Външноикономически отношения на Република България

  • 1 0
  • (Rated 5 Stars)
  •  27-12-2018
  •  172

ПРОДАДЕНА

Автор:Олег Лозанов
Издателство:Авангард прима
Страници:221
Корици:меки
Година:2009
Броя:1
ISBN:9789543235124 Тегло (гр.): Формат: 140 / 200 Състояние: Мн. добро
Външноикономически отношения на Република България / Олег Лозанов

Съдържание
РАЗДЕЛ I: ИКОНОМИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА
ВЪНШНОИКОНОМИЧЕСКИТЕ ВРЪЗКИ
НА БЪЛГАРИЯ 5
Лекция I: СЪЩНОСТ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ НА ВЪНШНО¬ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ВРЪЗКИ С НАЦИОНАЛНОТО
СТОПАНСТВО 5
Лекция II: ВЪНШНОИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИТИКА НА
БЪЛГАРИЯ 15
Лекция III: РАЗВИТИЕ, ОБЕМ И ДИНАМИКА НА ВЪНШНАТА ТЪРГОВИЯ НА
БЪЛГАРИЯ 31
Лекция IV: СЪСТОЯНИЕ И ТЕНДЕНЦИИ В РАЗВИТИЕТО НА СТОКОВАТА СТРУКТУРА НА БЪЛГАРСКАТА
ВЪНШНА ТЪРГОВИЯ 44
Лекция V: ТЕРИТОРИАЛНА НАСОЧЕНОСТ НА ВЪНШНАТА
ТЪРГОВИЯ НА БЪЛГАРИЯ 58
РАЗДЕЛ II: ОРГАНИЗАЦИЯ И РЕГУЛИРАНЕ НА
ВЪНШНОИКОНОМИЧЕСКАТА ДЕЙНОСТ
НА БЪЛГАРИЯ 107
Лекция VI. ЕТАПИ В ОРГАНИЗАЦИЯТА НА ВЪНШНО¬ИКОНОМИЧЕСКАТА ДЕЙНОСТ НА БЪЛГАРИЯ 107
Лекция VII: ОСНОВНИ ПОДХОДИ, МЕТОДИ И СРЕДСТВА ЗА ДЪРЖАВНО РЕГУЛИРАНЕ НА СЪВРЕМЕННАТА ВЪНШНОИКОНОМИЧЕСКА ДЕЙНОСТ В
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 122
Лекция VIII: ДЪРЖАВНИ ОРГАНИ ЗА РЕГУЛИРАНЕ И
КОНТРОЛ НА ВЪНШНОИКОНОМИЧЕСКАТА
ДЕЙНОСТ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 173
Лекция IX: СВОБОДНИ ИКОНОМИЧЕСКИ ЗОНИ В
БЪЛГАРИЯ 186
Лекция X: РЕЖИМ НА ЧУЖДЕСТРАННИТЕ ИНВЕСТИЦИИ В
БЪЛГАРИЯ 205

***
Настоящият курс лекции обхваща най-важните десет теми от лекционния курс по учебната дисциплина "Външноикономически отношения на Република България", която се преподава пред студентите от специалност "Международни икономически отношения" на УНСС. Темите са съобразени стриктно с действащия учебен план за специалността и утвърдената програма по споменатата дисциплина.
Целта е студентите подробно и задълбочено да се запознаят със състоянието и проблемите в развитието на външноикономическите връзки на нашата страна и ролята им за развитието на българската икономика в условията на все по-засилващата се зави¬симост от участието ни в международното икономическо сътрудничество. Стремежът е да се анализират и обяснят външноикономическите отношения на България през отдел¬ните периоди от развитието на страната, съвременното им състояние и проблеми, както и да се разкрият особеностите на прилагания механизъм за регулиране на външноико¬номическата дейност у нас. Конкретно се разглеждат същностните характеристики на външноикономическите връзки, насоките и факторите, обуславящи тяхната интензив¬ност, външноикономическата политика на България, както и динамиката, стоковата структура и териториалната насоченост на стокообмена. Във втория раздел ударението се поставя върху държавното регулиране на нашата външноикономическа дейност и средствата за провеждането му в условията на свободното пазарно стопанство и членс-твото ни в Европейския съюз, както и върху системата от органи и организации, взема¬щи участие в този процес. Като важни съвременни фактори за развитието и регулиране¬то на външноикономическата ни дейност се разглеждат още и свободните икономически зони и режима на чуждестранните инвестиции в Република България.
Авторът се надява, че след запознаването с предлагания курс лекции студентите ще знаят и ще умеят:
- да определят специфичните характеристики на външноикономическите отно¬шения на Република България
- да описват основните цели, задачи и тенденции в развитието на тези отноше¬ния, както и подходите и средствата, свързани с тяхното регулиране и практическо осъ¬ществяване
- да прилагат съответни знания за анализ на външноикономическите отношения на Република България
- да оценяват възможностите и рисковете при подготовката на съответните стратегии и програми за регулиране и развитие на външноикономическите ни отношения
Същевременно авторът изказва своята най-сърдечна благодарност на всички, ко¬ито със своите съвети, препоръки и колегиална съпричастност помогнаха за подготовка¬та и издаването на настоящия курс лекции.
Олег Лозанов

Забележка: Здраво книжно тяло, тук-там е подчертавано с маркер.
Ст! Външноикономически-отношения-на-Република-България 

Все още няма коментари...

Info! За съжаление само регистрираните потребители могат да публикуват коментари.Моля, влезте или се регистрирайте.