Теоретична електротехника. Част 3

  • 1 0
  • (Rated 5 Stars)
  •  13-11-2018
  •  193

Автор:С. Фархи, С. Папазов
Издателство:Техника
Страници:422
Корици:Твърди
Година:1988
Броя:1
ISBN: Тегло (гр.): Формат: 145 / 205 Състояние: Мн. добро
Теоретична електротехника. Част 3 / Самуил Фархи, Сава Папазов

Здраво книжно тяло, без подчертавания в текста.

В третата част на учебника по теоретична електротехника се разглеждат процесите и основните уравнения за анализ в електромагнитното поле. Описани са и методите за анализ на тези процеси при разпространение както в линейни, така и в нелинейни и нехомогенни среди. В отделни глави се разглеждат процесите в магнитохидродинамични системи и свръхпро-водящи среди. Материалът е съобразен с действувашите програми по дисциплината теоретични основи на електротехниката..

Учебникът е предназначен за редовните и задочните студенти от направленията електроника и автоматика и електротехника на Висшия машинно-електротехнически институт "В. И. Ленин". Той може да бъде използуван и от студенти в други висши учебни заведения, където се изучават съответните раздели от теоретичната електротехника, както и от инженери и научни работници, които се интересуват от проблемите на анализа на процеси в електромагнитното поле.
© Сава Петров Папазов, Самуил Леон Фархи, 1988 с/о Jusautor, Sofia

-------
ПРЕДГОВОР
Тази книга представлява завършек на тритомния учебник по теоретична електротехника. Докато първите две части са посветени на анализа на процесите в линейни и нелинейни вериги и съответните им електромагнитни явления, в третата част обект на разглеждане са процеси, свързани с различни прояви на електромагнитното поле. Нивото на физичните и аналитичните обобщения в третата част е значително по-високо. Това е обусловено не само от по-голямото разнообразие на разглежданите явления и методи, но и от значителните трудности при изследването.

Книгата има следната структура. В шестнадесетата глава се разглеждат основните понятия и уравнения на електромагнитното поле, а в следващата седемнадесета глава се описват основните свойства и теореми при разпространение на електромагнитното поле във веществени среди. В осемнадесетата глава се разглеждат уравненията за анализ, до които се достига при различните прояви на електромагнитното поле, и се изследват електромагнитни полета с проста структура. Деветнадесетата глава се отнася за енергийните и силови прояви на електромагнитното поле. В двадесетата глава, която има най-голям обем, са обхванати основните методи, използувани при изследване на различни електромагнитни полета—статични, стационарни и променливи, а в двадесет и първата глава се излагат главните проблеми, свързани с определяне на електромагнитните параметри. Двадесет и втората глава е посветена на квазистационарни полета в проводящи среди. В двадесет и третата глава се разглеждат плоските електромагнитни вълни, а в двадесет и четвъртата глава — излъчване на електромагнитни вълни. В двадесет и петата глава се засягат въпросите, свързани с електромагнитни полета в магнито-хидродинамични системи, а в последната глава се разглеждат електромагнитните процеси в свръхпроводящи среди. В приложение са дадени без доказателства най-съществените зависимости от векторния анализ, които се използуват при изследването на електромагнитните полета, както и уравненията за анализ на полета в различни координатни системи. Дадени са и някои по-специални проблеми, свързани с основния материал.

Необходимо е да се изтъкне, че проблемите на електромагнитното поле са твърде сложни и не се поддават (с изключение на елементарни случаи при наличие на геометрична симетрия и др.) на аналитично изследване. В този смисъл примерите в книгата имат илюстративен характер и са включени по методични съображения. С оглед на посочената сложност в третата част на учебника са дадени отпратки към литературни източници, където съответните въпроси са изложени или доказани с по-голяма пълнота.

Включеният материал е съобразен с действуващите програми по дисциплините теоретична електротехника и теоретични основи на електротехниката за професионалните направ тения електротехника и електроника и автоматика при ВМЕИ "В. И. Ленин" — София. Редица въпроси, които са намерили място в книгата, не са традиционни, но те отразяват както съдържанието на последните учебни програми, така и съвременните тенденции в обучението по теоретична електротехника. Опитът при преподаването на тези въпроси показва, че те се усвояват успешно от слушателите, които проявяват интерес към новото в науката и техниката.

Глави XIX, XXI, XXIII и XXlV и приложение IV са написани от С- Л. Фархи, а останалите глави и приложения— от С. П. Папазов.

Авторите изказват благодарност на рецензентите доц. к. т. н. А. С. Козарев, доц. к. т. н. В. Ив. Георгиев и доц. к. т. н. Т. Ц. Панов за ценните забележки и препоръки, както и на доц. к т. н. Р. Д. Станчева за компетентната научна редакция на ръкописа.

Авторите благодарят на Р. Ангелов за качественото изпълне-нение на чертежите.

По стечение на определени обстоятелства ръкописът на третата част на учебника по теоретична електротехника беше изготвен в твърде кратки срокове. Това ни кара да допускаме наличието на известни пропуски и неясноти. Ние ще бъдем благодарни на читателите, които ни съобщях пряко или чрез ДИ "Техника" своите предложения и бележки.

София, януари 1988 г.

С. П. Папазов, С. Л. Фархи

о1. цифра 3 и две черти

Категория › Учебници за ВУЗ

Все още няма коментари...

Info! За съжаление само регистрираните потребители могат да публикуват коментари.Моля, влезте или се регистрирайте.