Европейски програми

  • 0 0
  • (Rated 0 Stars)
  •  6-12-2018
  •  161

Автор:Колектив
Издателство:Инфорнационен център на Европейския съюз
Страници:191
Корици:меки
Година:2004
Броя:1
ISBN: Тегло (гр.): Формат: 165 / 235 Състояние: Отлично
Европейски програми

Второ преработено и допълнено издание.

Съдържание
ПРЕДГОВОР...................................................................................................5

Програма Фар (Phare) ......................................................................... 7

Национальна програма Фар България - 2002

(Phare National Programme 2002).................................................................. 11

Национална програма Фар България - 2003

(Phare National Programme 2003).................................................................. 19

Програма Фар Трансгранично сътрудничество (Фар ТГС)

(Cross-Border Co-operation Programmes) ......................................................31

Фар програми с много бенефициенти

(Phare Multi-Beneficiary Programmes)............................................................39

Хоризонтална програма за подготовка на страните кандидатки за разширена децентрализация (EDIS) при управлението на

предприсъединителните фондове в България..........................................41

Програма ИСПА (2000-2006 г.) (ISPA).........................................................43

Програма САПАРД (2000-2006 г.) (SAPARD)...............................................49

Програма Сократ II (2000-2006 г.) (Socrates II)...........................................57

Програма Леонардо да Винчи II (2000-2006 г.) (Leonardo da Vinci 11)..........63

Програма Младеж (2000-2006 г.) (Youth).....................................................67

Програма Култура 2000 (2000-2004 г.) (Culture 2000).................................73

Програма Европа (Europe Programme)........................................................75

Програма Медиа Плюс/Медиа Обучение (2001-2005 г.)

(Media Plus/Media-Training)..........................................................................77

Многогодишна програма на Европейската общност за развитие на предприятията и предприемачеството (2001-2005 г.) (Multiannual

programme for enterprises and entrepreneurship, and in particular for SMEs) 81

Галилео (Galileo 2003) (European project for satellite navigation)....................85

Програма за борба с дискриминацията (2001-2006 г.)

(Combating Discrimination)............................................................................87

Програма за борба със социалната изолация (2002-2006 г.)

(Combating Social Exclusion)..........................................................................91

Програма за равнопоставеност на половете (2001-2005 г.)

(Gender Equality)...........................................................................................95

Насърчителни мерки в сферата на заетостта (2001-2005 г.)

(Incentive measures in the field of employment).............................................99

Програма за съдействие от ТАЙЕКС (ТАІЕХ) ........................................103

Програма СИГМА (SIGMA).........................................................................107
Програма 6 областта на общественото здраве (2003-2008 г.)

(Community action in the field of public health)...........................................109

Програма за действие на Общността за насърчаване на неправителствените организации, работещи предимно в областта на опазването на околната среда (2002-2006 г.)

(Environmental protection NCOs)................................................................113

Побратимяване на градове (Town Twinning)...........................................117

Програма "Европейско цифрово съдържание за глобалната мрежа" (2001-2005 г.) (eContent)............................................................................121

Програма "План за действие за по-сигурен Интернет"

(2003-2004 г.) (Safer Internet Action Plan - eSafe).......................................125

Програма Фискалис 2007 (2003-2007 г.) (Fiscalis 2007)................ 127

Програма Митници 2007 (2003-2007 г.) (Customs 2007)........................... 129

Проект Жан Моне 2003 (Jean Monnet Project 2003).................................. 131

Програма COST (European Co-operation in the field

of scientific and technical research)..............................................................133

Шеста рамкова програма на ЕС за научни изследвания, технологично развитие и демонстрации (2002-2006 г.)

(The Sixth Framework Programme)...............................................................135

Интелигентна енергия - Европа (2003-2006)

(Intelligent Energy - Europe) (2003-2006)..................................................... 153

Програма ИДА II - Обмен на данни межцу администрациите

(2003-2004 г,) (IDA II)........................ iss

Гражданска защита (2000-2004) (Civil Protection).....................................159

Приложения...............................................................................................161

Приключили програми на Европейския съюз............................................161

Фази на включване на страните кандидатки

в текущи общностни програми към 31 декември 2003 г.......................164

Ключови документи по пътя на присъединяването

на България към Европейския съюз............................................................167

Термини от европейските програми......................................................170

Как се разработва предложение за проект -

някои практически съвети......................................................................172

EuropeAid - Как да намерим информация за конкурси

по европейски програми?..........................................................................182

Примерен формуляр за кандидатстване................................................185

*****
Информационният център на Европейския съюз е създаден през 2001 г. с основна цел да предоставя информация и знания за Европейския съюз, да стимулира обществената дискусия за европейската интеграция и да информира обществеността за предизвикателствата, предимствата и задълженията, произтичащи от присъединяването на България към Европейския съюз.

★ Услугите, които Центърът предоставя на своите посетители, включват безплатен достъп до Интернет страници с информация за Европейския съюз и за отношенията между България и ЕС на английски и български език, предоставяне на безплатни издания по разнообразни въпроси на европейската интеграция, поддържане на документационен фонд с основни и периодични издания на ЕС и др.

Забележка: Неизползвана книга.
Ст. Европейски-програми

Допълнителни снмики

Все още няма коментари...

Info! За съжаление само регистрираните потребители могат да публикуват коментари.Моля, влезте или се регистрирайте.