Социологическата мисъл на древния свят. Том 1

  • 0 0
  • (Rated 0 Stars)
  •  31-10-2018
  •  145

Автор:Николай Ирибаджаков
Издателство:Партиздат
Страници:512
Корици:Твърди
Година:1978
Броя:1
ISBN: Тегло (гр.): Формат: 135 / 200 Състояние: Мн. добро
Социологическата мисъл на древния свят. Том 1: В лоното на митологията и философията. Египет, Шумер, Вавилония 
Съставител: Николай Ирибаджаков

Проф. д-р Николай Ирибаджаков е роден през 1920 г. в с. Долна Оряховица, Великотърновски окръг. Завършил е философия в Софийския уни-
верситет «КлиментОхридски» през 1943 г. През 1943—1944 г. участвува активно във въоръжената борба против фашизма като партизанин и като един от ръководните политически дейци на БКП и РМС във Великотърновски окръг. През 1963—1964 г. е на специализация в Лондонския университет. През 1964 г. защищава докторска дисертация и получава научната степен «доктор на философските науки» в Москва. От 1969 г. е ръководител на катедрата по история на философията в Софийския университет, където преподава история и критика на най-новата буржоазна философия и история на социологията. През 1973 г. е избран за член-кореспондент на БАН. Член е на международния институт по философия (Париж). От 1958 г. е отговорен редактор на сп. «Ново време».

Автор е на книгите: «Ролята на народните маси в историята» (1956), Партиздат; «Страници от въоръжената борба против фашизма във Великотърновски окръг» (1957), Партиздат; «Модерни критици на марксизма» (I960), Партиздат; «В защита на творческия марксизъм» (1962), Изд. «Наука и изкуство»; «Философия и биология» (1967), Изд. «Наука и изкуство»; «Клио пред съда на буржоазната философия» (1970), Партиздат; «Ленинизъм, философия и идеологическа борба» (1970), Изд. «Наука и изкуство»; «Развитото социалистическо общество» (1972), Изд. «Наука и изкуство»; «Zur Kritik der bürgerlichen Ge Schicht sphi lo sophie», Verlag Marxistische Blätter, Frankfurt/Main 1975; «A Developed Socialist Society», Sofia-Press 1976; «Lois générales et particularités nationales de la révolution socialiste», Sofia-Presse 1977 и др.

Проф. Ирибаджаков е лауреат на Димитровска награда за книгите си «Клио пред съда на буржоазната философия» и «Ленинизъм, философия и идеологическа борба». Някои от основните му произведения са преведени и издадени в СССР. Много негови студии и статии са публикувани в различни списания и сборници в НРБ, СССР, ГДР, ПНР, ЧССР, УСР, ГФР, САЩ, Франция и други страни.

***
СЪДЪРЖАНИЕ
Предговор
Древност и съвременност
Колко древна е социологическата мисъл ? Проблемът «Изток — Запад» и крахът на европоцентризма
Някои методологически проблеми на научната история на социологията
Историята на социологическата мисъл — обективно детерминиран и закономерен процес
Партийност и научност в историята на социологията Примитивно и научно мислене. Митология и философия

СОЦИОЛОГИЧЕСКАТА МИСЪЛ НА ДРЕВНИЯ ИЗТОК: ЕГИПЕТ, ШУМЕР, ВАВИЛОНИЯ
Специфични особености на древноизточните робовладелски общества
Люлката на социологическата мисъл —Египет или Шумер?

ЧАСТ ПЪРВА
ДРЕВЕН ЕГИПЕТ
Главни периоди в историческото развитие на древен Египет
Социална структура и класова борба в египетското общество. . .
Социалната мисъл в лоното на тотемизма, фетишизма, анимизма и магията 160
СОЦИОЛОГИЧЕСКИТЕ ИДЕИ НА РОБОВЛАДЕЛСКАТА КЛАСА 165
СОЦИАЛНИТЕ ИДЕИ НА ЕГИПЕТСКИЯ ДЕСПОТИЗЪМ 169
Божественият произход на царската власт и култът към личността на фараона 169
Господствуващи възгледи за класите и класовата борба 178
Социално-философски идеи в «Мемфиски трактат» 184
Имхотеп, Кагемни и Птахотеп 198
«Поучение за Мерикар» — социологически телеоло-37 гизъм и йезуитщина 208
Социологическата мисъл на социалния песимизъм и е„ социалното пророчество 216
Социално-историческият релативизъм и песимизъм на Онкху 216
Ипувер 218
«Пророчеството на Неферти». . . 237
Социологическият космополитизъм на Ехнатон. . . 241

ЕГИПЕТСКОТО СВОБОДОМИСЛИЕ: ПРОСВЕТИТЕЛСТВО, СКЕПТИЦИЗЪМ, МАТЕРИАЛИЗЪМ И ХЕДОНИЗЪМ 254

СОЦИАЛНИТЕ ИДЕИ НА УГНЕТЕНИТЕ 279

ЧАСТ ВТОРА
СОЦИОЛОГИЧЕСКАТА МИСЪЛ НА НАЙ-ДРЕВНИТЕ НАРОДИ НА МЕСОПОТАМИЯ Най-древните народи на Месопотамия и техният обществено-политически живот 295
Шумер 295
Акад 307
Господството на гутеите 309
Шумерската империя 310
Вавилония 312
Каситското господство. 
Вавилонска династия 318
Асирия 320
Нововавилонското царство 322

СОЦИАЛНАТА МИСЪЛ В ДУХОВНА'ГА КУЛТУРА НА ДРЕВНИТЕ НАРОДИ НА ДВУРЕЧИЕТО 326
Религиозната митология като светогледна основа на социал-ната мисъл на народите от Двуречието 333
Някои специфични особености на месопотамеката религиозна митология и социална мисъл 338

ОБЩОФИЛОСОФСКИ И ОБЩОСОЦИОЛОГИЧЕСКИ ИДЕИ НА НАРОДИТЕ ОТ ДВУРЕЧИЕТО 349
Произходът на света, на човека и на човешкото общество 352
Наивен натурализъм и материализъм. Социализирани богове и хора. 361
Наченки на историческо мислене 365
Статичен възглед за човешкото общество 369
Динамичен възглед за човешкото общество 375
Наченки на идеята за развитието и прогреса 375
Митът за «златния век» на човечеството 381
Идеалистическата тенденция в религиозната митология и нейното проявление в шумеро-вавилонската социална мисъл. Закономерността в света и в обществото, разбрана като предопределение на боговете 392 
Фатализъм, агностицизъм, песимизъм и покорство 397
Социален оптимизъм, исторически авангардизъм и месианизъм 407 
Свобода и необходимост. 413

СОЦИАЛНАТА МИСЪЛ НА РОБОВЛАДЕЛСКИЯ ДЕСПОТИЗЪМ 417
Обожествяване на държавната и царската власт. Култът към царя-деспот 418
Държавата като въплъщение и реализация на справедливостта 423
Справедливост между равните, или апология на со-циалното неравенство и робството 430

СОЦИАЛНАТА МИСЪЛ НА УГНЕТЕНИТЕ 438
СВОБОДОМИСЛИЕ И СКЕПТИЦИЗЪМ В ШУМЕРО-ВАВИЛОНСКАТА СОЦИАЛНА МИСЪЛ 447
«Епос заГилгамеш» и неговото значение за развитието на социалната мисъл 447
Социално-фиЛософски скептицизъм и песимизъм на робовладелците,или критика на робовладелския строй от позициите на робите 475
Заключение 482
Използвана литература 483
Показалец н а имената 490
Съдържание на руски е з и к 494
Съдържание на английс к и език 497
Съдържание на немски език 501
Съдържание на френски език 505

о1. Социологическата мисъл на древния свят, Том 1

Все още няма коментари...

Info! За съжаление само регистрираните потребители могат да публикуват коментари.Моля, влезте или се регистрирайте.