Осъществената мечта на Асен Златаров

  • 0 0
  • (Rated 0 Stars)
  •  8-11-2018
  •  40

Автор:Евгени Головински
Издателство:Наука и изкуство
Страници:180
Корици:Твърди
Година:1981
Броя:1
ISBN: Тегло (гр.): Формат: 140 / 200 Състояние: Мн. добро
Използувайки епизоди от живота, делото и идеите на първия наш биохимик и виден прогресивен общественик проф. Асен Златаров, е направен очерк за историята и съвременното състояние на нашата биохимия, молекулярна биология, наука за храненето и химико-фармацевтична наука и промшленост. 
Книгата запознава читателя с проблемите на тези науки в световен мащаб и с мястото на българската наука в тези области. 

Отделено е особено място на сътрудничеството между българските и съветските учени, както и на меокдународното признание на нашата наука.

Основна литература
1. Втори национален конгрес по биохимия и биофизика. Резюмета и програма, Варна, май 1980.

2. Балкански биохимични и биофизични дни. Резюмета и програма (англ.)*. Варна, април 1978.

3. Г о р а н о в, X р., Л. Конова, И. П е т р а к и е в а (ред.), Соя,. Земиздат, София, 1978.

4. 3 л а т а р о в, Ас., Избрани произведения, второ издание, Наука И' изкуство, София, 1975.

5. К а д а н о в, Д., Ив. Панчев, ред., Асен Златаров. Сборник, Наука и изкуство, София, 1956.

6. Комунистически устрем. Броят е посветен на 50-годишнината от Опитна-та станция в Павликени. Павликени, 30 август 1975.

7. Ленинджер, А., Биохимия, Мир, Москва, 1976.

8. Материали от Втория конгрес на Научно-техническия съюз по хранително-вкусова промишленост (Пловдив, февруари 1972 г.), Изд. НТС, София, 1972.

9. Николов, Т. „Обща биохимия“, трето издание, Наука и изкуство, София, 1979.

10. Панев, А., ред., 40 години медицински факултет. Юбилеен сборник. Медицина и физкултура, София, 1953.

11. Парушев, М., Бележити български химици, Народна просвета, София, 1980.

12. Сборник от резюмета на докладите, изнесени на Юбилейната научна сесия на Висшия институт по хранително-вкусова промишленост, Пловдив, 1978.

13. Седми конгрес на Федерацията на европейските биохимични дружества. Резюмета и програма (англ.), Варна, септември. 1971.

14. Състояние, проблеми и перспективно развитие на хранително-вкусовата промишленост и нейните подотрасли за периода 1980—1990 г. (Пловдив, ВИХВП, януари 1980 г.). София, 1980.

15. Ташев, Т., ред., Хранене, физическо развитие и здравно състояние на българския народ, Изд. на БАН, София, 1972.

16. Трудове на Научноизследователския химико-фармацевтичен институт. Юбилеен сборник, Техника, София, 1978.

17. Шарланджиева, М., състав., 20 години Институт по хранене,. Изд. на БАН, София, 1979

18. Юбилеен сборник на Научноизследователския химико-фармацевтичен институт, Техника, София, 1970.

о1. о

Все още няма коментари...

Info! За съжаление само регистрираните потребители могат да публикуват коментари.Моля, влезте или се регистрирайте.