Хидрокинетични електроцентрали

  • 1 0
  • (Rated 5 Stars)
  •  29-12-2018
  •  161

Автор:Георги Тончев
Издателство:Ековат Технологии
Страници:133
Корици:Меки
Година:2006
Броя:1
ISBN: Тегло (гр.): Формат: 165 / 235 Състояние: Отлично
Хидрокинетични електроцентрали. Георги Тончев

СЪДЪРЖАНИЕ
ВЪВЕДЕНИЕ 5
Резюме 11
ПЪРВА ГЛАВА
Ролята на екоенергетиката за преодоляване на климатичните проблеми 15
1.1. Глобалното затопляне 15
1.2. Протоколът от Киото 18
1.3. Българските международни екозадължения 19
1.4. Възобновяемите енергийни източници 20
1.6. Екоенергетиката и мястото й в либерализиращия се енергиен пазар у нас .. 21
1.7. Хидроенергия! 27
ВТОРА ГЛАВА
Преобразуване на кинетичната енергия на водата в механична енергия 29
2.1. Технологии за преобразуване на кинетичната енергия на водата 29
2.2. Съпротивление на обтечени тела 30
2.3. Обтичане на лопати с крайна дължина 33
2.4. Сили и моменти 35
2.5. Критично обтичане на прави лопати 40
2.6. Турбуленция след ротор с усукани лопати 47
ТРЕТА ГЛАВА
Увеличаване на електропроизводителността на хидротурбините 49
3.1. Ефективност и производителност на двуроторни контравъртящи се турбини... 49
3.2. Вентури-аранжименти на еднороторни и двуроторни турбини 52
3.3. Количествени оценки на ускоряване на хидропотока в дифузори и конфузори .. 53
ЧЕТВЪРТА ГЛАВА
Оптимални хидрокинетични технологии 59
4.1. Увеличаване мощността и ефективността на хидрокинетичните турбини 59
4.2. Уравнение на мощността на хидрокинетична турбина 67
4.3. Перспективна конкурентноспособност на хидрокинетичните електроцентрали ... 68
4.4. Оптимизации при прилагането на имплозивни хидротехнологии 69
4.5. Потенциал на хидрокинетичната енергетика у нас 79
4.6. Цялостна оптимизация на хидрокинетичните електроцентрали 81
ПЕТА ГЛАВА
Хоризонталноосев многороторен хидрокинетичен турбоагрегат | 83
5.1. Предшестващо състояние на техниката 83
5.2. Техническа същност 84
5.3. Предимствата на хидрокинетичния турбоагрегат 85
5.4. Примерно изпълнение на турбоагрегата 87
ШЕСТА ГЛАВА
Хидроелектроцентрала на свободно водно течение 89
1.5. Развитие на хидрокинетичните технологии 89
1.6. Същност на хидрокинетичната електроцентрала ;. 91
1.7. Преуимущества на описаната хидроелектроцентрала 92
1.8. Схеми за реализация на електроцентралата 98
1.9. Оптимизация при проектирането на хидрокинетичната електроцентрала 98
СЕДМА ГЛАВА
Интеграция на хидрокинетичните електроцентрали в електрическата мрежа ... 101
1.8. Проблеми и ограничения 101
1.9. Качество на генерираната енергия 102
1.10. Спомагателни и обслужващи операции 103
1.11. Хидрокинетичните централи при паралелна работа с енергийните системи 105
1.12. Контрол на електрическите параметри за паралелна работа с мрежата .... 107
ОСМА ГЛАВА
Енергоакумулация 117
2.7. Видове технологии за енергоакумулация 118
2.8. Видове енергохранилища 120
2.9. Електрическите енергохранилища според различните технологии 121
2.10. Съхранение с използване на потенциална енергия на флуиди и фосилни горива 125
2.11. Водородно енергосъхранение 127
2.12. Термохимично съхранение на енергията 129
2.13. Магнитно съхранение на енергията 130
2.14. Термично енергосъхранение 131
2.15. Други начини за енергосъхранение 132
ЛИТЕРАТУРА 134

***
У нас отдавна са познати напорните хидроелектроцентрали (ВЕЦ). Тях-ното изграждане е скъпо, става бавно, а от екологична гледна точка те са неприемливи, както по време на строителството им, и още повече през годините на тяхната дейност. Хидрокинетичните електроцентрали са най-новото направление в световната хидроенергетика, което сега прави първите си крачки. В условията на нарастващия енергиен дефицит, те предполагат бързо и устойчиво перспективно развитие. От икономическа гледна точка, хидрокинетичните електроцентрали имат преимуществото, че са по-печеливши от познатите ВЕЦ и по-бързо изплащат направените в тях вложения.

Книгата е в пряка помощ на всеки, който има технико-икономически интерес да оценява инвестиционни проекти за хидроенергийни паркове от хидрокинетични турбини, както и единични хидрокинетични агрегати. Това е първия труд у нас, насочен към оптималното проектиране, изграждане и експлоатация на хидрокинетични електроцентрали, и то с използването на най-новите технически решения, повечето от които са авторски.

Други книги на същото издателство (НЕ са налични към тази книга):
• Вятърни електроцентрали - автор Георги Тончев
• Вятърни паркове - автор Георги Тончев
• фотоволтаични електрогенератори - автор Райна Младенчева
• Екогорива и хибридни автомобили - автор Мария Тончева
• Автомобилна революция - автор Георги Тончев
• Горивоспестяване и намаление на вредните газове от автомобилите - автор Галин Райчинов
• Ветротурбини - автор Георги Тончев
• Енергоакумулация в транспорта и енергетиката - автор Трифон Плачков
• Регулации за парниковите газове - автор Галин Райчинов
• България в европейската патентна система - автор Галин Райчинов


Категория › Техническа лит.

Допълнителни снмики

Все още няма коментари...

Info! За съжаление само регистрираните потребители могат да публикуват коментари.Моля, влезте или се регистрирайте.