Обща климатология

  • 0 0
  • (Rated 0 Stars)
  •  8-11-2018
  •  169

Автор:Димитър Димитров
Издателство:Наука и изкуство
Страници:407
Корици:Твърди
Година:1976
Броя:1
ISBN: Тегло (гр.): Формат: 145 / 210 Състояние: Добро
СЪДЪРЖАНИЕ

УВОД
КРАТКА ИСТОРИЯ
СЪВРЕМЕННИ НАУЧИ И НАПРАВЛЕНИЯ В КЛИМАТ ОЛОГИЯТА И ДЕФИНИЦИИ НА КЛИМАТА 
ФИЗИЧЕСКИ ЕЛЕМЕНТИ НА ВРЕМЕТО И КЛИМАТА
ЗЕМНАТА АТМОСФЕРА
Изследване на атмосферата .................
Състав на въздуха ..............,......
Плътност на въздуха ................... .
Вертикален строеж на атмосферата ..............

СЛЪНЧЕВА РАДИАЦИЯ ................
Слънцето като източник на светлина и топлина .........
Интензивност и географско разпределение на слънчевата радиация
Пряка слънчева радиация ..................
Разсеяна (дифузна) радиация ................
Сумарна радиация .....................
Отразена радиация .....................
Земна радиация ......................
Срещулъчене на атмосферата ................
Радиационен баланс ....................

ТОПЛИНЕН РЕЖИМ НА СИСТЕМАТА ЗЕМЯ — АТМОСФЕРА
Нагряване и изстиване на сушата ...............
Нагряване и изстиване на водата .............
Затопляне и изстиване на въздуха .............
Адиабатни процеси в атмосферата ..............
Температура на въздуха ..................
Топлинен баланс на земната повърхнина .......... .

ВОДНИТЕ ПАРИ И ВОДАТА В АТМОСФЕРАТА ......
Изпарение на водата .....................
Влажност на въздуха ....................
Кондензация на водните пари .......
Облаци, образуване и видове . .'.......124
Класификация на облаците ................. 128
Облачност .........................133
Особен вид облаци извън тропосферата .....137
Мъгли ...........................138

ВАЛЕЖИ .......................142
Образуване на валежите .................142
Елементи на валежа ....................143
Видове валежи .......................145
Генетична класификация на валежите ............148
Интензивност на валежите .................149
Режим на валежите .....................149
Географско разпределение на валежите ............ 155
Снежна покривка .......... ...........160

АТМОСФЕРНО НАЛЯГАНЕ ..............................166
Изменение на атмосферното налягане във височина ......167
Редуциране на атмосферното налягане ............ 169
Барично поле .......................172

ДВИЖЕНИЕ НА ВЪЗДУХА ......-.....179
Сили, които действуват върху въздушния поток . . .... 180
Характеристика на вятъра .................... 186
Местни ветрове ........ . ...............190
Обща атмосферна циркулация ............................198

С И Н О П Т И Ч Н И Е Л Е М Е И ТИ НА ВРЕМЕТО И КЛИМАТА ........................205
въздушни маси ...........:.........205
Формиране на въздушните маси . ..............205
Класификация на въздушните маси . ..............206
Значението на въздушните маси за времето ...........208
АТМОСФЕРНИ ФРОНТОВЕ ..............................211
Образуване (фронтогенез) и размиване (фронтолиз) на атмосферните
 Фронтове ....211
Класификация и видове атмосферни фронтове ......... 212
Влияние на орографията върху атмосферните фронтове.....218

ЦИКЛОНИ И АНТИЦИКЛОН!! ..............220
Циклони .........................»221
Антициклони ..............................................232
Тропични циклони ....................236

К Л И M А Т О О Б Р А 3 У В А Щ И П Р О Ц Е С И К Л И М А Т И Ч Н И ФАКТОРИ ..................242
КЛИМАТООБРАЗУВАЩА РОЛЯ НА РАДИАЦИЯТА .. . . 242
Денонощни суми на слънчевата, топлина на границата на земната атмосфера кал/см2 при слънчева постоянна 2 кал/см2 мин- .... 244

КЛИМАТООБРАЗУВАЩА РОЛЯ НА ГЕОГРАФСКИТЕ ФАКТОРИ 248
Географска ширина ........................................248
Надморска височина ..................249
Основни климатообразувщи свойства на сушата и на водата . . . 249
Влияниие на подстилащата повърхнина върху режима на климатичните елементи ...................2*1

КЛИМАТООБРАЗУВАЩА РОЛЯ НА АТМОСФЕРНАТА ЦИРКУЛАЦИЯ ...........................254
Влияние на въздушните маси ................255
Влияние на атмосферните фронтове .............259
Влияние на циклоните и антициклоните .....,......2G3
Активни атмосферни центрове на Земята ...........264

КЛИМАТООБРАЗУВАЩА РОЛЯ НА РЕЛЕФА......269
Влияние на релефа вьрху режима на радиацията ......270
Влияние на релефа върху атмосферния пренос ....... , . 274
Влияние на релефа върху температурага на въздуха ......278
Влияние на релефа върху влажността на въздуха ............287
Влияние на релефа върху облачността н мъглите ....... 290
Влияние на релефа върху валежит« ...................292
Влияние на релефа върху снежната покривка ......... 300
Вертикално зониране на климата ................303
Влияние ма растителната покривка върху климата .....304

КЛИМАТИЧНИ КЛАСИФИКАЦИИ ......307
Класификации на климата, основани върху хидротермални показатели 309
Класификации на климата, основани върху конкретните му черти . 311
Класификации, основани на влиянието на климата върху останалите компоненти на..географската среда ..............314
Класификации на климата, основани върху климатообразуващите атмосферни процеси ....................316

К Л И М АТ И Ч Н И П О Я С И И ОБЛАСТИ НА 3ЕМЯТА 322
Пояс на екваториалните климати ...............322
Пояси на субекваториалните климати .............326
Пояси на тропичните климати ................329
Пояси на субтропичните климати ...............334
Пояси на умерените климати .................341
Пояс на субарктичния и пояс на субантарктичния климат . . . 351
Пояси на полярните климати .................353

МИКРОКЛИМАТ :....................359
Същност и задачи на микроклиматологията ..........359
Методи на микроклиматичните наблюдения на атмосферата . . . 361
Баланс на топлината и влагата на подстилащата повърхнина . . 362
Размесване на въздуха в приземния слой на атмосферата . . . 366
Вертикално разпределение на основните климатични елементи в приземния слой на въздуха .................367
Микроклимат на различни географски местности ........372
Микроклимат на градовете .................384
ИЗМЕНЕНИЯ И КОЛЕБАНИЯ НА КЛИМАТА 391

Забележка. Здраво книжно тяло с множество подчертавания. Безпроблемна книга за ползване.

О1


Категория › Учебници за ВУЗ

Все още няма коментари...

Info! За съжаление само регистрираните потребители могат да публикуват коментари.Моля, влезте или се регистрирайте.