Обща теория на счетоводството

  • 0 0
  • (Rated 0 Stars)
  •  10-11-2018
  •  159

Автор:К. Янков Рупов, З. Франгова, Д. Добрева, С. Тахова
Издателство:Наука и изкуство
Страници:71
Корици:Меки
Година:1990
Броя:1
ISBN: Тегло (гр.): Формат: 130 / 200 Състояние: Отлично
Учебникът е предназначен за учениците от втори курс на техникумите по икономика. Разработените в него въпроси относно счетоводното отчитане на материалите, малоценните и малотрайните предмети, основните средства на труда и др. са част от общата теория на счетоводната отчетност, изучавана от първи до трети курс.

Материалът е разработен от авторски колектив, както следва.
К. Рупов —раздел първи, т. 8,9, раздел втори, раздел четвърти, т. 1.
3. Владимирова — раздел първи, т. 1—7, раздел четвърти, т. 2.
Д. Добрева — раздел трети, ■». 4, 5, 6.
С. Тахова — раздел трети, т. 1,2, 3.
Раздел първи Отчитане на материалите
1. Същност, видове и оценка на материалите.........
2. Отчитане доставката на материали..............
3. Отчитане на едновременното получаване на материалите и на доку
ментите по тяхната доставка...................
3.1. Отчитане доставката на материали по фактическа доставна себестойност......
3.2. Отчитане доставката на материали по планова доставна себестойност. ......
3.3. Отчитане доставката на материали по фактурни цени . .
4. Отчитане доставката на материали, когато документите са получени преди тях.....
5. Отчитане доставката на материали, когато са получени преди документите.......
6. Отчитане разхода на материали
6.1. Отчитане разхода на материали по фактическа доставна себестойност....
6.2. Отчитане разхода на материали по планова доставна себестойност
6.3. Отчитане разхода на материали по фактурни цени. ...
7. Отчитане на резултатите от инвентаризация на материалите . .
8. Отчитане на рекламациите...................
9. Отчитане на рекламациите за непряка щета......
Раздел втори Отчитане на малоценните и малотрайните предмети
1. Същноет, видове и задачи на счетоводното отчитане на малоценните и малотрайните предмети. Доставка.....................30
2. Отчитане на изхабяването и бракуването на малоценни и малотрайни предмети. Резултати от инвентаризацията..........................34ТРаздел трети Отчитане на основните средства на труда 
1. Икономическа същност и предназначение на основните средства. Нормативни документи. Оценка. Стопански операции, документи и сметки 41
2. Отчитане на безвъзмездното придобиване на основни средства . . 45
3. Отчитане изхабяването на осковнйте средства. Ау.сртизацкскки норми и отчисления.........................48
4. Отчитане ремонта на основните средства.............53
4.1. Отчитане на основния ремонт чрез възлагане.........55
4.2. Отчитане на основния ремонт по стопански начин......56
5. Отчитане ликвидацията на основните средства..........58
6. Отчитане на получените и дадените под наем основни средства . . 61
6.1. Счетоводно отчитане в предприятието наемател.........61
6.2. Счетоводно отчитане в предприятието наемодател.......62
Раздел четвърти Разходи и приходи за бъдещи отчетни периоди
1. Отчитане на разходите и приходите за бъдещи отчетни периоди . . 64
2. Погасителен план и осчетоводяване на данните...........67
Използувана литература, . . . . . . , 73

©Костадин Янков Рупов, Захарина Владимирова Франгова, Диляна Илиева Добрева, Соня Илиева Тахова, 1990 г. с/о Juşautor, Sofia Индекс 373

бз. ст


Все още няма коментари...

Info! За съжаление само регистрираните потребители могат да публикуват коментари.Моля, влезте или се регистрирайте.