Банков контрол

  • 0 0
  • (Rated 0 Stars)
  •  18-10-2018
  •  164

ПРОДАДЕНА

Автор:Йосиф Аврамов
Издателство:Нова звезда
Страници:295
Корици:Меки
Година:2001
Броя:1
ISBN: Тегло (гр.): Формат: 140 / 200 Състояние: Мн. добро
СЪДЪРЖАНИЕ

Въведение ................................................................................................................7

Предговор................................................................................................................9

Глава първа

ВЪВЕДЕНИЕ В БАНК ОВИЯ К ОНТРОЛ........................................................11

1.1. Необходимост от банков надзор и от банков вътрешен контрол (вътрешен контрол в банките)..................11

1.2. Същност на банковия надзор....................................................................22

1.3. Същност на вътрешнобанковия контрол................................................26

1.4. Роля и значение на банковия надзор и на вътрешнобанковия контрол.........30

1.4.1. Роля и значение на банковия надзор .............................................30

1.4.2. Роля и значение на вътрешнобанковия контрол..........................38

1.5. Принципи на банковия контрол................................................................41

1.5.1. Базелски основни принципи за ефективен банков надзор..........42

1.5.2. Принципи на вътрешния контрол в банките.................................48

1.6. Нормативна уредба на банковия контрол...............................................50

1.7. Характеристика на процедурите, осъществявани от органите на банковия контрол в някои 
от основните направления на дейността им ............54

Глава втора

СТРАНИ В БАНКОВИЯ КОНТРОЛ................................................................71

2.1. Обекти на банковия контрол ......................................................................71

2.1.1. Обекти на банковия надзор..............................................................71

2.1.2. Обекти на вътрешния контрол в банките......................................75

2.2. Субекти на банковия контрол.....................................................................80

2.2.1. Субекти на банковия надзор............................................................80

2.2.2. Субекти на вътрешния контрол в банките ....................................87

Глава трета

МЕЖДУНАРОДНИ ИНСТИТУЦИИ С ОТНОШЕНИЕ КЪМ БАНКОВИЯ КОНТРОЛ..............92

3.1. Базелски комитет по банков надзор - историческо развитие и задачи, които си поставят учредителите...................92

3.2. Преглед на основните надзорни методи на Базелския комитет по банков надзор........................................................94

3.3. Характеристика на усъвършенствани методи за надзор на Базелския комитет за банков надзор

или на новите надзорни методи .............................................................. 104

3.4. Проблеми на международния надзор върху банковите институции, разработени от Базелския комитет

по банков надзор.........................................................................................Ш

3.5. Банковият надзор и усъвършенстването на корпоративното

управление на банковите институции.....................................................120

3.6. Характеристика на Базелските принципи за оценка

на системите за вътрешен контрол .........................................................130

Глава четвърта

БАНКОВИЯ КОНТРОЛ У НАС И В ЧУЖБИНА...................................... 142

4.1. Исторически преглед на банковия кон грол в България...................... 142

4.2. Банковият контрол в Германия................................................................147

4.3. Банковият контрол във Франция.............................................................. 150

4.4. Банковият контрол във Великобритания................................................ 153

4.5. Банковият контрол в САЩ........................................................................156

4.6. Банковият контрол в Русия....................................................................... 160

Глава пета

СЪВРЕМЕННИ ТЕНДЕНЦИИ В БАНКОВИЯ КОНТРОЛ ...................... 164

5.1. Банковият контрол и банковата несъстоятелност................................164

52. Възможности за осъществяване на някои контролни методи и форми на банков контрол чрез специализиран финансов софтуер........ 176

5.3. Послеслов: Косвеното влияние на банковия контрол за нарастване на броя и размера на отпусканите кредити от българската банкова система.........188

ПРИЛОЖЕНИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 Процедури от Наръчника за банков надзор..............217

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 Въпросници за проверка, използвани от Управление “Вътрешен контрол” в Обединена българска банка.........260

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 Работни карти, ползвани в ОББ от Управление “Вътрешен контрол”...........................281

ст. Банков контрол
Все още няма коментари...

Info! За съжаление само регистрираните потребители могат да публикуват коментари.Моля, влезте или се регистрирайте.