЕВА,
докторант на ПУ,, Паисий Хилендарски "
ПРОБЛЕМИ НА ИКОНОМИЧЕСКАТА ЕФЕКТИВНОСТ НА ТРУДОВО-ПРОИЗВОДИТЕЛНИТЕ КООПЕРАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
ПРЕЗ ПЕРИОДА 2004-2008 г 249
ИВАН ИВАНОВ,
професор, д-р по икономика във ФИСН АНГЕЛ ДИМИТРОВ,
гл. ас. във ФИСН, докторант на ПУ "Паисий Хилендарски"
ДОКТОРАНТСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ 279
СТРАТЕГИЧЕСКИ ПРИОРИТЕТИ И ФУНКЦИОНАЛНИ МЕХАНИЗМИ ЗА ПОСТИГАНЕ НА ИНВЕСТИЦИОННА
ЕФИКАСНОСТ В ОБРАЗОВАНИЕТО 279
ЮЛИЯ ЮРДЕКОВА,
докторант във ФИСН - ПУ " Паисий Хилендарски "
МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ АСПЕКТИ ПРИ ФОРМИРАНЕТО НА
ТУРИСТИЧЕСКИЯ ПРОДУКТ НА ПАЗАРА 295
ДЕСИСЛАВА ШАТАРОВА,
докторант на Аграрния университет - Пловдив

****
ПРЕДГОВОР
Настоящото издание от поредицата "НАУЧНИ ТРУДОВЕ" на ФИСН има по-особен от традиционния формат. В него освен резултатите от научни изследвания и проучвания на преподаватели и сътрудници на факултета специално място заемат материалите от проведената на 13 декември 2010 г. дискусия на тема "ПАЗАРЪТ НА ТРУДА - РАЗЛИЧНИ ГЛЕДНИ ТОЧКИ". Инициативата за дискусията, тематичното и фокусиране, формата и фopмàтa на нейното провеждане имат своя замисъл и актуално основание.

След успешното приключване на проекта "Пазарна оценка на публичните и частните инвестиции в човешки капитал, формиран в степените на висшето образование", финансиран от Националния фонд "Научни изследвания" на МОМН, изследователският колектив се обедини около идеята за търсене на други възможности за продължаване и поддържане на работно сътрудничество и научно общуване. Безспорно една от най-достъпните форми е периодичното провеждане на дискусии по значими за икономическата теория теми и актуални за социалната практика проблеми.

Инициативата за провеждане на дискусията е провокирана и от едно друго събитие, превърнало се в повод за събиране на академичната общност на факултета — откриването на учебна зала "Икономика", оборудвана с финансови ресурси по проектите, финансирани от Националния фонд "Научни изследвания" и от Университетския фонд "Научни изследвания" на ПУ "Паисий Хилендарски" за периода 2007-2010 г. Откриването на залата с провеждането на научна дискусия безспорно се превръща в своеобразно събитие за академичната общност на факултета.

Не на последно място тематичният избор на дискусията бе силно повлиян от изключително значимото за световната общност на икономистите научно събитие — ежегодното връчване на Почетната нобелова награда за икономически науки (Sveriges Riksbanks Pris I Ekomomisk Vetenskap Till Alfred Nobels Mine) за 2010 г. на 10 октомври 2010 г. в Стокхолм. Както е известно, тази награда е на Шведската банка — най-старата централна банка, учредява се през 1968 г. по нейна инициатива и по повод на нейната 300-годишнина. Независимо от това Шведската академия на науките е институцията, която по определени критерии, правила и процедури оценява научните приноси за изследвания в областта на икономическите науки, а след 1978 г. и в по-широк мащаб — за приноси в обществените науки.
За пръв път в историята на наградите Нобеловата награда за икономика за 2010 г. се присъжда за постижения в изследванията на пазара на труда. А най-новите лауреати са: професор Питър Даямънд (Peter Diamond), Масачузетски технологичен институт (MIT), щат Масачузетс, САЩ; професор Дейл Мортенсен (Dale Mortensen), Северозападен университет в Иванстън (Northwestern University, Evanston), щат Илинойс, САЩ; професор Кристофър Писаридис (Christopher Pissarides), Лондонската школа по икономика и политически науки (London School of Economics and Political Science), Лондон, Великобритания.

Зад този избор може би се крие и едно дълбоко послание към творците на икономическата наука - да се обърнат към проблемите на реалната икономика, чрез своите научни изследвания да дават своя принос за създаване на динамична икономика - на икономическия растеж, генериращ заетост, основан на модерни технологии, респективно високопроизводителен труд. Тези именно икономически механизми създават възможност за решаване на основния икономически проблем - ефективно използване на "ограничени ресурси" с оглед на задоволяване на "неограничени потребности" или нарастващите потребности на хората.

Състоялата се дискусия няма за цел да постави на самоцелен коментар проблемите, предмет на изследователски интерес от тримата лауреати на Нобеловата награда. По-скоро тава събитие е един прекрасен повод, от една страна, да отдадем дължимото внимание и признание на техните научни постижения и от друга страна, да изведем в центъра на дискусията силно значим проблем за актуалната икономическа ситуация и за бъдещото икономическо развитие. Затова и съзнателно темата на дискусията - "Пазарът на труда - различни гледни точки", се дефинира в по-широк план, което позволи участие на специалисти с различен професионален профил. А това, както е видно от представените материали, се получи.
Април 2011 г., Пловдив
Проф. д.ик.н. Мария Сотирова

Забележка: Здраво книжно тяло, без забележки в текста.
С. Научни-трудове-на-Факултета-по-икономически-и-социални-науки-Том-7

Все още няма коментари...

Info! За съжаление само регистрираните потребители могат да публикуват коментари.Моля, влезте или се регистрирайте.