Уреди за измерване на линейни и ъглови размери

  • 0 0
  • (Rated 0 Stars)
  •  10-11-2018
  •  239

ПРОДАДЕНА

Автор:Христо Радев
Издателство:Техника
Страници:399
Корици:Твърди
Година:1989
Броя:1
ISBN: Тегло (гр.): Формат: 145 / 205 Състояние: Мн. добро
СЪДЪРЖАНИЕ
Предговор..................................................5-

Глава 1. Въведение в методите и средствам за измерван; на линейни и ъглови размери..........6

1.1. Основни термини и определения....................................6

1.2. Класификация на средствата за измерване на линейни и ъглови размери

1.3. Основни метрологични характеристики на средствата за измерване на линейни и ъглови размери.............9

1.4. Точност на измерване на линейните и ъгловите размери .......10

1.5. Нормални условия на измерване на линейни и ъглови измервания ... 16

Глава 2• Мерки за дължина и ъглови мерки ..............17~

2.1. Мерки за дъжина .........................17

2.2. Ъглови мерки ............................26

Глава 3. Механични измервателни средства ...............29

3.1. Шублерни уреди ........................29

3.2. Микрометрични уреди........................39

3.3. Измервателни глави........................48

3.4. Уреди за измерване ма вътрешни размери..............68

Глава 4. Оптико-механични измервателни средства..........79

4.1. Оптиметри ............................79

4.2. Контактни интерферометри.....................85

4.3. Дължиномгри ...........................88

4.4. Дължиномерни машини .......................93

4.5. Измервателни микроскопи......................98

4.6. Проектори............................107

4.7. Катетометри............................112

Глава 5. Пнгвматични измервателни средства..............116'

Глава 6. Електрически измервателни средства..............141

6.1. Капацитивни измервателни средства .................141

6.2. Индуктивни измервателни средства .................144

6.3. Фотоелектрични измервателни средства ...............154

Глава 7. Координатно-измервателни системи ..............162

7.1. Общи положения и класификация . ... >..............162

7.2. Координатно-измервателни машини..................164

7.3. Разчертаващи координатно-измервателни машини...........179

7.4. Гъвкави автоматизирани координатно-измервателни системи.....180

7.5. Състояние и перспективи на развитие на координатно-изм ервателните системи..

Глава 8. Методи и средства за юмгрзанз на голзп и ма лки размери . . 191

8.1. Методи и средства за измерване на големи размери .........191

8.2. Методи и средства за измерване на малки размер и.......... 204

Глава 9. Методи и средства за измерванэ hi ъгли и конуси......."209

9.1. Класификация на методите и средствата за измерване ........209

9.2. Методи и средства за измерване на ъгли, основани на сравняването им с ъглова мярка ......210

3.3. Метоти и средства за измерване на ъгли посредство« измервше на координатите. образуващи ъгъла и пресмятането му с изпзлзув!^ на тригонометрични функции.......................217

9.4. Методи и средс!ва за измерване на ъгли, основани на сравняването им с ъгломерната скала на уреда....................223

Глава 10. Методи и средства за измерзат hi рззби...........’ 233

10.1. Измервяне на вьншния и вьтрешнил диэметър на резбата......234

10.2. Измерване на средния диаметър на резбата.............238

10.3. Измерване на ъгъча на наклона на страната на профила на резбата . , 243

110.4. Измереше на стъпката н» резбата .................246

İ0.5. Измерване на призгделт среден диаметър на резбата ...... * 251

Тл1ва 11. Мгтодч и сргдстза за измерване на зъбнл колела и предавки . 255

11.1. Точност на зъбните котела и предавки...............255

11.2. Измерване на показателите, характеризиращи кинематичната точност . 257

11.3. Измерзане на показателите, характеризиращи плавността на работа . . 272

11.4. Измерване на показателите, характеризиращи контакта между зъбите . 279

11.5. Измерване на показателите, характеризиращи страничната хлабина . ~Я7

Глава 2. Метэдч и средства за изпрзане на отклоненията на формата и разположението на позърхн.шите и осите на детайлите .... 293

12.1. ОЗщи положения .......................293

12.2. Методи и сректва за измерване на огклзненията на формата на цилиндрични повърхнини ......... .......293

12 3. Методи и средства за измерване нз отклоненията на формата на равнинни повърхнини ............ ........... 327

12.4. Мегоди и средства за измерване на отклоненията на разположението . 344 Л2.5. М?тоди и сргдства за измерване на сумарните отклшенш на формата  и разположението ........................36 )

Глава 13. Методи и средства за измерване hi гршазост и вълнообразност на повърхнините......................365

Глава 14. Избор на методите и средствата за измерване на линейни и ъглови размери......................'. . 377

Глава 15. Съвременни тенденции в развитието на средствата за измервания на линзйни и ъглови размери..............392

Литература..............................395

УРЕДИ ЗА ИЗМЕРВАНЕ НА ЛИНЕЙНИ И ЪГЛОВИ РАЗМЕРИ

Автор доц. к. т. н. инж. Христо Кирилов Радев
Рецензентн : проф. инж. Дойчо Добрев Димитров
н.с. инж. Стефко Георгиев Станкулов
Националност българска
Първо издание
9534685511
Код 03 4805 — 435—89 ИзД' № 15582
Художествен редактор Вихра Стоева Технически ргд1Кгор.» Лили Волицер .Коректор Теменужка Еленкова
Дадена за набор на 23. VII. 1983 г. Пэдтисана за пзчат на 22. II. 1ЭЗЭ г. Излязла от? печат на 23. II. 193Э г. Формат 6)Х^З/15 Пзч. колн 23,22 Изд. коли 25,22 УИК 23,80 ¿Тираж 5000-}-88 
Държавно издателство „Техника“, бул. Руски 6, София Държавна печатнииа „В. Александров“ — Враца

о1


Категория › Техническа лит.

Все още няма коментари...

Info! За съжаление само регистрираните потребители могат да публикуват коментари.Моля, влезте или се регистрирайте.